Concursuri şi licitaţii


Raport prcedura hrana sanatoasa pdf1

PV evaluare propunere financiara – Masa sanatoasa pdf1

PV evaluare propunere tehnica – Masa sanatoas pdf1

PV deschidere oferte – Masa sanatoas pdf1

Anunt de participare hrana scoala 2024

PRIMĂRIA COMUNEI RAZVAD cu sediul în localitatea Razvad, cod poștal 137395, telefon 0245.677.516, fax 0245.677.530, e-mail primariarazvad@yahoo.com, adresa internet (URL) http://comunarazvad.ro/ , vă invită să depuneți ofertă în vederea atribuirii contractului de servicii având ca obiect – servicii de catering, respectiv pregatirea si livrarea zilnica a pachetului alimentar pentru elevii Scolii Gimnaziele Razvad, Judetul Dambovita, acordat in baza HG 24/2024 privind instituirea Programului National „Masa sanatoasa”
COD CPV – 55524000-9 Servicii de catering pentru scoli (Rev.2)
VALOAREA ESTIMATĂ
Anul scolar 2023 – 2024 (aprilie – iunie) – 37 zile * 473 prescolari si scolari = 17.501 pachete
Anul scolar 2024 – 2025 (Septembrie – Decembrie) – 70 zile * 473 prescolari si scolari = 33.110 pachete
Total pachete – 50.611 buc * 15 lei cu TVA = 759.165,00 lei cu TVA
Valoare estimată totală achiziție – 696.481,65 lei fără TVA (9%).
Garantia de participare
Ofertantul va constitui garantia de participare în cuantum de 5000 lei.
Garantia de participare se constituie prin virament bancar, plata se va realiza în contul RO90TREZ2715006XXX000260 deschis la Trezoreria TARGOVISTE. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei – 30 zile .
Dovada constituirii garantiei de participare, imputernicirea si scrisoarea de inaintare se vor depune in afara plicului sigilat ce contine oferta.
Oferta tehnică împreună cu oferta financiară și documentele de eligibilitate solicitate, vor fi transimise pana cel mai târziu la data de 16.04.2024, ora 14:00 la sediul Primarie din Razvad, str. Principala, nr.350, jud. Dambovita.
Oferta se va depune în plic închis, într-un singur exemplar cu mențiunea ofertă pentru „Prestarea serviciilor de catering, respectiv pregătirea, prepararea și livrarea zilnică a pachetului alimentar pentiu preșcolarii și elevii Școala Gimnazială Razvad, comuna Razvad, județul Dâmbovița. A nu se deschide inainte de ora 14:00 – in data de 16.04.2024”
Deschiderea ofertelor va avea loc la data de 16.04.2024, ora 15:00 la sediul Primarie din Razvad, str. Principala, in prezenta membrilor comisiei de evaluare.
Evaluare oferte primite: cel tarziu 18.04.2024
Declararea ofertei castigare: cel tarziu 19.04.2024
Ofertele depuse/transmise după expirarea termenului limită pentru depunere vor fi considerate întârziate și nu vor fi admise.
Relatii suplimentare se pot obține la adresa poștală electronică, e-mail primariarazvad@yahoo.com și la sediul Primăriei Comunei Razvad, telefon 0245.677.516

Caiet de sarcini hrana scoala 2024

DRAFT CONTRACT

FORMULARE
________________________________________________________
Anunt concurs promovare grad profesional
_____________________________________________________
Centralizator final concurs post sef centru de zi
_____________________________________________________
Centralizator proba interviu concurs post sef centru de zi
______________________________________________________

Centralizator rezultat proba scrisa sef centru zi
__________________________________________________
Proces verbal selectie dosar dosar sef centru zi
__________________________________________________

Proces verbal final concurs post vacant asistent medical centru de zi
____________________________________________________

Proces verbal afisare interviu post vacant asistent medical centru de zi

______________________________________________________
Proces verbal afisare proba scrisa post vacant asistent medical centru de zi

________________________________________________________

Proces verbal afisare dosare inscriere post vacant asistent medical centru de zi
______________________________________________
Anunt important concurs post asistent medical la Centrul Educaiv
_____________________________________________
Anunt organizare concurs post asistent medical la Centrul Educaiv Razvad
Primăria comunei Răzvad, cu sediul în comună Răzvad, str. Principală, nr. 350, judeţul Dâmbovița, organizează concurs, conform H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, pentru ocuparea unei functii de execuție contractuală vacantă din cadrul Centrului Educativ pentru Copii Săraci Răzvad de asistent medical, grad profesională debutant, studii PL, timp de muncă: 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, contract individual de muncă pe durată nedeterminată;
Concursul va avea loc la sediul Primăriei Comunei Răzvad, str. Principală, nr. 350, jud. Dâmboviţa, astfel:
– proba scrisă se va susține în 19.04.2023, ora 10.00;
– interviul se va susține în 24.04.2023, ora 10.00;
Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0245677516 sau la Primăria comunei Răzvad, persoana de contact Ponoraca Mariana.

CALENDAR DESFASURARE CONCURS PENTRU FUNCȚIA CONTRACTUALĂ
ASISTENT MEDICAL DIN CADRUL CECS RAZVAD
2023

1. Depunere dosare ( în 10 zile lucrătoare de la data afisarii anuntului) -24.03-06.04.2023 ora 15:30 la sediul institutiei ;
2. Selectie dosare -2 zile lucratoare de la expirarea termenului de depunere, la sediul institutiei ;
3. Afisare rezultate- 1 zi lucratoare de la expirarea termenului de selectie a dosarelor, la sediul institutiei;
4. Contestatie – 1 zi lucratoare de la data afisarii selectiei dosarelor, la sediul institutiei ;
5. Rezolvare contestatie – 1 zi lucratoare de la data de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor, la sediul institutiei ;
6. Data proba scrisa – 19.04.2023, la sediul institutiei;
7. Afisare rezultate- 1 zi lucratoare de la finalizarea probei, la sediul institutiei;
8. Contestatie – 1 zi lucratoare de la data afisarii rezultatului probei scrise, la sediul institutiei;
9. Rezolvare contestatie – 1 zi lucratoare de la data de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.
10. Data interviu – 24.04.2023, la sediul institutiei;
11. Afisare rezultate- 1 zi lucratoare de la finalizarea probei, la sediul institutiei;
12. Contestatie – 1 zi lucratoare de la data afisarii rezultatului interviului, la sediul institutiei;
13. Rezolvare contestatie – 1 zi lucratoare de la data de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor, la sediul institutiei;
14. Rezultate finale – 1 zile lucratoare de la data de expirare a termenului de contestatie sau rezolvare contestatie de la ultima proba, la sediul institutiei;

_________________________________________________

Centralizator afisare rezultate finale concurs paznic (1)
__________________________________________________

Afisare punctaje finale concurs paznic
__________________________________________________

Afisare proba scrisa concurs paznic
________________________________________________

Centralizator rezultate finale examen promovare 2022
_______________________________________________
Afisare selectie dosare concurs paznic
_______________________________________________
Afisare rezultate interviu promovare in grad
_________________________________________________
Centralizator rezultate proba scrisa examen promovare examen promovare in grad imediat superior
_________________________________________________
Anunt concurs post contractual vacant paznic
Primăria comunei Răzvad, cu sediul în comuna Răzvad, str. Principală, nr. 350, judeţul Dâmbovița, organizează concurs, conform H.G. nr. 286/2011, completată de H.G. nr. 1027/2014, pentru ocuparea funcţiei de execuție contractuală vacantă din cadrul serviciului administrativ al Primariei de paznic (Cod COR 962907)

Calendar desfasurare concurs
Concursul va avea loc la sediul Primăriei Comunei Răzvad, jud. Dâmboviţa, astfel:
- Selectia dosarelor de concurs
- Proba scrisă: 22 iulie 2022, ora 10:00;
- Proba interviu: 28 iulie 2022, ora 10:00.
Dosarele privind concursul se depun de către candidaţi la sediul Primăriei Comunei Răzvad, judeţul Dâmbovița, până la data de 13.07.2022 la ora 15.30 şi vor conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresata conducatorului autorității sau instituției publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d) carnetul de muncă sau, dupa caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere ca nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
Adeverință care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
Candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere ca nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Actele prevazute mai sus vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

CONDIŢII DE OCUPARE A POSTULUI :

CONDIŢII GENERALE –paznic (Cod COR 962907):

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, dupa caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

CONDIŢII SPECIFICE – paznic (Cod COR 962907):

- studii generale/ medii;
- fără vechime în muncă
- certificat de calificare/atestat agent pază

BIBLIOGRAFIE /TEMATICĂ

Bibliografie:

1. Titlul III, din Partea VI-a a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 333/2003 (r1) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor*) cu modificările și completările ulterioare;

Tematica:
1. Titlul III, din Partea VI-a a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;- integral
2. Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;- integral
3. Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificările și completările ulterioare;- integral
4. Legea nr. 333/2003 (r1) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor*) cu modificările și completările ulterioare;- integral

_______________________________________________________________
Anunt selectie dosare promovare in grad imediat superior proces vebal afisare rezultate selectie dosare examen promovare_000382
______________________________________________________________
Anunt examen promovare in grad imediat superior
Primăria Comunei Răzvad, cu sediul în comuna Răzvad, strada Principală, nr. 350, judeţ Dâmboviţa, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale prevederilor art. 617 alin.(2) şi ale art. 618 alin. (22) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, organizează examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior.
Probele stabilite pentru examen: proba scrisă şi interviul;

Condiţiile de desfăşurare a examenului:

1) Data până la care se depun dosarele de înscriere: în termen de 20 de zile de la data afișării anunțului, în perioada 08.06.2022-27.06.2022
Dosarele de înscriere vor conține obligatoriu următoarele documente:
- formular de înscriere prevăzut în anexa 3 din HG 611/2008;
- copie de pe carnetul de munca sau adeverință eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
- copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
- adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată.

2) Locul depunerii dosarelor: Primăria Comunei Răzvad
3) Selecţia dosarelor: în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.
4) Data / ora / locul de organizare:
- proba scrisă – 11.07.2022, ora 1000 sediul Primăriei Comunei Răzvad
- interviul – în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul instituției

5) Condiţii de participare la examenul de promovare în grad imediat superior:
Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 479 alin. (1) cu excepția literei b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:
- să aiba cel putin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;
- să fi obținut cel puțin calificativul “bine” la evaluarea anuala a performanțelor individuale în ultimi 2 ani calendaristici;
- să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentei legi;

1) BIBLIOGRAFIE si TEMATICA pentru examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut al funcționarului public din cadrul Compartimentul Urbanism și amenajare teritorială, al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Răzvad:

Bibliografie
1. Constituției României, republicată;
2. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Ordin nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare;

Tematica
1. Titlul II si Titlul III din Constitutia Romaniei, republicată;
2. Titlul I si II ale părții a VI-a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;- integral
4. Ordin nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;-integral
5. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare;- integral

2) BIBLIOGRAFIE si TEMATICA pentru examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut al funcționarului public din Compartimentul Resurse Umane, al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Răzvad:

Bibliografie
1. Constituției României, republicată;
2. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
3. Hotararea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici,cu modificarile si completarile ulterioare
4. Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Hotararea Guvernului 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice,cu modificarile si completarile ulterioare.

Tematica
1. Titlul II si Titlul III din Constitutia Romaniei, republicată;
2. Titlul I si II ale părții a VI-a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
3. Hotararea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici,cu modificarile si completarile ulterioare;- integral
4. Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii cu modificarile si completarile ulterioare;-integral
5. Hotararea Guvernului 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice,cu modificarile si completarile ulterioare.-integral

3) BIBLIOGRAFIE si TEMATICA pentru examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut al funcționarului public din Compartimentul Agricol, al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Răzvad :

Bibliografie
1. Constituției României, republicată
2. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
3. Ordonanta Guvernului nr. 28/2008 actualizata – privind Registrul Agricol;
4. Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematica
1. Titlul II si Titlul III din Constitutia Romaniei, republicată;
2. Titlul I si II ale părții a VI-a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
3. Ordonanta Guvernului nr. 28/2008 actualizata – privind Registrul Agricol;- integral
4. Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioar;- integral

_________________________________
Centralizator rezultate finale concurs guard
________________________________

Centralizator rezultate proba interviu post contractual de executie guard
_________________________________
Centralizator rezultate proba practica post contractual de executie guard
_________________________________
Centralizator rezultate proba scrisa 10.05.2022 concurs post contractual de executie guard
____________________________
Anunt important – schimbare ora concurs post contractual de executie guard
___________________________________
proces verbal afisare rezultat selectie dosare concurs post contractual de executie guard
_________________________________________
Anunt post contractual de executie guard (3 files merged)

CALENDAR CONCURS PENTRU FUNCȚIA CONTRACTUALĂ

Primăria comunei Răzvad, cu sediul în comună Răzvad, str. Principală, nr. 350, judeţul Dâmbovița, organizează concurs, conform H.G. nr. 286/2011, completată de H.G. nr. 1027/2014, pentru ocuparea funcţiei de execuție contractuală vacantă din cadrul serviciului administrativ al Primariei de guard (Cod COR 911201) .

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Comunei Răzvad, jud. Dâmboviţa, astfel:
- Selectia dosarelor de concurs
- Proba scrisă: 10 mai 2022, ora 10:00;
- Proba practică: 16 mai 2022, ora 10:00
- Proba interviu: 20 mai 2022, ora 10:00.
Dosarele privind concursul se depun de către candidaţi la sediul Primăriei Comunei Răzvad, judeţul Dâmbovița, până la data de 27.04.2022 la ora 15.30 şi vor conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresata conducatorului autorității sau instituției publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d) carnetul de muncă sau, dupa caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere ca nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
Adeverință care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
Candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere ca nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Actele prevazute mai sus vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

CONDIŢII DE OCUPARE A POSTULUI :

CONDIŢII GENERALE –Guard (Cod COR 911201):

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, dupa caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

CONDIŢII SPECIFICE – Guard (Cod COR 911201):

- studii generale/ medii;
- fără vechime în muncă

BIBLIOGRAFIE /TEMATICĂ

Bibliografie:

1. Titlul III al părții a VI-a din Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Tematica:

1. Titlul III al părții a VI-a din Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;- integral
2. Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;- integral
3. Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificările și completările ulterioare;- integral
4. Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice, cu modificările și completările ulterioare;- integral

___________________________________
Centralizator final concurs pentru ocuparea postului de execuție contractual vacant de: Infirmieră, treapta profesională I, din cadrul Centrul Educativ pentru Copii Săraci Răzvad
______________________________________
Centralizator proba interviu concurs pentru ocuparea postului de execuție contractual vacant de: Infirmieră, treapta profesională I, din cadrul Centrul Educativ pentru Copii Săraci Răzvad
_____________________________________
Centralizator rezultate proba scrisa concurs infirmiera CECS-Razvad
__________________________________________
Proces verbal fisare dosar concurs pentru ocuparea postului de execuție contractual vacant de: Infirmieră, treapta profesională I, din cadrul Centrul Educativ pentru Copii Săraci Răzvad
______________________________________________
Anunt- concurs pentru ocuparea postului de execuție contractual vacant de:
Infirmieră, treapta profesională I, din cadrul Centrul Educativ pentru Copii Săraci Răzvad

Primăria comunei Răzvad, cu sediul în comună Răzvad, str. Principală, nr. 350, judeţul Dâmbovița, organizează concurs, conform H.G. nr. 286/2011, completată de H.G. nr. 1027/2014, pentru ocuparea funcţiei de execuție contractuală vacantă din cadrul Centrului Educativ pentru Copii Săraci Răzvad de infirmieră, treapta profesională I.
Concursul va avea loc la sediul Primăriei Comunei Răzvad, jud. Dâmboviţa, astfel:
- 10.12.2021– proba scrisă, ora 10.00, pentru: infirmieră, treapta profesională I;
- 16.12.2021 – interviul, ora 10.00, pentru: infirmieră, treapta profesională I;
Dosarele privind concursul se depun de către candidaţi la sediul Primăriei Comunei Răzvad, judeţul Dâmbovița, până la data de 29.11.2021 , orele 15.00 şi vor conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresata conducatorului autorității sau instituției publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d) carnetul de muncă sau, dupa caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere ca nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
Adeverință care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
Candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere ca nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Actele prevazute mai sus vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

CONDIŢII DE OCUPARE A POSTULUI :

CONDIŢII GENERALE –Infirmieră, treapta profesională I;

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, dupa caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

CONDIŢII SPECIFICE – Infirmieră, treapta profesională I;

- studii medii;
- vechime în muncă: minim 5 ani;
- curs de infirmieră organizat de către O.A.M.M.R. din România sau de furnizori autorizați de Ministerul Muncii, Ministerul Educației cu avizul Ministerului Sănătății.

CONDIȚII PRIVIND ACCESUL ÎN INSTITUȚIE CONFORM H.G. nr. 1130/2021

Accesul în incinta instituției, cu excepția salariaților, este permis doar celor care :
- fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-COV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
- prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-COV-2 nu mai vechi de 72 de ore;
- prezintă rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-COV-2 nu mai vechi de 48 de ore;
- se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-COV -2.

BIBLIOGRAFIE /TEMATICĂ

Bibliografie:
1. Legea 53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;
3. Ordinul 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor;
4. Capitolul 2 “Noțiuni de igienă” din “Ghid pentru infirmiere” – Equilibre L’Entreprise Humanitaire .

Tematica:
1. Legea 53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;- integral
2. Legea 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;- integral
3. Ordinul 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor- integral
4. Capitolul 2 “Noțiuni de igienă” din “Ghid pentru infirmiere” – Equilibre L’Entreprise Humanitaire .

__________________________________________________

Centralizator rezultate finale concurs consilier, clasa I, debutant
______________________________________
Centralizator rezultate proba interviu din 20.10.2021
_______________________________________________
Centralizator rezultate proba scrisa concurs compartiment taxe si impozite locale din 12.10.2021
_________________________________________
Proces verbal afisare selectie dosare concurs compartiment taxe si impozite locale
_________________________________________
Anunt concurs consilier debutant – compartiment taxe si impozite locale
În conformitate cu prevederile art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 coroborat cu art. 618 alin. 2 și 3 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, Primăria comunei Răzvad, județul Dâmbovița, organizează la sediul instituției concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă: Consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul compartimentului taxe și impozite locale.
Probele stabilite pentru concurs sunt următoarele:
a. Selecția dosarelor de înscriere;
b. Proba scrisă: 12 octombrie 2021, ora 10 ;
c. Proba interviu: 20 octombrie 2021 ora 10 .
Perioada de depunere a dosarelor de concurs: 08.09.- 27.09.2021
Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Atribuțiile postului conform Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social de zi al Centrului educativ pentru copii săraci Răzvad, aprobat prin HCL nr.6/29.01.2020 :

1. Participă la formarea bunelor deprinderi ale copiilor ( să mănânce singur, să folosească toaleta corect, să se îmbrace şi să se dezbrace, etc.) respectând regulile de igiena în vigoare şi cu atentie la sănătatea copiilor;
2. Efectuează toaleta copiilor ( îmbracă, dezbracă, spală mâinile si faţa înainte de masă ) ;
efectuează dezinfectia în grupurile sanitare si în sălile de lucru, zilnic, conform instructiunilor ( pt. vase, toalete, mobilier, îmbrăcăminte, jucării, spatiile grupei
efectuează igienizarea veselei si a tacâmurilor, oalelor ( prin spălare, dezinfectare, stergere si fierbere ) conform normelor de igienă în vigoare -precum si ordinea si curăţenia în oficiu, sala de mese şi magazie;
3. Schimbă si prepară solutia de cloramină zilnic pentru grupurile sanitare, vase, feţe de masă, prosoape etc;
4. Efectuează zilnic curăţenia în toate încăperile instituţiei respectând normele de igienă în vigoare ( mopuri, găleti, cârpe individualizate, sol. de cloramină, etc.);
5. Serveşte mâncarea la copii în vase acoperite respectând normele de igienă.
6. Participă alături de educatoare la porţionarea mâncării şi la servirea mesei copiilor în conditii de securitate şi igienă ( să nu se opărească sau să fie prea rece, să nu se înnece, să nu verse mâncarea, etc );
7. Efectuează curaţenia sălilor atât zilnic cât si la sfiirsit de săptămână iar o dată pe lună se face curăţenie generală ( geamuri, covoare, perdele, etc.);
8. Păstrează în bune conditii inventarul obiectelor si uneltelor pe care le foloseşte precum si ordinea în debara;
9. Semnalează şeful de centru sau colegele (asistent medical, psiholog, educatoare) orice suspiciune asupra stării de sănătate a copiilor;
10. În lipsa asistentei din centru efectuează zilnic triajul copiilor si consemnează în caiet eventualele probleme medicale ( febră, scaune diareice, vărsături, etc.), anunţă şeful de centru.
11. Lucrează alături de psiholog la realizarea programelor de dezvoltare psiho-motorie si a serbarilor de la grupă;
12. Pregăteşte copiii pentru a merge în curte, supraveghindu-i în timpul jocului – pentru a preveni eventualele accidentări;
13. Nu va lua decizii medicale sau administrative fară a anunta asistenta sau şeful de centru;
14. Nu va administra medicatie fară stirea si acordul unui cadru medical sau a şefului de centru;
15. Anunţă administratorul/şeful centrului despre lipsa sau epuizarea materialelor de igienizare sau consumabilelor de la grupurile sanitare;
16. Anunţă administratorul/şeful de Centru privind eventuale defectiuni sau proasta functionare a instalatiilor igienico-sanitare sau oricare alte deteriorari sau lipsuri din centru;
17. Asigură, alături de tot personalul din Centru, realizarea măsurilor privind siguranta si securitatea copiilor din Centru, conform Standardelor Minime Obligatorii si Metodologiei de Organizare si Functionare.
18. Asigura curăţenia în curtea interioara.

____________________________________________________

Centralizator rezultate finale concurs consilier debutant

Centralizator rezultate proba scrisa concurs consilier debutant
_____________________________________
Proces verbal afisare selectie dosare concurs consilier debutant
____________________________________
Anunt concurs functie publica
În conformitate cu prevederile art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 coroborat cu art.618 alin. 2 și 3 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, Primăria comunei Răzvad, județul Dâmbovița, organizează la sediul instituției concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă: Consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul compartimentului taxe și impozite locale.
_____________________________________________
Centralizator afisare rezultate finale concurs functie publica
________________________________________
centralizator rezultate interviu concurs functie publica

___________________________________________
Centralizator afisare rezultate proba scrisa concurs functie publica
__________________________________________
Proces verbal afisare selectie dosare concurs functie publica
___________________________________________
Rezultate finale concurs bibliotecar
___________________________________________
Anunt concurs functie publica
În conformitate cu prevederile art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 coroborat cu art.618 alin. 2 și 3 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, Primăria comunei Răzvad, județul Dâmbovița, organizează la sediul instituției concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă: Inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul compartimentului Fond Funciar și Cadastru.
Probele stabilite pentru concurs sunt următoarele:
a. Selecția dosarelor de înscriere;
b. Proba scrisă: 10 decembrie 2020, ora 10 ;
c. Proba interviu: 15 decembrie 2020, ora 10 .
Perioada de depunere a dosarelor de concurs: 06.11-25.11.2020
Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Condiţii generale pentru participarea la concurs:
a) are cetățenia romană și domiciliul în România;
b) cunoaște limba romană, scris și vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) este apt din punct de vedere medical și psihologic să exercite o funcție publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităților specializate acreditate în condițiile legii;
f) îndeplinește condițiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice;
g) îndeplinește condițiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcției publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvarsirea unei infractiuni contra umanitătii, contra statului sau contra autoritătii, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care impiedică infăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii;
j) nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
k) nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

Condiții specifice pentru participarea la concurs:
-studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
-vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcției publice – minimum 7 ani;

Candidații depun dosarul de concurs, care va conține în mod obligatoriu:

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 în H.G 611/2008;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atesta efectuarea unor specializări și perfecționări;
e) copie a diplomei de master în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, dupa caz, în situația în care diploma de absolvire sau de licență a candidatului nu este echivalenta cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
f) copia carnetului de muncă și a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcției sau pentru exercitarea profesiei;
g) copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
h) copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcțiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiții specifice care implică efort fizic și se testează prin proba suplimentară;
i) cazierul judiciar;
j) declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzatoare din formularul de înscriere, sau adeverință care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.”
Actele prevăzute vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Persoana care primește dosarele de înscriere la concurs și date de contact: Niculăescu Roxana- Compartiment Resurse Umane, Telefon: 0245 / 677516.

BIBLIOGRAFIE :

1. Constituția României, republicată;
2. Titlul I si II ale părții a VI-a din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
3. Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de sanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare.”
5. Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
6. Legea cadastrului și publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

TEMATICĂ :
1. Constituția României, republicată;
a. Principii generale;
b. Drepturile şi libertăţile fundamentale;
c. Îndatoririle fundamentale;
d. Administraţia publică locală.

2. O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare
a. Principii aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici și personalului contractual din administrația publică
b. Principiile care stau la baza exercitării funcției publice;
c. Drepturile funcționarilor publici;
d. Îndatoririle funcționarilor publici;
e. Modificarea, suspendarea și încetarea raporturilor de serviciu.

3. Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare
a. Principii și definiții;
b. Egalitatea in activitatea economica si in materie de angajare si profesie
c. Accesul la serviciile publice administrative si juridice, de sanatate, la alte servicii, bunuri si facilitati
d. Accesul la educatie.

4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de sanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare.”
a.Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii;
b.Egalitatea de șanse și de tratament în ceea ce privește accesul la educație, la sănătate, la cultura și la informare;
c. Egalitatea de șanse între femei și bărbați în ceea ce privește participarea la luarea deciziei.

5. Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
a. Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor;
b. Dispoziții procedurale.

6. Legea cadastrului și publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
a. Organizarea activitatii de cadastru;
b. Evidenta cadastral-juridica;
c. Procedura de inscriere in cartea funciara.

_____________________________________________
Rezultate proba interviu concurs bibliotecar
______________________________________________
Rezultate proba scrisa concurs bibliotecar
______________________________________________
Centralizator rezultate finale concurs promovare functionari in grad superior
_________________________________________________
proces verbal selectie dosare concurs biblioteca
____________________________________________________
centralizator rezultate concurs promovare
_______________________________________________________
Centralizator rezultate proba scrisa concurs promovare grad superior
___________________________________________________
Anunt organizare concurs ocupare post contractual temporar vacant bibliotecar
___________________________________________________
Proces verbal afisare selectie dosare concurs promovare grad superior
_________________________________________________
Anunt promovare in grad superior septembrie 2020
_____________________________________________________
Centralizator rezultate finale promovare functionari in grad superior
__________________________________________________
Centralizator proba interviu promovare functionari in grad superior
_________________________________________________

Centralizator proba scrisa promovare functionari in grad superior
_______________________________________________
Anunt selectie dosare_mai 2020 promovare in grad superior functionari
________________________________________________
Anunt concurs promovare in grad superior
_____________________________________________
Proces verbal rezultat interviu angajare inspector superior fond funciar/cadastru 21.02.2020

______________________________________________
Proces verbal de concurs – proba scrisa inspector superior fond funciar/cadastru 18.02.2020
________________________________
Borderou afisare selectie dosare post cadastru 07.02.2020

______________________________
În conformitate cu prevederile art.618 alin.2 si 3 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, Primăria comunei Răzvad, judetul Dambovita, organizează la sediul institutiei concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacantă: Inspector , clasa I, grad profesional superior in cadrul compartimentului Fond Funciar Cadastru.
Probele stabilite pentru concurs sunt urmatoarele:
a. Selectia dosarelor de inscriere;
b. Proba scrisa: 18 februarie 2020, ora 10,00;
c. Proba interviu: 21 februarie 2020, ora 10,00.
Depunerea dosarelor: la sediul Primăriei comunei Răzvad, jud. Dambovita, secretariat, data limită 06 februarie 2020, orele 15,00 .
Condiţii generale pentru participarea la concurs:
a) are cetatenia romană si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romană, scris si vorbit;
c) are varsta de minimum 18 ani impliniti;
d) are capacitate deplină de exercitiu;
e) este apt din punct de vedere medical si psihologic sa exercite o functie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe baza de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unitătilor specializate acreditate in conditiile legii;
f) indeplineste conditiile de studii si vechime in specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea functiei publice;
g) indeplineste conditiile specifice, conform fisei postului, pentru ocuparea functiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvarsirea unei infractiuni contra umanitătii, contra statului sau contra autoritătii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni care impiedică infăptuirea justitiei, infractiuni de fals ori a unei infractiuni săvarsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o functie publică sau de a exercita profesia ori activitatea in executarea careia a săvarsit fapta, prin hotărare judecatorească definitivă, in conditiile legii;
j) nu a fost destituită dintr-o functie publică sau nu i-a incetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare in ultimii 3 ani;
k) nu a fost lucrător al Securitătii sau colaborator al acesteia, in conditiile prevăzute de legislatia specifică.
Conditii specifice pentru participarea la concurs
-studii universitare de licenta absolvite cu diplomă de licenta sau echivalentă;
-vechime in specialitatea studiilor necesară exercitării functiei publice – minimum 7 ani;

Candidatii depun dosarul de concurs, care va contine in mod obligatoriu:
a)formularul de inscriere prevăzut in anexa nr. 3 hin H.G 611/2008;
b)curriculum vitae, modelul comun european;
c)copia actului de identitate;
d)copii ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializări si perfectionări;
e)copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare in domeniul administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitării functiei publice, după caz;
f)copia carnetului de muncă si după caz, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea in muncă si, după caz, in specialitatea studiilor necesare ocupării functiei publice;
g)copia adeverintei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului;
h)copia adeverintei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, in cazul functiilor publice pentru a căror ocupare este necesară indeplinirea unor conditii specifice care implică efort fizic si se testează prin proba suplimentara;
i)cazierul judiciar;
j)declaratia pe propria răspundere sau adeverinta care să ateste calitatea sau lipsa calitătii de lucrător al Securitătii sau colaborator al acesteia.

Actele prevăzute vor fi prezentate si in original in vederea verificării conformitătii copiilor cu acestea.

Persoana care primeste dosarele de inscriere la examen si date de contact: Diaconu Ana-Maria, consilier – Compartiment Asistenta Sociala, Telefon: 0245 / 677516.

BIBLIOGRAFIE :
1. Constitutia Romaniei, republicată;
2. O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea fondului funciar nr.18/1991, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea cadastrului si publicitatii imobiliare nr.7/1996, cu modificările și completările ulterioare;

TEMATICA :
1. Constitutia Romaniei, republicată – integral;
2. O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare – Partea I, Partea a III a, Partea a V a, Partea a VI a si Partea a VII a;
3. Legea fondului funciar nr.18/1991, cu modificările și completările ulterioare – integral;
4. Legea cadastrului si publicitatii imobiliare nr.7/1996, cu modificările și completările ulterioare – integral;

______________________________________________________________
Centralizator punctaj final concurs administrator sala sport
______________________________________________________________
Centralizator proba interviu administrator sala sport
________________________________________________________________
Borderou concurs administrator sala sport proba scrisa
_______________________________________________________________
Borderou afisare depunere dosare concurs administrator sala sport
______________________________________________________________
PRIMĂRIA COMUNEI RĂZVAD cu sediul în: loc. RĂZVAD, str. PRINCIPALĂ, nr. 350, jud. DÂMBOVIŢA, organizează CONCURS pentru ocuparea postului contractual vacant de ADMINISTRATOR SALA SPORT I , norma intreaga – perioada nedeterminata, în cadrul Primariei comunei Razvad.
I. PRINCIPALELE ATRIBUTII/CERINTE POTRIVIT FISEI POSTULUI SUNT:
a.) participă la elaborarea şi coordonează realizarea bugetului alocat pentru dezvoltarea, funcţionarea şi întreţinerea sălii de sport;
b.) îndrumă, coordonează, realizează şi controlează activităţile administrativ-gospodăreşti desfăşurate în vederea bunei funcţionări;
c.) solicită Consiliului local sau Primăriei comunei Razvad, aprobarea acelor cheltuieli care vizează conservarea patrimoniului, modernizarea bazei materiale, reparaţii şi păstrarea funcţionalităţii;
d.) supraveghează şi controlează direct sau indirect prin delegat toate activităţile care se desfăşoară în incinta sălii;
e.) încheie contracte de chirie pentru activităţile sportive de masă, întocmeşte şi semnează procesele verbale de predare preluare a sălii, cu profesorii de educaţie fizică şi reprezentanţii utilizatorilor;
f.) asigură respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare şi a Regulamentului de Organizare si Functionare a Salii de sport din comuna Razvad;
g.) constată producerea pagubelor şi stricăciunilor, identifică autorii şi solicită remedierea acestora de către producători;
h.) întocmeşte rapoarte de activitate la solicitarea comisiei de specialitate sau a primarului.
II. DOCUMENTE SOLICITATE IN VEDEREA INTOCMIRII DOSARULUI DE CONCURS, DATA – LIMITA SI LOCUL UNDE SE POT DEPUNE DOSARELE, CU PRECIZAREA PERSOANEI CARE LE PRIMESTE SI DATELE DE CONTACT ALE ACESTEIA:
1. Documente necesare intocmirii dosarului de concurs:
a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;”
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b)-d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
2. Data – limita si ora pana la care se pot depune dosarele de inscriere la concurs este: ROMÂNIA, JUDETUL DAMBOVITA, PRIMĂRIA COMUNEI RAZVAD, STR. PRINCIPALA, Nr. 350 Tel/Fax 0245 677516, 20.11.2019, ora 15.00.
3. Locul de depunere a dosarelor de inscriere la concurs: Primaria comunei Razvad, jud. Dambovita.
4. Persoana, care primeste dosarele de inscriere la examen si date de contact: Ponoraca Mariana, consilier – Compartiment Asistenta Sociala, Telefon: 0245 / 677516.
III. CONDIŢII GENERALE DE OCUPARE A POSTULUI:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
IV. CONDITII SPECIFICE NECESARE PENTRU OCUPAREA POSTULUI
- studii medii;
- minim 5 ani vechime în munca;
IV. TIPUL PROBELOR DE CONCURS, LOCUL, DATA SI ORA DESFASURARII ACESTORA
Tipul probelor: – proba scrisa
– interviul
Locul desfasurarii concursului: sediul Primariei comunei Razvad, judetul Dambovita;
Data si ora desfasurarii probelor de examen:
- 28.11.2019, orele 10,00 – proba scrisa
- 28.11.2019, ora 15:00 – afisarea rezultatului pentru proba scrisa
- 29.11.2019, pana la ora 15:00 depunerea contestatiei, daca este cazul
- 02.12.2019, ora 12:00 – afisare rezultat contestatie
- 03.12.2019, orele 10:00 – interviul
- 03.12.2019, ora 15:00 – afisarea rezultatului interviului
- 04.12.2019, pana la ora 15:00 depunerea contestatiei, daca este cazul
- 05.12.2019, ora 12:00 – afisare rezultat contestatie

- 05.12.2019, ora 15:00 – afisarea rezultatelor finale.

BIBLIOGRAFIE pentru ocuparea postului vacant Administrator sala sport I:

1. O.U.G. nr.57/2019 – Codul Administrativ;
2. Codul muncii – Legea 53/2003, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Legea nr. 22/1969- privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice ( Monitorul Oficial nr. 132/18.11.1969) cu modificările și completările ulterioare;
5. Ordinul Nr.2861/2009- pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elemetelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.
TEMATICA pentru ocuparea postului vacant Administrator sala sport I:
1. O.U.G. nr.57/2019 – Codul Administrativ – art.155 – Atributiile primarului, Articolul 368
Principii aplicabile conduitei profesionale a functionarilor publici si personalului contractual din administratia publica;
2. Codul muncii – Legea 53/2003, cu modificările și completările ulterioare – titlul II – Contractul individual de munca;
3. Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare – CAPITOLUL III Obligatiile angajatorilor si CAPITOLUL IV Obligatiile lucratorilor.
4. Legea nr. 22/1969- privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice ( Monitorul Oficial nr. 132/18.11.1969) cu modificările și completările ulterioare – Cap.IV Răspunderi;
5. Ordinul Nr.2861/2009- pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elemetelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.

_________________________________
Centralizator final rezultate pentru ocuparea postului de muncitor necalificat in cadrul Primariei Razvad
__________________________________
Centralizator rezultate pentru ocuparea postului de muncitor necalificat in cadrul Primariei Razvad
__________________________________________
Borderou afisare rezultat scris muncitor necalificat 29.10.2019
____________________________________________
Borderou afisare selectie dosare muncitor necalificat
____________________________________________________________________
PRIMĂRIA COMUNEI RĂZVAD cu sediul în: loc. RĂZVAD, str. PRINCIPALĂ, nr. 350, jud. DÂMBOVIŢA, organizează CONCURS pentru ocuparea postului contractual vacant de MUNCITOR NECALIFICAT II, norma intreaga – perioada nedeterminata, în cadrul Primariei comunei Razvad.
I. PRINCIPALELE ATRIBUTII/CERINTE POTRIVIT FISEI POSTULUI SUNT:
- efectueaza lucrari de captuseli zidarie si demolare constructii;
- efectueaza lucrari de reparatii la pardoseli din gresie, faianta sau mozaic;
- intretine curatenia in spatiile repartizate;
- intretine spatiul verde din curtea Primariei si spirijina activitatea de toaletare a arborilor situati pe domeniul public;
- reparatii, interventii asupra defectiunilor aparute la instalatiile termice, electrice, sanitare;
- planifica activitatea proprie identificand eficient ordinea stabilita prin norme interne si conform indicatiilor primite in vederea optimizarii timpului de indeplinire a acesteia;
- stabileste corect necesarul de materiale pentru a asigura o activitate fluenta;
- activitatile si resursele sunt planificate prin verificarea tuturor elementelor pentru incadrarea in termenele finale;
- efectueaza curatenia in spatiile repartizate prin aplicarea procedurilor de lucru si respectarea protocoalelor de curatenie;
- raspunde de utilizarea si pastrarea in bune conditii a sculelor si uneltelor (pompe, motocoase, drujbe, greble, lopeti, furci, topoare etc.) ce le are personal in grija, precum si a celor care se folosesc in comun si le depoziteaza in conditii de siguranta;
- poarta echipamentul de protectie prevazut de regulamentul de ordine interioara, care va fi schimbat ori de cate ori este nevoie, pentru pastrarea igienei si a aspectului estetic personal;
- respecta ordinea si disciplina la locul de munca, foloseste integral si cu maxima eficienta timpul de munca;
- indeplineste si alte atributii stabilite de Seful ierarhic superior.
II. DOCUMENTE SOLICITATE IN VEDEREA INTOCMIRII DOSARULUI DE CONCURS, DATA – LIMITA SI LOCUL UNDE SE POT DEPUNE DOSARELE, CU PRECIZAREA PERSOANEI CARE LE PRIMESTE SI DATELE DE CONTACT ALE ACESTEIA:
1. Documente necesare intocmirii dosarului de concurs:
a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;”
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b)-d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
2. Data – limita si ora pana la care se pot depune dosarele de inscriere la concurs este: ROMÂNIA, JUDETUL DAMBOVITA, PRIMĂRIA COMUNEI RAZVAD, STR. PRINCIPALA, Nr. 350 Tel/Fax 0245 677516, 21.10.2019, ora 15.00.
3. Locul de depunere a dosarelor de inscriere la concurs: Primaria comunei Razvad, jud. Dambovita.
4. Persoana, care primeste dosarele de inscriere la examen si date de contact: Diaconu Ana Maria, consilier – Compartiment Asistenta Sociala, Telefon: 0245 / 677516.
III. CONDIŢII GENERALE DE OCUPARE A POSTULUI:
a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
IV. CONDITII SPECIFICE NECESARE PENTRU OCUPAREA POSTULUI
- studii generale;
- minim 10 ani vechime în munca;
IV. TIPUL PROBELOR DE CONCURS, LOCUL, DATA SI ORA DESFASURARII ACESTORA
Tipul probelor: – proba scrisa
– interviul
Locul desfasurarii concursului: sediul Primariei comunei Razvad, judetul Dambovita;
Data si ora desfasurarii probelor de examen:
- 29.10.2019, orele 10,00 – proba scrisa
- 29.10.2019, ora 15:00 – afisarea rezultatului pentru proba scrisa
- 30.10.2019, pana la ora 15:00 depunerea contestatiei, daca este cazul
- 31.10.2019, ora 12:00 – afisare rezultat contestatie
- 01.11.2019, orele 10:00 – interviul
- 01.11.2019, ora 15:00 – afisarea rezultatului interviului
- 04.11.2019, pana la ora 15:00 depunerea contestatiei, daca este cazul
- 05.11.2019, ora 12:00 – afisare rezultat contestatie
- 05.11.2019, ora 15:00 – afisarea rezultatelor finale.
BIBLIOGRAFIE pentru ocuparea postului vacant Muncitor necalificat II:
1. O.U.G. nr.57/2019 – Codul Administrativ;
2. Codul muncii – Legea 53/2003, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare;

TEMATICA pentru ocuparea postului vacant Muncitor necalificat II:

1. O.U.G. nr.57/2019 – Codul Administrativ – art.155 – Atributiile primarului, Articolul 368
Principii aplicabile conduitei profesionale a functionarilor publici si personalului contractual din administratia publica;
2. Codul muncii – Legea 53/2003, cu modificările și completările ulterioare – titlul II – Contractul individual de munca;
3. Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare – CAPITOLUL III Obligatiile angajatorilor si CAPITOLUL IV Obligatiile lucratorilor

__________________________________
Rezultat final concurs pentru functia de consilier superior clasa 1 compartiment taxe si impozite
__________________________________
Proces verbal asfisare rezultat interviu 22.03.2019 pentru functia de consilier superior clasa 1 compartiment taxe si impozite
_________________________________
Proces verbal afisare proba scrisa functia de consilier superior clasa 1 compartiment taxe si impozite
_______________________________
Borderou afisare selectie dosare consilier superior clasa 1 compartiment taxe si impozite
____________________________________
Centralizator nominal final concurs posturi centru de zi
________________________________

Centralizator nominal concurs posturi centru de zi
_____________________________________________
Bordorou afisare concurs 21.02.2019
_____________________________________________
Primăria Comunei Răzvad, cu sediul în comuna Răzvad, strada Principală, nr. 350, judeţ Dâmboviţa, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale prevederilor din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs de recrutare functii publice de executie vacante.
Probele stabilite pentru concurs: proba scrisă şi interviul;
Condiţiile de desfăşurare a concursului:
1) Data până la care se depun dosarele de înscriere: în termen de 20 de zile de la data afișării anunțului.
Dosarele de înscriere vor conține obligatoriu următoarele documente:
a) formularul de inscriere prevazut in anexa nr. 3;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari;
e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare in domeniul administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, dupa caz;
f) copia carnetului de munca si dupa caz, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;
g) copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului;
h) copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare pentru efort fizic, in cazul functiilor publice pentru a caror ocupare este necesara indeplinirea unor conditii specifice care implica efort fizic si se testeaza prin proba suplimentara;
i) cazierul judiciar;
j) declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia.”
“(11) Modelul orientativ al adeverintei mentionate la alin. (1) lit. f) este prevazut in anexa nr. 2D.
(12) Adeverintele care au un alt format decat cel prevazut la alin. (11) trebuie sa cuprinda elemente similare celor prevazute in anexa nr. 2D si din care sa rezulte cel putin urmatoarele informatii: functia/functiile ocupata/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfasurarii activitatii, vechimea in munca acumulata, precum si vechimea in specialitatea studiilor.”
(2) Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice.
“(3) Copiile de pe actele prevazute la alin. (1) se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs, cu exceptia documentului prevazut la alin. (1) lit. c), care se poate transmite si in format electronic, la adresa de e-mail prevazuta la art. 39 alin. (11) lit. h).
(4) Documentul prevazut la alin. (1) lit. i) poate fi inlocuit cu o declaratie pe propria raspundere. In acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor si care nu a solicitat expres la inscrierea la concurs preluarea informatiilor direct de la autoritatea sau institutia publica competenta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de data si ora organizarii interviului, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire. In situatia in care candidatul solicita expres la inscrierea la concurs preluarea informatiilor direct de la autoritatea sau institutia publica competenta, extrasul de pe cazierul judiciar se solicita potrivit legii si procedurii aprobate la nivel institutional.
2) Locul depunerii dosarelor: Primăria Comunei Răzvad
3) Selecţia dosarelor de concurs: în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.
4) Data / ora / locul de organizare:
- proba scrisă – 18.03.2019, ora 1000/sediul Primăriei Comunei Răzvad
- interviul – 22.03.2019, ora 1000/sediul Primăriei Comunei Răzvad

5) Condiţii de participare la concursul de recrutare functii publice de executie vacante:
Condiţii generale de participare la concurs:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:
a) are cetatenia romana si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta de minimum 18 ani impliniti;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate;
f) indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica;
g) indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice;
h) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii,contra statului sau contra autoritatii, infractiuni de coruptie si de serviciu, infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei, infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice;
i) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;
j) nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege.

Condiţii specifice de participare la concurs:
a) pentru funcţia publică de execuţie vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional superior (1 post) din cadrul Biroului Contabilitate, Taxe si Impozite Locale, Compartiment Taxe si Impozite Locale:
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- vechimea în specialitatea absolvită de minim 7 ani.

BIBLIOGRAFIE pentru concursul de recrutare consilier, clasa I, grad profesional superior (1 post) din cadrul Biroului Contabilitate, Taxe si Impozite Locale, Compartiment Taxe si Impozite Locale:

1. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită a funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, Titlu IX și Titlul X, cu modificările şi completările ulterioare;
​4. Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 privind Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind codul fiscal, Titlu IX și Titlul X;
​5. Legea 207/2015 privind codul de procedură fiscală, Cap. VIII, cu modificările şi completările ulterioare.

_______________________
Borderou afisare selectie dosare administrator la Centrul educativ pentru copii saraci Razvad
_______________________________________________
Borderou de afisare privind rezultatul selecției dosarelor pentru ocuparea funcției de institutor educator la Centrul de Zi Razvad
____________________________________________
Proces verbal de afisare proba scrisa concurs organizat in data 04.02.2019.
_________________________________________
Borderou de afisare privind rezultatul selecției dosarelor pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă pe bază de concurs organizat în perioada 04.02.2019 – 08.02.2019 la sediul Primăriei comunei Răzvad
___________________________________________
Anunt concurs posturi contractuale centru de zi pentru instructor educator si functionar administrativ-economic la Centrul educativ pentru copii saraci Razvad
__________________________________________
Proces verbal final afisare concurs 25.01.2019
__________________________________________
Proces verbal afisare proba scrisa pentru ocuparea functiilor publice de executie vacante pe baza de concurs organizat in perioada 21.01.2019.
__________________________________________
Borderou afisare privind rezultatul selectiei dosarelor pentru ocuparea functiilor publice de executie vacante pe baza de concurs organizat in perioada 21-25.01.2019
__________________________________________
ANUNŢ concurs de recrutare functii publice de executie vacante – Taxe si impozite- in cadrul Primăria Comunei Răzvad
Primăria Comunei Răzvad, cu sediul în comuna Răzvad, strada Principală, nr. 350, judeţ Dâmboviţa, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale prevederilor din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs de recrutare functii publice de executie vacante.
Probele stabilite pentru concurs: proba scrisă şi interviul;
Condiţiile de desfăşurare a concursului:
1) Data până la care se depun dosarele de înscriere: în termen de 20 de zile de la data afișării anunțului.
Dosarele de înscriere vor conține obligatoriu următoarele documente:
a) formularul de inscriere prevazut in anexa nr. 3;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari;
e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare in domeniul administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, dupa caz;
f) copia carnetului de munca si dupa caz, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;
g) copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului;
h) copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare pentru efort fizic, in cazul functiilor publice pentru a caror ocupare este necesara indeplinirea unor conditii specifice care implica efort fizic si se testeaza prin proba suplimentara;
i) cazierul judiciar;
j) Declaratie pe propria raspundere cf OUG 24 2008 sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia.”
“(11) Modelul orientativ al adeverintei mentionate la alin. (1) lit. f) este prevazut in anexa nr. 2D.
(12) Adeverintele care au un alt format decat cel prevazut la alin. (11) trebuie sa cuprinda elemente similare celor prevazute in anexa nr. 2D si din care sa rezulte cel putin urmatoarele informatii: functia/functiile ocupata/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfasurarii activitatii, vechimea in munca acumulata, precum si vechimea in specialitatea studiilor.”
(2) Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice.
“(3) Copiile de pe actele prevazute la alin. (1) se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs, cu exceptia documentului prevazut la alin. (1) lit. c), care se poate transmite si in format electronic, la adresa de e-mail prevazuta la art. 39 alin. (11) lit. h).
(4) Documentul prevazut la alin. (1) lit. i) poate fi inlocuit cu o declaratie pe propria raspundere. In acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor si care nu a solicitat expres la inscrierea la concurs preluarea informatiilor direct de la autoritatea sau institutia publica competenta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de data si ora organizarii interviului, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire. In situatia in care candidatul solicita expres la inscrierea la concurs preluarea informatiilor direct de la autoritatea sau institutia publica competenta, extrasul de pe cazierul judiciar se solicita potrivit legii si procedurii aprobate la nivel institutional.
2) Locul depunerii dosarelor: Primăria Comunei Răzvad
3) Selecţia dosarelor de concurs: în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.
4) Data / ora / locul de organizare:
- proba scrisă – 04.02.2019, ora 1000/sediul Primăriei Comunei Răzvad
- interviul – 08.02.2019, ora 1000/sediul Primăriei Comunei Răzvad

5) Condiţii de participare la concursul de recrutare functii publice de executie vacante:

Condiţii generale de participare la concurs:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:
a) are cetatenia romana si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta de minimum 18 ani impliniti;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate;
f) indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica;
g) indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice;
h) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii,contra statului sau contra autoritatii, infractiuni de coruptie si de serviciu, infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei, infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice;
i) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;
j) nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege.
Condiţii specifice de participare la concurs:
a) pentru funcţia publică de execuţie vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional superior (1 post) din cadrul Biroului Contabilitate, Taxe si Impozite Locale, Compartiment Taxe si Impozite Locale:
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- vechimea în specialitatea absolvită de minim 7 ani;

BIBLIOGRAFIE pentru concursul de recrutare consilier, clasa I, grad profesional superior (1 post) din cadrul Biroului Contabilitate, Taxe si Impozite Locale, Compartiment Taxe si Impozite Locale:

1. Constitutia Romaniei 1/2003 republicata;
2. Legea nr. 188/ 1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/ 2004 privind codul de conduită a funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, Titlu IX și Titlul X, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 privind Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind codul fiscal, Titlu IX și Titlul X;
6. Legea 207 /2015 privind codul de procedură fiscală, Cap. VIII, cu modificările şi completările ulterioare.

_____________________________________________________________________________
ANUNŢ concurs de recrutare functii publice de executie vacante in cadrul Primăria Comunei Răzvad
Primăria Comunei Răzvad, cu sediul în comuna Răzvad, strada Principală, nr. 350, judeţ Dâmboviţa, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale prevederilor din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs de recrutare functii publice de executie vacante.
Probele stabilite pentru concurs: proba scrisă şi interviul;
Condiţiile de desfăşurare a concursului:
1) Data până la care se depun dosarele de înscriere: în termen de 20 de zile de la data afișării anunțului.
Dosarele de înscriere vor conține obligatoriu următoarele documente:
a) formularul de inscriere prevazut in anexa nr. 3;
b)curriculum vitae, modelul comun european;
c)copia actului de identitate;
d)copii ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari;
e)copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare in domeniul administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, dupa caz;
f)copia carnetului de munca si dupa caz, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;
g)copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului;
h)copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare pentru efort fizic, in cazul functiilor publice pentru a caror ocupare este necesara indeplinirea unor conditii specifice care implica efort fizic si se testeaza prin proba suplimentara;
i)cazierul judiciar;
j)Declaratie pe propria raspundere cf OUG 24 2008 sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia.”
(11) Modelul orientativ al adeverintei mentionate la alin. (1) lit. f) este prevazut in anexa nr. 2D.
(12) Adeverintele care au un alt format decat cel prevazut la alin. (11) trebuie sa cuprinda elemente similare celor prevazute in anexa nr. 2D si din care sa rezulte cel putin urmatoarele informatii: functia/functiile ocupata/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfasurarii activitatii, vechimea in munca acumulata, precum si vechimea in specialitatea studiilor.”
(2) Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice.
“(3) Copiile de pe actele prevazute la alin. (1) se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs, cu exceptia documentului prevazut la alin. (1) lit. c), care se poate transmite si in format electronic, la adresa de e-mail prevazuta la art. 39 alin. (11) lit. h).
(4) Documentul prevazut la alin. (1) lit. i) poate fi inlocuit cu o declaratie pe propria raspundere. In acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor si care nu a solicitat expres la inscrierea la concurs preluarea informatiilor direct de la autoritatea sau institutia publica competenta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de data si ora organizarii interviului, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire. In situatia in care candidatul solicita expres la inscrierea la concurs preluarea informatiilor direct de la autoritatea sau institutia publica competenta, extrasul de pe cazierul judiciar se solicita potrivit legii si procedurii aprobate la nivel institutional.

2) Locul depunerii dosarelor: Primăria Comunei Răzvad
3) Selecţia dosarelor de concurs: în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.
4) Data / ora / locul de organizare:
- proba scrisă – 21.01.2019, ora 1000/sediul Primăriei Comunei Răzvad
- interviul – 25.01.2019, ora 1000/sediul Primăriei Comunei Răzvad

5) Condiţii de participare la concursul de recrutare functii publice de executie vacante:

Condiţii generale de participare la concurs:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:
a) are cetatenia romana si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta de minimum 18 ani impliniti;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate;
f) indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica;
g) indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice;
h) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii,contra statului sau contra autoritatii, infractiuni de coruptie si de serviciu, infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei, infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice;
i) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;
j) nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege.
Condiţii specifice de participare la concurs:
a) pentru funcţia publică de execuţie vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Biroului Dezvoltare Urbană, Achiziţii, Programe şi Proiecte, Compartimentul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului:
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- vechimea în specialitatea absolvită de minim 1 an;
b) pentru funcţia de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Biroului Fond Funciar, Cadastru și Registru Agricol, Compartiment Agricol:
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- vechimea în specialitatea absolvită de minim 5 ani.
BIBLIOGRAFIE pentru concursul de recrutare consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentul Urbanism și Amenajare Teritorială, al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Răzvad :
1. Constitutia Romaniei 1/2003 republicata;
2. Legea nr. 188/ 1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/ 2004 privind codul de conduită a funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Ordinul nr. 839/ 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

BIBLIOGRAFIE pentru concursul de recrutare consilier, clasa I, grad profesional principal, din cadrul Biroului Fond Funciar, Cadastru şi Registru Agricol, Compartimentul Agricol:
1. Legea cadastrului şi a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
2. O.G nr. 28/2008 actualizata – privind Registrul Agricol;
3.Ordinul comun al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi ministrului administrației şi internelor nr. 897/798/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind continutul documentatiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol;
4. Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării si cumpărării
terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea
societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului
cu destinatie agricolă şi înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului, cu modificările și completările
ulterioare;
6. Hotarirea Guvernului nr. 218/2015 privind completarea Registrului Agricol pentru perioada 2015-2019;
7.Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 (republicată) privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
9. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată.
_____________________________________________________
____________________
PRIMĂRIA COMUNEI RĂZVAD, str. Principală, nr. 350, com. Răzvad, jud. Dâmboviţa, cod poştal 137395, telefon 0245 677 516, fax 0245 677 530, e-mail: primariarazvad@yahoo.com.
MODALITATEA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI: Achiziţie directă – ANUNŢ PUBLICITAR SITE PRIMARIE. Conform art. 7, alin (5) din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice „autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică de 135.060 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică de 450.200 lei”.
TIPUL CONTRACTULUI ŞI OBIECTUL ACHIZIŢIEI DIRECTE: pentru “Reabilitare si modernizare strazi in satul Valea Voievozilor, comuna Razvad, judetul Dambovita” COD CPV 45233140-2 – Lucrari de drumuri (Rev.2).
OBIECTUL ACHIZIŢIEI:
“Reabilitare si modernizare strazi in satul Valea Voievozilor, comuna Razvad, judetul Dambovita” pe urmatoarele strazi :
1. Str. Ing. Bruneanu, reabilitare tronsonul 1 de drum asfaltat de la intersectia cu DJ719 pana la calea ferata – cu lungimea de 0,522 km
2. Str. Musetoiu, reabilitare drum – 0,264 km (intersectie DJ719 – str. Baranga)
3. Str. Preot Goglea, modernizare un sector pietruit in lungime de 0,195 km din tronsonul 4 al strazii Preot Goglea, a carui lungime totala este de 0,563 km.

SPECIFICAŢII TEHNICE SI LISTE DE CANTITATI:
Specificatiile tehnice si listele de cantitati sunt prezentate in anexe.
Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut dintre ofertele admisibile, conform art. 187 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice;

Cerinte minime obligatorii:
Cerinţa 1
Ofertantul trebuie să aibă dreptul legal de a realiza activităţile care fac obiectul contractului.
Modalitatea de îndeplinire:
Se va prezenta Certificat constatator în original, copie legalizata/autentificată sau copie lizibilă cu menţiunea “conform cu originalul” emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, din care să rezulte cel puţin informaţiile legate de structura acţionarilor, reprezentanţilor legali, obiectul de activitate care trebuie să corespundă cu obiectului contractului care urmează să fie atribuit. Informaţiile ce rezultă din certificatul constatator trebuie să fie actuale la data limită de depunere a ofertelor.

Cerinţa 2
Ofertantul trebuie să faca dovada executarii contract similare in ultimii 5 ani.
Modalitatea de îndeplinire:
Se vor prezenta in copie conform cu originalul, contracte de lucrari executate în ultimii 5 ani împliniti la data limita stabilita pentru acceptarea ofertei, însotita de certificari de buna executie, continând valori, perioade de executie,beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, din care sa rezulte ca au fost executate în conformitate cu normele profesionale în domeniu si ca au fost duse la bun sfârsit lucrari de natura si complexitate similara/comparabila cu lucrarile care fac obiectul contractului/ operatiuni de tipul celor precizate in obiectul contractului în valoare cumulata de cel putin 406.000 lei fara TVA, la nivelul a unuia sau maxim 2 contracte.

Garantie de buna executie:
Se va constitui garantia de buna executie, in procent de 10 % din valoarea contractului, exclusiv TVA. Modul de constituire:
a) prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, cu respectarea prevederilor art. 40 alin. (1)-(3) din HG 395/2016;
b) prin retineri succesive din valoarea facturilor prezentate la plata cu respectarea prevederilor art. 40 alin. (3)-(9) din HG 395/2016.
c) autoritatea contractanta are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie conform art. 42 alin. (4), din HG 395/2016. Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie, in conditiile de mai sus cel mai tarziu in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii, sub sanctiunea rezilierii acestuia.
Perioada
Perioada contractuala va fi de 2 luni de la emiterea ordinului de incepere a lucrarii.
Garantia lucrarilor:
Perioada de garantie acordata lucrarilor este 36 luni.
__________________
Anunt suspendare concurs CECS Asistent social debutant și Funcționar administrativ-economic în cadrul CENTRULUI EDUCATIV PENTRU COPII SĂRACI RĂZVAD
___________________________________________
Anunt posturi contractuale vacante CECS mai 2018
Concurs pentru ocuparea post vacant( personal contractual) de:
Asistent social debutant și Funcționar administrativ-economic în cadrul CENTRULUI EDUCATIV PENTRU COPII SĂRACI RĂZVAD

În conformitate cu prevederile art.7 din H.G.nr.286/2011 privind Regulamentul-cadrudestabilire a principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificata.
PRIMĂRIA COMUNEI RĂZVAD cu sediul în: loc. RĂZVAD, str. PRINCIPALĂ, nr. 350, jud. DÂMBOVIŢA, organizează CONCURS pentru ocuparea posturilor vacante (personal contractual) de asistent social debutant și funcționar administrativ-economic în cadrul Centrul Educativ pentru Copii Săraci Răzvad aflat in subordinea Consiliului Local Razvad.
Concursul va avea loc la sediul Primăriei Comunei Răzvad, jud. Dâmboviţa, astfel:
- 31.05.2018 – proba scrisă, ora 10.00, pentru: asistent social debutant și funcționar administrativ-economic;
- 06.06.2018 – interviul, ora 10.00, pentru: asistent social debutant și funcționar administrativ- economic;

(1) Dosarele privind concursul se depun de către candidaţi la sediul Primăriei Comunei Răzvad, judeţul Dâmbovita,până la data de 22.05.2018, orele 15.00 şi vor conţine următoarele documente:
a)cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
b)copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;”
e)cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f)adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g)curriculum vitae;
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b)-d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

CONDIŢII DE OCUPARE A POSTURILOR :

CONDIŢII GENERALE

a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau deunitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
CONDIŢII SPECIFICE – Asistent social debutant
- studii superioare ,absolvite cu diplomă, specializarea asistență socială;
- nu este necesara vechime în ocuparea postului;

CONDIŢII SPECIFICE – Funcționar administrativ-economic
- studii superioare , absolvite cu diploma;
- vechime în munca necesară ocupării postului minim 5 ani;
- capacitate organizatorică, spirit gospodaresc, initiativă, capacitate de comunicare.

BIBLIOGRAFIEpentru ocuparea postului vacant Asistent social debutant
1. Legea nr.292/2011 privind asistentei sociale, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 272/2004 (r1)privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu
modificările și completările ulterioare;
3. Lege nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social, cu modificările și completările ulterioare;
4. Lege nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr. 477/2004- Codul de conduită a personalului contractual din autoritaţile şi instituţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

BIBLIOGRAFIEpentru ocuparea postului vacant functionar administrativ-economic

1. Legea nr. 82/1991 –Legea Contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
3. OMFP nr.1792/2002pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea,ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum siorganizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificările şi completările ulterioare;
4. OMFP NR. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducereacontabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiilepublice si instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 477/2004- Codul de conduită al personalului contractual din autoritaţile şi instituţiile publice;

_______________________________________________________________________________________________________
PRIMĂRIA COMUNEI RĂZVAD, str. Principală, nr. 350, com. Răzvad, jud. Dâmboviţa, cod poştal 137395, telefon 0245 677 516, fax 0245 677 530, e-mail: primariarazvad@yahoo.com vă invită să depuneţi oferta în scopul atribuirii contractului de prestari servicii “Intreţinere iluminat public in satele Răzvad si Gorgota in anul 2018″.
Cod CPV: 50232100-1 Servicii de întreţinere a iluminatului public (Rev.2)
Cod CPV: 31681410-0 Materiale electrice (Rev.2)
VALOARE ESTIMATIVĂ A ACHIZIŢIEI: 60.000 fără TVA;
MODALITATEA DE ATRIBUIRE: achiziţie directă prin selecţie de oferte în urma publicării invitaţiei de participare pe site-ul primariei la rubrica de CONCURSURI ȘI LICITAȚII.
CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Preţul cel mai scăzut dintre ofertele admisibile, conform art. 187 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice;

CONDIŢII DE PARTICIPARE
Cerinţa 1
Ofertantul trebuie să aibă dreptul legal de a realiza activităţile care fac obiectul contractului.
Modalitatea de îndeplinire:
Se va prezenta Certificat constatator în original, copie legalizata/autentificată sau copie lizibilă cu menţiunea “conform cu originalul” emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, din care să rezulte cel puţin informaţiile legate de structura acţionarilor, reprezentanţilor legali, obiectul de activitate care trebuie să corespundă cu obiectului contractului care urmează să fie atribuit. Informaţiile ce rezultă din certificatul constatator trebuie să fie actuale la data limită de depunere a ofertelor.

Cerinţa 2
Ofertantul trebuie să faca dovada faptului ca acesta nu are datorii la bugetul local sau la bugetul general consolidat.
Modalitatea de îndeplinire:
Se va prezenta certificate de atestare fiscala privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat eliberat de A.N.A.F) si la bugetul local (eliberat de directia de specialitate din cadrul primariilor in a caror raza teritoriala activeaza societatea respectiva) valabile la data
deschiderii ofertelor.

Cerinţa 3
Ofertantul trebuie să faca dovada detinerii utilajelor care fac obiectul contractului, respectiv doua masini PRB
Modalitatea de îndeplinire:
Se va prezenta formularul nr. 2 – Declaraţie privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice. Ofertanţii trebuie să-şi dimensioneze resursele tehnice disponibilizate astfel încât să facă dovada capacităţii tehnice de a acoperi execuţia lucrărilor, în funcţie de graficul de execuţie propus cu luarea în considerare a punctelor critice evidenţiate în grafic pentru fiecare obiect de lucrări în parte. În cazul în care operatorul economic are în dotarea sa echipamentele menţionate mai sus prin contracte/convenţii/ de închiriere, se vor prezenta contractele/convenţiile cu operatorii economici posesori ai respectivelor echipamente, care fac obiectul contractului supus prezentei proceduri de atribuire, conform caietului de sarcini.

Cerinţa 4
Ofertantul trebuie să faca dovada angajarii personalui calificat pentru indeplinirea contractului .
Modalitatea de îndeplinire
Se vor prezenta Autorizatii ANRE grad I pentru un numar de minimum 4 persoane -electricieni.

Cerinta 5
Ofertantul trebuie să faca dovada atestarii ANRE.
Modalitatea de îndeplinire
Se va prezenta certificatul de atestare ANRE.

MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI:
Propunerea financiară – se va prezenta Oferta de pret in conformitate cu anexa 1 a caietului de sarcini

Preţurile vor fi exprimate în LEI, fără TVA. Preţul este considerat ferm exprimat, fără a fi modificat sau ajustat pe toată perioada de derulare a contractului.

NU se acceptă oferte alternative la oferta de bază
NU se acceptă oferte întârziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.

Ofertantul trebuie să prezinte oferta de pret şi documentelor care o însoţesc, pe adresa de e-mail : primariarazvad@yahoo.com, pe fax : 0245 677 530 sau la PRIMĂRIA COMUNEI RĂZVAD, str. Principală, nr. 350, com. Răzvad, jud. Dâmboviţa, cod poştal 137395.
Termenul limită pentru depunerea ofertei este de : 02.04.2018, ora 12.00. Cerinţele prevăzute în caietul de sarcini sunt cerinţe minime obligatorii, ofertele care nu îndeplinesc aceste cerinţe urmând a fi respinse ca neconforme.
În vederea elaborării ofertei, operatorii economici interesaţi vor solicita autorităţii contractante invitaţia de participare şi documentaţia aferentă printr-o cerere scrisă pe adresa de e-mail : primariarazvad@yahoo.com sau pe fax : 0245 677 530.
Cerinţele prevăzute în caietul de sarcini sunt cerinţe minime obligatorii, ofertele care nu îndeplinesc aceste cerinţe vor fi respinse ca neconforme.
_____________________________________________________________________
Anunt angajare asistenti personali
pentru persoanele cu handicap grav

În conformitate cu prevederile Legii 448/2006 privind protectia și promovarea persoanelor cu handicap. cu modificările şi completările ulterioare, Primăria Comunei Răzvad, judeţul Dâmboviţa, angajează asistent personal pentru persoanele cu handicap grav în ordinea solicitarilor și a prevederilor bugetare.
Dosarele privind angajarea asistentului personal pentru persoanele cu handicap grav se depun de către candidaţi la sediul Primăriei Comunei Răzvad, judeţul Dâmbovita, până la data de 20.03.2018 şi vor conţine următoarele documente:

- Cerere de optiune conform Legii Nr. 448/2006
- pentru persoana care se angajează :
• Anchetă socială privind persoana care urmează sa se angajeze;
• Copie b.i./c.i.
• Copie certificat naștere;
• Copie certificat căsătorie;
• Copie acte studii;
• Cazier judiciar;
• Fișa medicală de la medic medicina muncii;
• Declarație notarială ;
• Carnetul de muncă sau adeverința de vechime (daca solicitantul nu a mai lucrat,va da o declarație pe propria răspundere în care să se specifice aceasta situație);
• Acordul persoanei cu handicap sau, după caz, al reprezentantului legal al acesteia ori al familiei, exprimat în scris, pentru angajare;
• Declarație pe propria răspundere că va respecta obligațiile prevăzute la art. 38 din legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

- pentru persoana cu handicap grav :

• Ancheta socială privind persoana cu handicap grav
• Ultimul cupon de pensie al persoanei cu handicap grav
( daca este pensionară )
• Copie b.i./c.i.
• Copie certificat de incadrare grad de handicap grav;
Conditii pentru angajarea in funcția de asistent personal:
• vârsta minimă de 18 ani impliniti;
• nu a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni care ar face imposibilă exercitarea funcției de asistent personal;
• are capacitate deplină de exercițiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată de medic de familia/ examen medical de specialitate efectuat la un cabinet medical de medicina muncii;
• a absolvit cel puțin cursurile învățământului general obligatoriu, cu excepția rudelor și afinilor până la gradul al IV – lea inclusiv ale persoanei cu handicap grav, precum și a soțului sau soției, după caz; în situații excepționale, la propunerea asistentului social din cadrul aparatului propriu al consiliului local în a cărui raza teritorială își are domiciliul sau reședința persoana care urmează să îndeplinească funcția de asistent personal, președintele Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap poate aproba derogarea de la îndeplinirea condițiilor de studii și în cazul altor personae decât cele menționate mai sus;
• nu pot deţine calitatea de asistent personal persoanele care beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la doi sau în cazul copilului cu handicap, până la 7 ani.
Dupa depunerea dosarelor, contractul individual de muncă al asistentului personal se încheie cu primăria localității de domiciliu sau reședință a persoanei cu handicap grav, dupa caz, în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării cererii de angajare dacă îndeplinește condițiile necesare de angajare și dosarele sunt complete.
Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0245677516 sau la sediul Primăriei Comunei Răzvad, compartiment de asistență socială și autoritate tutelară

___________________________________________
Centralizator final concurs instalator (muncitor)
____________________________________________
Centralizator rezultate interviu instalator
______________________________________________
Proces verbal afisare rezultate proba scrisa instaltator
_______________________________________

Proces verbal selectie dosare
____________________________________
Centralizator rezultate finale Sef SVSU
__________________________________________
Centralizator rezultate finale functii publice 11.01.2018
____________________________________________________
Centralizator rezultat proba interviu Sef SVSU 11.01.2018
___________________________________________________
Centralizator rezultate interviu functii publice 10.01.2018
______________________________________________________
Proces verbal afisare rezultate Sef SVSU
____________________________________________________
Proces verbal contestatie concurs pentru functia de consilier, clasa I, grad profesional asistent
______________________________________________________
Primăria Comunei Răzvad, judeţul Dâmboviţa, organizează concurs pentru ocuparea a unui post contractual de executie vacant de Instalator (muncitor) în cadrul aparatului propriu al primarului comunei Răzvad.
Concursul va avea loc la sediul Primăriei Comunei Răzvad, jud. Dâmboviţa, astfel:
- 26.01.2018 – proba scrisă, ora 1000, pentru: instalator (muncitor);
- 01.02.2018 – interviul, ora 1000, pentru: instalator (muncitor);
(1) Dosarele privind concursul se depun de către candidaţi la sediul Primăriei Comunei Răzvad, judeţul Dâmbovita, până la data de 15.01.2018, orele 1500 şi vor conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă indeplinirea condiţiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, in clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
(3) In cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
(4) Actele prevazute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

CONDIŢII DE OCUPARE A POSTULUI DE
INSTALATOR (MUNCITOR)

CONDIŢII GENERALE

- au cetatenie romană, cetaţenia altor state membre ale UE sau a
statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul in România;
- cunosc limba romană scris şi vorbit;
- au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- au capacitate deplină de exerciţiu;
- au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care
candidează, atestată pe baza avizului medical eliberat de medicul de familie;
- indeplinesc condiţiile de studii şi vechime sau alte condiţii specifice potrivit postului scos la concurs;
- nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârsirea unei infracţiuni;

CONDIŢII SPECIFICE

- studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;
- vechime în munca necesară ocupării postului- minim 5 ani;
- apt din punct de vedere fizic și medical pentru activități de întreținere și reparații;

BIBLIOGRAFIE pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant Instalator (muncitor)

1. Legea nr.477/2004- Codul de conduită a personalului contractual din autoritaţile şi instituţiile publice;
2. Legea nr.53/2003- republicată privind Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;
3. ORDIN Nr.818/2015 pentru aprobarea reglementarii tehnice „Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor sanitare aferente cladirilor”.

______________________________________________________________________
PROCES VERBAL de afisare rezultate proba scrisa pentru ocuparea a doua posturi vacante din cadrul aparatului propriu al primarului comunei Răzvad.
___________________________________________________________________
Proces verbal proces verbal selectie dosare functii contractuale selectie dosare concurs de recrutare pentru ocuparea a doua posturi vacante (personal contractual de conducere si executie) de: ȘEF SVSU și ADMINISTRATOR SALĂ SPORT I în cadrul aparatului propriu al primarului comunei Răzvad.
__________________________________________________________________
Proces verbal selectie dosare concurs de recrutare pentru functii publice de executie vacante.
_____________________________________
Proces verbal afisare
Primăria Comunei Răzvad, judeţul Dâmboviţa, organizează concurs pentru ocuparea a doua posturi vacante (personal contractual de conducere si executie) de:
ȘEF SVSU și ADMINISTRATOR SALĂ SPORT I în cadrul aparatului propriu al primarului comunei Răzvad.
Concursul va avea loc la sediul Primăriei Comunei Răzvad, jud. Dâmboviţa, astfel:
- 08.01.2018 – proba scrisă, ora 1000, pentru: șef SVSU și administrator sală sport I;
- 12.01.2018 – interviul, ora 1000, pentru: șef SVSU și administrator sală sport I;
(1) Dosarele privind concursul se depun de către candidaţi la sediul Primăriei Comunei Răzvad, judeţul Dâmbovita, până la data de 27.12.2017, orele 1500 şi vor conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă indeplinirea condiţiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, in clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
(3) In cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
(4) Actele prevazute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

CONDIŢII DE OCUPARE A POSTURILOR :

CONDIŢII GENERALE – ȘEF SVSU și ADMINISTRATOR SALĂ DE SPORT

- au cetatenie romană, cetaţenia altor state membre ale UE sau a
statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul in România;
- cunosc limba romană scris şi vorbit;
- au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- au capacitate deplină de exerciţiu;
- au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care
candidează, atestată pe baza avizului medical eliberat de medicul de familie;
- indeplinesc condiţiile de studii şi vechime sau alte condiţii specifice potrivit postului scos la concurs;
- nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârsirea unei infracţiuni;

CONDIŢII SPECIFICE – ȘEF SVSU
- studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;
- vechime în munca necesară ocupării postului- minim 5 ani;
- permis conducere categoria B;
- capacitate organizatorică si manageriala,capacitate de comunicare;
- recomandare de la ultimul loc de muncă, vizat de conducătorul
unităţii respective, dacă este cazul.

CONDIŢII SPECIFICE – ADMINISTRATOR SALĂ DE SPORT

- studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;
- vechime în munca necesară ocupării postului- minim 5 ani;
- capacitate organizatorică, spirit gospodaresc, initiativă, capacitate
de comunicare.
- recomandare de la ultimul loc de muncă, vizat de conducătorul
unităţii respective, dacă este cazul.

BIBLIOGRAFIE pentru ocuparea postului contractual de conducere vacant șef SVSU

1. Lege nr. 307/2006 privind apararea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea 481/2008 privind protectia civila, r2, cu modificările și completările ulterioare;
3. Ordonanța de Urgență nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare;
4. Hotarare nr. 1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgență voluntare, cu modificările și completările ulterioare ;
5. Hotarare nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorica, atributiile, functionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgenta;
6. Ordin nr. 1184/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii, de evacuare in situatii de urgenta;
7. Ordin nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor;
8. Ordin nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor voluntare si a serviciilor private pentru situatii de urgenta, cu modificările și completările ulterioare;
9. Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
10. Legea nr. 477/2004- Codul de conduită a personalului contractual din autoritaţile şi instituţiile publice;

BIBLIOGRAFIE pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant administrator sală de sport I

1. Legea nr. 22/1969- privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice ( Monitorul Oficial nr. 132/18.11.1969) cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 53/2003- republicată privind Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 477/2004- Codul de conduită a personalului contractual din autoritaţile şi instituţiile publice;
4. Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare;
5. Ordinul Nr.2861/2009- pentru aprobarea Normelor privind organizarea
și efectuarea inventarierii elemetelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.

___________________________________________________________
Primăria Comunei Răzvad, cu sediul în comuna Răzvad, strada Principală, nr. 350, judeţ Dâmboviţa, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale prevederilor din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs de recrutare pentru functii publice de executie vacante.
Proces verbal afisare

Probele stabilite pentru concurs: proba scrisă şi interviul;

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

1) Data până la care se depun dosarele de înscriere: în termen de 20 de zile de la data afișării anunțului.
Dosarele de înscriere vor conține obligatoriu următoarele documente:

a)formularul de inscriere prevazut in anexa nr. 3;
b)curriculum vitae, modelul comun european;
c)copia actului de identitate;
d)copii ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari;
e)copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare in domeniul administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, dupa caz;
f)copia carnetului de munca si dupa caz, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;
g)copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului;
h)copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare pentru efort fizic, in cazul functiilor publice pentru a caror ocupare este necesara indeplinirea unor conditii specifice care implica efort fizic si se testeaza prin proba suplimentara;
i)cazierul judiciar;
j)declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia.”
“(11) Modelul orientativ al adeverintei mentionate la alin. (1) lit. f) este prevazut in anexa nr. 2D.
(12) Adeverintele care au un alt format decat cel prevazut la alin. (11) trebuie sa cuprinda elemente similare celor prevazute in anexa nr. 2D si din care sa rezulte cel putin urmatoarele informatii: functia/functiile ocupata/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfasurarii activitatii, vechimea in munca acumulata, precum si vechimea in specialitatea studiilor.”
(2) Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice.
“(3) Copiile de pe actele prevazute la alin. (1) se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs, cu exceptia documentului prevazut la alin. (1) lit. c), care se poate transmite si in format electronic, la adresa de e-mail prevazuta la art. 39 alin. (11) lit. h).
(4) Documentul prevazut la alin. (1) lit. i) poate fi inlocuit cu o declaratie pe propria raspundere. In acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor si care nu a solicitat expres la inscrierea la concurs preluarea informatiilor direct de la autoritatea sau institutia publica competenta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de data si ora organizarii interviului, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire. In situatia in care candidatul solicita expres la inscrierea la concurs preluarea informatiilor direct de la autoritatea sau institutia publica competenta, extrasul de pe cazierul judiciar se solicita potrivit legii si procedurii aprobate la nivel institutional.

2) Locul depunerii dosarelor: Primăria Comunei Răzvad
3) Selecţia dosarelor de concurs: în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.
4) Data / ora / locul de organizare:
- proba scrisă – 04.01.2018, ora 1000/sediul Primăriei Comunei Răzvad
- interviul – 10.01.2018, ora 1000/sediul Primăriei Comunei Răzvad

5) Condiţii de participare la concursul de recrutare functii publice de executie vacante:

Condiţii generale de participare la concurs:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:
a) are cetatenia romana si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta de minimum 18 ani impliniti;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate;
f) indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica;
g) indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice;
h) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii,contra statului sau contra autoritatii, infractiuni de coruptie si de serviciu, infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei, infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice;
i) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;
j) nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege.

Condiţii specifice de participare la concurs:

a) pentru funcţia publică de execuţie vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Biroului Dezvoltare Urbană, Achiziţii, Programe şi Proiecte, Compartimentul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului:
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- vechimea în specialitatea absolvită de minim 1 an;

b) pentru funcţia de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Biroului Contabilitate, Taxe și Impozite locale, Compartimentul Taxe și Impozite locale:
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

BIBLIOGRAFIE pentru concursul de recrutare consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentul Urbanism și Amenajare Teritorială, al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Răzvad :

1. Constitutia Romaniei 1/2003 republicata;
2. Legea nr. 188/ 1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/ 2004 privind codul de conduită a funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Ordinul nr. 839/ 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

BIBLIOGRAFIE pentru concursul de recrutare consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentul Taxe și Impozite locale, al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Răzvad:

1. Constitutia Romaniei 1/2003 republicata;
2. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 privind codul de conduita al funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, Titlu IX și Titlul X, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 privind Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind codul fiscal, Titlu IX și Titlul X;
6. Legea 207 /2015 privind codul de procedură fiscală, Cap. VIII, cu modificările şi completările ulterioare;

__________________________________________________________________________________________
PRIMĂRIA COMUNEI RĂZVAD, str. Principală, nr. 350, com. Răzvad, jud. Dâmboviţa, cod poştal 137395, telefon 0245 677 516, fax 0245 677 530, e-mail: primariarazvad@yahoo.com vă invită să depuneţi oferta în scopul atribuirii contractului de “Deszapezire drumuri și străzi locale, in perioada sezonului rece 2017-2018″
Cod CPV: 90620000-9 – Servicii de deszapezire (rev.2)
VALOARE ESTIMATIVĂ A ACHIZIŢIEI: 50.000 lei fără TVA;
MODALITATEA DE ATRIBUIRE: achiziţie directă prin selecţie de oferte în urma publicării invitaţiei de participare pe site-ul primariei la rubrica de CONCURSURI ȘI LICITAȚII ȘI PE SEAP LA ANUNTURI PUBLICITARE.;
CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Preţul cel mai scăzut dintre ofertele admisibile, conform art. 187 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice;

CONDIŢII DE PARTICIPARE
Cerinţa 1
Ofertantul trebuie să aibă dreptul legal de a realiza activităţile care fac obiectul contractului.
Modalitatea de îndeplinire:
Se va prezenta Certificat constatator în original, copie legalizata/autentificată sau copie lizibilă cu menţiunea “conform cu originalul” emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, din care să rezulte cel puţin informaţiile legate de structura acţionarilor, reprezentanţilor legali, obiectul de activitate care trebuie să corespundă cu obiectului contractului care urmează să fie atribuit. Informaţiile ce rezultă din certificatul constatator trebuie să fie actuale la data limită de depunere a ofertelor.

Cerinţa 2
Ofertantul trebuie să faca dovada detinerii utilajelor care fac obiectul contractului.
Modalitatea de îndeplinire:
Se va prezenta formularul nr. 3 – Declaraţie privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice. Ofertanţii trebuie să-şi dimensioneze resursele tehnice disponibilizate astfel încât să facă dovada capacităţii tehnice de a acoperi execuţia lucrărilor, în funcţie de graficul de execuţie propus cu luarea în considerare a punctelor critice evidenţiate în grafic pentru fiecare obiect de lucrări în parte. În cazul în care operatorul economic are în dotarea sa echipamentele menţionate mai sus prin contracte/convenţii/ de închiriere, se vor prezenta contractele/convenţiile cu operatorii economici posesori ai respectivelor echipamente, care fac obiectul contractului supus prezentei proceduri de atribuire, conform caietului de sarcini.

MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI:
Propunerea financiară – se va prezenta Oferta de pret

Preţurile vor fi exprimate în LEI, fără TVA. Preţul este considerat ferm exprimat, fără a fi modificat sau ajustat pe toată perioada de derulare a contractului.

NU se acceptă oferte alternative la oferta de bază
NU se acceptă oferte întârziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.

Ofertantul trebuie să prezinte oferta de pret şi documentelor care o însoţesc, pe adresa de e-mail : primariarazvad@yahoo.com, pe fax : 0245 677 530 sau la PRIMĂRIA COMUNEI RĂZVAD, str. Principală, nr. 350, com. Răzvad, jud. Dâmboviţa, cod poştal 137395.
Termenul limită pentru depunerea ofertei este de : 20.11.2017, ora 12.00. Cerinţele prevăzute în caietul de sarcini sunt cerinţe minime obligatorii, ofertele care nu îndeplinesc aceste cerinţe urmând a fi respinse ca neconforme.
În vederea elaborării ofertei, operatorii economici interesaţi vor solicita autorităţii contractante invitaţia de participare şi documentaţia aferentă printr-o cerere scrisă pe adresa de e-mail : primariarazvad@yahoo.com sau pe fax : 0245 677 530.
Cerinţele prevăzute în caietul de sarcini sunt cerinţe minime obligatorii, ofertele care nu îndeplinesc aceste cerinţe vor fi respinse ca neconforme.

_______________________________________________________________
PRIMĂRIA COMUNEI RĂZVAD, str. Principală, nr. 350, com. Răzvad, jud. Dâmboviţa, cod poştal 137395, telefon 0245 677 516, fax 0245 677 530, e-mail: razvad@cjd.ro, primariarazvad@yahoo.com vă invită să depuneţi oferta în scopul atribuirii contractului de “Servicii de consultanţă în protecţia contra riscurilor şi în controlul riscurilor (securitatea muncii) si servicii de consultanţă pentru situaţii de urgenţă”
Cod CPV 71317000 – 3 – Servicii de consultanţă în protecţia contra riscurilor şi în controlul riscurilor (Rev.2)
Cod CPV 71317100 – 4 – Servicii de consultanţă în protecţia contra incendiilor şi a exploziilor şi în controlul incendiilor şi al exploziilor (Rev.2)

VALOARE ESTIMATIVĂ A ACHIZIŢIEI: 16.800 lei fără TVA;

MODALITATEA DE ATRIBUIRE: achiziţie directă prin selecţie de oferte în urma publicării invitaţiei de participare pe site-ul primariei la rubrica de CONCURSURI ȘI LICITAȚII;
CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Preţul cel mai scăzut dintre ofertele admisibile, conform art. 187 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice;
PERIOADA : 12 luni.

CONDIŢII DE PARTICIPARE
Cerinţa 1.
Ofertantul trebuie să aibă dreptul legal de a realiza activităţile care fac obiectul contractului.
Modalitatea de îndeplinire:
Se va prezenta Certificat constatator în original, copie legalizata/autentificată sau copie lizibilă cu menţiunea “conform cu originalul” emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, din care să rezulte cel puţin informaţiile legate de structura acţionarilor, reprezentanţilor legali, obiectul de activitate care trebuie să corespundă cu obiectului contractului care urmează să fie atribuit. Informaţiile ce rezultă din certificatul constatator trebuie să fie actuale la data limită de depunere a ofertelor.

Cerinţa 2.
Ofertantul trebuie să detină acte doveditoare/certificate pentru inspector protectia muncii, securitate la incendiu si de atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor.
Modalitatea de îndeplinire:
Se vor prezenta acte doveditoare/certificate în original, copie legalizata/autentificată sau copie lizibilă cu menţiunea “conform cu originalul” emise de autoritati competente in respectivele domenii.

MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI:
Propunerea financiară – se va prezenta Oferta de preţ.

Preţurile vor fi exprimate în LEI/LUNĂ, fără TVA. Preţul ofertei este considerat ferm exprimat, fără a fi modificat sau ajustat pe toată perioada de derulare a contractului.

NU se acceptă oferte alternative la oferta de bază
NU se acceptă oferte întârziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.

Ofertantul trebuie să prezinte oferta de pret şi documentelor care o însoţesc, pe adresa de e-mail : primariarazvad@yahoo.com, pe fax : 0245 677 530 sau la PRIMĂRIA COMUNEI RĂZVAD, str. Principală, nr. 350, com. Răzvad, jud. Dâmboviţa, cod poştal 137395.
Termenul limită pentru depunerea ofertei este de : 20.11.2017, ora 12.00. Cerinţele prevăzute în caietul de sarcini sunt cerinţe minime obligatorii, ofertele care nu îndeplinesc aceste cerinţe urmând a fi respinse ca neconforme.
În vederea elaborării ofertei, operatorii economici interesaţi vor solicita autorităţii contractante invitaţia de participare şi documentaţia aferentă printr-o cerere scrisă pe adresa de e-mail : primariarazvad@yahoo.com sau pe fax : 0245 677 530.
Cerinţele prevăzute în caietul de sarcini sunt cerinţe minime obligatorii, ofertele care nu îndeplinesc aceste cerinţe vor fi respinse ca neconforme.

___________________________________________________________________________
Centralizator rezultate finale
________________________________________________________________________
PRIMĂRIA COMUNEI RĂZVAD, str. Principală, nr. 350, com. Răzvad, jud. Dâmboviţa, cod poştal 137395, telefon 0245 677 516, fax 0245 677 530, e-mail: primariarazvad@yahoo.com vă invită să depuneţi oferta în scopul atribuirii contractului de “Deszapezire drumuri și străzi locale, in perioada sezonului rece 2017-2018″
Cod CPV: 90620000-9 – Servicii de deszapezire (rev.2)
VALOARE ESTIMATIVĂ A ACHIZIŢIEI: 50.000 lei fără TVA;
MODALITATEA DE ATRIBUIRE: achiziţie directă prin selecţie de oferte în urma publicării invitaţiei de participare pe site-ul primariei la rubrica de CONCURSURI ȘI LICITAȚII ȘI PE SEAP LA ANUNTURI PUBLICITARE.;
CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Preţul cel mai scăzut dintre ofertele admisibile, conform art. 187 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice;

CONDIŢII DE PARTICIPARE
Cerinţa 1
Ofertantul trebuie să aibă dreptul legal de a realiza activităţile care fac obiectul contractului.
Modalitatea de îndeplinire:
Se va prezenta Certificat constatator în original, copie legalizata/autentificată sau copie lizibilă cu menţiunea “conform cu originalul” emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, din care să rezulte cel puţin informaţiile legate de structura acţionarilor, reprezentanţilor legali, obiectul de activitate care trebuie să corespundă cu obiectului contractului care urmează să fie atribuit. Informaţiile ce rezultă din certificatul constatator trebuie să fie actuale la data limită de depunere a ofertelor.

Cerinţa 2
Ofertantul trebuie să faca dovada detinerii utilajelor care fac obiectul contractului.
Modalitatea de îndeplinire:
Se va prezenta formularul nr. 3 – Declaraţie privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice. Ofertanţii trebuie să-şi dimensioneze resursele tehnice disponibilizate astfel încât să facă dovada capacităţii tehnice de a acoperi execuţia lucrărilor, în funcţie de graficul de execuţie propus cu luarea în considerare a punctelor critice evidenţiate în grafic pentru fiecare obiect de lucrări în parte. În cazul în care operatorul economic are în dotarea sa echipamentele menţionate mai sus prin contracte/convenţii/ de închiriere, se vor prezenta contractele/convenţiile cu operatorii economici posesori ai respectivelor echipamente, care fac obiectul contractului supus prezentei proceduri de atribuire, conform caietului de sarcini.

MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI:
Propunerea financiară – se va prezenta Oferta de pret

Preţurile vor fi exprimate în LEI, fără TVA. Preţul este considerat ferm exprimat, fără a fi modificat sau ajustat pe toată perioada de derulare a contractului.

NU se acceptă oferte alternative la oferta de bază
NU se acceptă oferte întârziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.

Ofertantul trebuie să prezinte oferta de pret şi documentelor care o însoţesc, pe adresa de e-mail : primariarazvad@yahoo.com, pe fax : 0245 677 530 sau la PRIMĂRIA COMUNEI RĂZVAD, str. Principală, nr. 350, com. Răzvad, jud. Dâmboviţa, cod poştal 137395.
Termenul limită pentru depunerea ofertei este de : 08.11.2017, ora 12.00. Cerinţele prevăzute în caietul de sarcini sunt cerinţe minime obligatorii, ofertele care nu îndeplinesc aceste cerinţe urmând a fi respinse ca neconforme.
În vederea elaborării ofertei, operatorii economici interesaţi vor solicita autorităţii contractante invitaţia de participare şi documentaţia aferentă printr-o cerere scrisă pe adresa de e-mail : primariarazvad@yahoo.com sau pe fax : 0245 677 530.
Cerinţele prevăzute în caietul de sarcini sunt cerinţe minime obligatorii, ofertele care nu îndeplinesc aceste cerinţe vor fi respinse ca neconforme.

________________________________________________________________

Proces verbal rezultat interviu
_________________________________________________________________
PROCES VERBAL rezultate proba scrisa concurs sef SVSU si Administrator sala de sport
_______________________________________________________________________
Proces verbal selectie dosare concurs sef SVSU si Administrator sala de sport

_________________________________________
Concurs pentru ocuparea posturilor vacante (personal contractual) de:
ȘEF SVSU și ADMINISTRATOR SALA SPORT I la Primăria Comunei Răzvad

În conformitate cu prevederile art. 7 din H.G. nr. 286/2011 privind Regulamentul-cadru de stabilire a principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificata,
Primăria Comunei Răzvad, judeţul Dâmboviţa, organizează CONCURS pentru ocuparea a doua posturi vacante (personal contractual) de:
ȘEF SVSU și ADMINISTRATOR SALĂ SPORT I în cadrul aparatului propriu al primarului comunei Răzvad.
Concursul va avea loc la sediul Primăriei Comunei Răzvad, jud. Dâmboviţa, astfel:
- 31.10.2017 – proba scrisă, ora 1000, pentru: șef SVSU și administrator sală sport I;
- 03.11.2017 – interviul, ora 1000, pentru: șef SVSU și administrator sală sport I;
(1) Dosarele privind concursul se depun de către candidaţi la sediul Primăriei Comunei Răzvad, judeţul Dâmbovita, până la data de 23.10.2017, orele 1500 şi vor conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă indeplinirea condiţiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, in clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
(3) In cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
(4) Actele prevazute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

CONDIŢII DE OCUPARE A POSTURILOR :

CONDIŢII GENERALE – ȘEF SVSU și ADMINISTRATOR SALĂ DE SPORT

- au cetatenie romană, cetaţenia altor state membre ale UE sau a
statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul in România;
- cunosc limba romană scris şi vorbit;
- au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- au capacitate deplină de exerciţiu;
- au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care
candidează, atestată pe baza avizului medical eliberat de medicul de familie;
- indeplinesc condiţiile de studii şi vechime sau alte condiţii specifice potrivit postului scos la concurs;
- nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârsirea unei infracţiuni;

CONDIŢII SPECIFICE – ȘEF SVSU
- studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;
- vechime în munca necesară ocupării postului- minim 5 ani;
- permis conducere categoria B;
- capacitate organizatorică si manageriala,capacitate de comunicare;
- recomandare de la ultimul loc de muncă, vizat de conducătorul
unităţii respective, dacă este cazul.

CONDIŢII SPECIFICE – ADMINISTRATOR SALĂ DE SPORT

- studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;
- vechime în munca necesară ocupării postului- minim 5 ani;
- capacitate organizatorică, spirit gospodaresc, initiativă, capacitate
de comunicare.
- recomandare de la ultimul loc de muncă, vizat de conducătorul
unităţii respective, dacă este cazul.

BIBLIOGRAFIE pentru ocuparea postului vacant Șef SVSU

1. Lege nr. 307/2006 privind apararea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea 481/2008 privind protectia civila, r2, cu modificările și completările ulterioare;
3. Ordonanța de Urgență nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare;
4. Hotarare nr. 1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgență voluntare, cu modificările și completările ulterioare ;
5. Hotarare nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorica, atributiile, functionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgenta;
6. Ordin nr. 1184/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii, de evacuare in situatii de urgenta;
7. Ordin nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor;
8. Ordin nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor voluntare si a serviciilor private pentru situatii de urgenta, cu modificările și completările ulterioare;
9. Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
10. Legea nr. 477/2004- Codul de conduită a personalului contractual din autoritaţile şi instituţiile publice;

BIBLIOGRAFIE pentru ocuparea postului vacant Administrator sală de sport I

1. Legea nr. 22/1969- privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice ( Monitorul Oficial nr. 132/18.11.1969) cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 53/2003- republicată privind Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 477/2004- Codul de conduită a personalului contractual din autoritaţile şi instituţiile publice;
4. Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare;
5. Ordinul Nr.2861/2009- pentru aprobarea Normelor privind organizarea
și efectuarea inventarierii elemetelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.

_______________________________________________________________________
PRIMĂRIA COMUNEI RĂZVAD, str. Principală, nr. 350, com. Răzvad, jud. Dâmboviţa, cod poştal 137395, telefon 0245 677 516, fax 0245 677 530, e-mail: primariarazvad@yahoo.com vă invită să depuneţi oferta în scopul atribuirii contractului de proiectare si executie lucrari de “Instalatie incalzire centrala termica Scoala Gimnaziala Razvad, comuna Razvad, judetul Dambovita”
COD CPV 45331100-7 – Lucrari de instalare echipamente de incalzire centrala (Rev2)
COD CPV 71321200-6 – Servicii de proiectare a sistemelor de încălzire (Rev2)

VALOARE ESTIMATIVĂ A ACHIZIŢIEI: 329.579,41 lei fara TVA.
MODALITATEA DE ATRIBUIRE: achiziţie directă prin selecţie de oferte în urma publicării invitaţiei de participare ce va fi publicată pe site-ul UAT Răzvad, http://comunarazvad.ro la rubrica CONCURSURI ȘI LICITAȚII.
CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Preţul cel mai scăzut dintre ofertele admisibile, conform art. 187 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice;

CONDIŢII DE PARTICIPARE
Conform fisei de date.

MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI:
Conform fisei de date.

Termenul limită pentru depunerea ofertei este de : 07.08.2017, ora 16.00.
Cerinţele prevăzute în fisa de date sunt cerinţe minime obligatorii, ofertele care nu îndeplinesc aceste cerinţe urmând a fi respinse ca neconforme.
În vederea elaborării ofertei, operatorii economici interesaţi vor solicita autorităţii contractante fisa de date şi documentaţia aferentă printr-o cerere scrisă pe adresa de e-mail : primariarazvad@yahoo.com sau pe fax : 0245 677 530/0245677516.

_____________________________________________________________________________________________________

PRIMĂRIA COMUNEI RĂZVAD, str. Principală, nr. 350, com. Răzvad, jud. Dâmboviţa, cod poştal 137395, telefon 0245 677 516, fax 0245 677 530, e-mail: primariarazvad@yahoo.com vă invită să depuneţi oferta în scopul atribuirii contractului de lucrari pentru “Sprijiniri de maluri pe str. Valea Pietrii în comuna Răzvad, jud. Dâmboviţa”

VALOARE ESTIMATIVĂ A ACHIZIŢIEI: 9.438,88 lei fara TVA
MODALITATEA DE ATRIBUIRE: achiziţie directă prin selecţie de oferte în urma publicării invitaţiei de participare şi va fi publicată pe site-ul UAT Răzvad, http://comunarazvad.ro la rubrica CONCURSURI ȘI LICITAȚII..
CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Preţul cel mai scăzut dintre ofertele admisibile, conform art. 187 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice;

CONDIŢII DE PARTICIPARE
Cerinţa 1
Ofertantul trebuie să aibă dreptul legal de a realiza activităţile care fac obiectul contractului.
Modalitatea de îndeplinire:
Se va prezenta Certificat constatator în original, copie legalizata/autentificată sau copie lizibilă cu menţiunea “conform cu originalul” emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, din care să rezulte cel puţin informaţiile legate de structura acţionarilor, reprezentanţilor legali, obiectul de activitate care trebuie să corespundă cu obiectului contractului care urmează să fie atribuit. Informaţiile ce rezultă din certificatul constatator trebuie să fie actuale la data limită de depunere a ofertelor.

Cerinţa 2
Ofertantul trebuie să faca dovada faptului ca acesta nu are datorii la bugetul local sau la bugetul general consolidat.
Modalitatea de îndeplinire:
Se va prezenta certificate de atestare fiscala privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat eliberat de A.N.A.F si la bugetul local (eliberat de directia de specialitate din cadrul primariilor in a caror raza teritoriala activeaza societatea respectiva) valabile la data
deschiderii ofertelor.

Cerinţa nr. 3
INFORMAŢII CU PRIVIRE LA CONDIŢIILE DE MUNCĂ ŞI PROTECŢIA MEDIULUI
Modalitatea de îndeplinire:
Se va completa Formularul nr.2 – Operatorii economici sunt obligaţi să indice în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia au ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii. Informaţii detaliate privind reglementările care sunt în vigoare la nivel naţional şi care se referă la condiţiile de muncă şi protecţia muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă, se pot obţine de la Inspecţia Muncii sau de pe site-ul: http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html.

MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI:
Propunerea financiară – se va prezenta Oferta de pret, conform listei de cantitati din caietul de sarcini.
Preţurile vor fi exprimate în LEI, fără TVA. Preţul este considerat ferm exprimat, fără a fi modificat sau ajustat pe toată perioada de derulare a contractului.
NU se acceptă oferte alternative la oferta de bază
NU se acceptă oferte întârziate.
Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar al ofertei şi al documentelor care o însoţesc pe adresa de e-mail primariarazvad@yahoo.com , pe fax : 0245 677 530 sau la PRIMĂRIA COMUNEI RĂZVAD, str. Principală, nr. 350, com. Răzvad, jud. Dâmboviţa, cod poştal 137395.
Termenul limită pentru depunerea ofertei este de : 03.08.2017, ora 12.00.
Cerinţele prevăzute în caietul de sarcini sunt cerinţe minime obligatorii, ofertele care nu îndeplinesc aceste cerinţe urmând a fi respinse ca neconforme.
În vederea elaborării ofertei, operatorii economici interesaţi vor solicita autorităţii contractante invitaţia de participare şi documentaţia aferentă printr-o cerere scrisă pe adresa de e-mail : primariarazvad@yahoo.com sau pe fax : 0245 677 530.

___________________________________________________________________________________________________________________
PRIMĂRIA COMUNEI RĂZVAD, str. Principală, nr. 350, com. Răzvad, jud. Dâmboviţa, cod poştal 137395, telefon 0245 677 516, fax 0245 677 530, e-mail: primariarazvad@yahoo.com vă invită să depuneţi oferta în scopul atribuirii contractului de prestari servicii “Servicii de medicina muncii pentru angajatii Primăriei Răzvad și Centrului educativ pentru copii săraci Răzvad”
COD CPV 85147000-1 Servicii de medicina muncii (Rev.2)

VALOARE ESTIMATIVĂ A ACHIZIŢIEI: 4.000 lei fără TVA;
MODALITATEA DE ATRIBUIRE: achiziţie directă prin selecţie de oferte în urma publicării invitaţiei de participare pe site-ul primariei la rubrica de CONCURSURI ȘI LICITAȚII .
CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Preţul cel mai scăzut dintre ofertele admisibile, conform art. 187 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice;

Obiectul contractului.
Servicii de medicina muncii pentru angajatii Primăriei Răzvad 43 posturi și Centrului educativ pentru copii săraci Răzvad, pentru un numar de 8 posturi

CONDIŢII DE PARTICIPARE
Cerinţa 1
Ofertantul trebuie să aibă dreptul legal de a realiza activităţile care fac obiectul contractului.
Modalitatea de îndeplinire:
Se va prezenta Certificat constatator în original, copie legalizata/autentificată sau copie lizibilă cu menţiunea “conform cu originalul” emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, din care să rezulte cel puţin informaţiile legate de structura acţionarilor, reprezentanţilor legali, obiectul de activitate care trebuie să corespundă cu obiectului contractului care urmează să fie atribuit. Informaţiile ce rezultă din certificatul constatator trebuie să fie actuale la data limită de depunere a ofertelor.

Cerinţa 2
Ofertantul trebuie să detina Autorizatie Sanitara de Functionare avizata la data depunerii ofertei

Modalitatea de îndeplinire:
Se va prezenta Autorizatie Sanitara de Functionare în original, copie legalizata/autentificată sau copie lizibilă cu menţiunea “conform cu originalul” emisa de DSP.

MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI:
Propunerea financiară – se va prezenta Oferta de pret in conformitate cu caietul de sarcini

MODUL DE PREZENTARE AL OFERTEI:
Propunerea financiară – se va prezenta Oferta de pret in conformitate cu caietul de sarcini
Preţurile vor fi exprimate în LEI, fără TVA. Preţul ofertei este considerat ferm exprimat, fără a fi modificat sau ajustat pe toată perioada de derulare a contractului.
NU se acceptă oferte alternative la oferta de bază.
NU se acceptă oferte întârziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.
Ofertantul trebuie să prezinte oferta de pret şi documentelor care o însoţesc, pe adresa de e-mail : primariarazvad@yahoo.com/pe fax : 0245 677 530 sau la adresa primariei din str. Principala nr.350.
Termenul limită pentru depunerea ofertei este de : 24.05.2017, ora 12.00.
Cerinţele prevăzute în caietul de sarcini sunt cerinţe minime obligatorii, ofertele care nu îndeplinesc aceste cerinţe urmând a fi respinse ca neconforme.
În vederea elaborării ofertei, operatorii economici interesaţi vor solicita autorităţii contractante invitaţia de participare şi documentaţia aferentă printr-o cerere scrisă pe adresa de e-mail : primariarazvad@yahoo.com sau pe fax : 0245 677 530.
__________________________________________________________________________________________

PRIMĂRIA COMUNEI RĂZVAD, str. Principală, nr. 350, com. Răzvad, jud. Dâmboviţa, cod poştal 137395, telefon 0245 677 516, fax 0245 677 530, e-mail: primariarazvad@yahoo.com vă invită să depuneţi oferta în scopul atribuirii contractului de “Modernizare drumuri locale în comuna Răzvad, jud. Dâmboviţa” pe strazile Valea Mare de la km 0+706-1+220 şi Valea Pietrii de la km 0+547-0+893 COD CPV 45233140-2 – Lucrari de drumuri (Rev.2)

VALOARE ESTIMATIVĂ A ACHIZIŢIEI: 422.369,00 lei fără TVA (C+M = 417.941 lei fara TVA si Diverse si neprevazute = 4.428 lei fara TVA)
MODALITATEA DE ATRIBUIRE: achiziţie directă prin selecţie de oferte în urma publicării invitaţiei de participare şi va fi publicată pe SEAP la rubrica ANUNȚURI si site-ul UAT Răzvad, http://comunarazvad.ro la rubrica CONCURSURI ȘI LICITAȚII..
CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Preţul cel mai scăzut dintre ofertele admisibile, conform art. 187 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice;

CONDIŢII DE PARTICIPARE
Cerinţa 1
Ofertantul trebuie să aibă dreptul legal de a realiza activităţile care fac obiectul contractului.
Modalitatea de îndeplinire:
Se va prezenta Certificat constatator în original, copie legalizata/autentificată sau copie lizibilă cu menţiunea “conform cu originalul” emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, din care să rezulte cel puţin informaţiile legate de structura acţionarilor, reprezentanţilor legali, obiectul de activitate care trebuie să corespundă cu obiectului contractului care urmează să fie atribuit. Informaţiile ce rezultă din certificatul constatator trebuie să fie actuale la data limită de depunere a ofertelor.

Cerinţa 2
Ofertantul trebuie să faca dovada faptului ca acesta nu are datorii la bugetul local sau la bugetul general consolidat.
Modalitatea de îndeplinire:
Se va prezenta certificate de atestare fiscala privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat eliberat de A.N.A.F si la bugetul local (eliberat de directia de specialitate din cadrul primariilor in a caror raza teritoriala activeaza societatea respectiva) valabile la data
deschiderii ofertelor.

Cerinţa 3
Ofertantul trebuie să faca dovada detinerii utilajelor care fac obiectul contractului.
Modalitatea de îndeplinire:
Se va prezenta formularul nr. 2 – Declaraţie privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice. Ofertanţii trebuie să-şi dimensioneze resursele tehnice disponibilizate astfel încât să facă dovada capacităţii tehnice de a acoperi execuţia lucrărilor, în funcţie de graficul de execuţie propus cu luarea în considerare a punctelor critice evidenţiate în grafic pentru fiecare obiect de lucrări în parte. În cazul în care operatorul economic are în dotarea sa echipamentele menţionate mai sus prin contracte/convenţii/ de închiriere, se vor prezenta contractele/convenţiile cu operatorii economici posesori ai respectivelor echipamente, care fac obiectul contractului supus prezentei proceduri de atribuire, conform caietului de sarcini.

Cerinţa 4
Ofertantul trebuie să dispună de resursele umane considerate de autoritatea contractantă ca fiind strict necesare îndeplinirii în bune condiţii a contractului (personal de specialitate şi experţi care vor avea roluri esenţiale în îndeplinirea contractului):
a) Şef şantier (inginer, absolvent al Facultăţii de Căi Ferate, Drumuri şi Poduri sau echivalent cu diplomă de inginer / licenţă)
b) Responsabil tehnic cu execuţia – cu autorizaţia valabilă la data limită de depunere a ofertelor, în domeniul ce face obiectul contractului
c) Responsabil SSM

Observaţie:
1) Se vor nominaliza persoane diferite pentru fiecare poziţie.
Modalitatea de îndeplinire
Modalitate de îndeplinire
Se vor ataşa:
1 ) Formularul nr. 3 – Informaţii generale privind angajaţii
2) Formularul nr. 4 – Personal ce va fi angajat în contract
3) Formularul nr. 5 – CV-uri

Cerinţa nr. 5
INFORMAŢII CU PRIVIRE LA CONDIŢIILE DE MUNCĂ ŞI PROTECŢIA MEDIULUI
Modalitatea de îndeplinire:
Se va completa Formularul nr. 6 – Operatorii economici sunt obligaţi să indice în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia au ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii. Informaţii detaliate privind reglementările care sunt în vigoare la nivel naţional şi care se referă la condiţiile de muncă şi protecţia muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă, se pot obţine de la Inspecţia Muncii sau de pe site-ul: http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html.
În cazul în care oferta este depusă de o asociere se vor prezenta:
1) Formularul 7 – Imputernicirea leaderul asociatiei de a reprezenta asociatia la procedura de atribuire.
2) Formularul 8 – Declaraţie privind partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de asociaţi şi specializarea acestora
3) Formularului nr. 9 Acordul de asociere, care va conţine: sunt responsabili solidar şi nelimitat de executarea integrală a contractului, la termen şi în condiţiile asumate prin acesta; -nominalizarea liderului asociaţiei, a membrilor asociaţiei, împreună cu datele de identificare ale acestora; comunicările dintre autoritatea contractantă şi membrii asociaţiei cu privire la desfăşurarea procedurii de atribuire se vor face cu liderul asociaţiei; – în cazul în care oferta asociaţiei este declarată câştigătoare, plăţile efectuate în baza contractului de achiziţie publică se vor face în contul indicat de către liderul asociaţiei; – partea/părţile din contract care urmează să fie îndeplinita/îndeplinite de fiecare asociat în parte.
Dacă nu este cazul, documentele nu se vor prezenta.

MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI:
Propunerea financiară – se va prezenta Oferta de pret

Preţurile vor fi exprimate în LEI, fără TVA. Preţul este considerat ferm exprimat, fără a fi modificat sau ajustat pe toată perioada de derulare a contractului.

Propunerea tehnică: – va constitui o prezentare a specificaţiilor tehnice în conformitate cu cerinţele Caietului de sarcini anexat.

NU se acceptă oferte alternative la oferta de bază
NU se acceptă oferte întârziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.

MODUL DE PREZENTARE AL OFERTEI:
Propunerea financiară – se va prezenta Oferta de pret .
Preţurile vor fi exprimate în LEI, fără TVA. Preţul ofertei este considerat ferm exprimat, fără a fi modificat sau ajustat pe toată perioada de derulare a contractului.
Propunerea tehnică: – va constitui o prezentare a specificaţiilor tehnice în conformitate cu cerinţele Caietului de sarcini anexat.
Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar al ofertei şi al documentelor care o însoţesc, în original. Originalul trebuie să fie tipărit sau scris cu cerneală neradiabilă. Ofertantul trebuie să sigileze documentele în plicuri separate marcate corespunzător cu DOCUMENTE DE CALIFICARE, OFERTA FINANCIARĂ şi OFERTA TEHNICĂ. Plicurile se vor introduce într-un plic exterior, închis şi netransparent. Plicul exterior trebuie să fie marcat cu adresa autorităţii contractante şi cu inscripţia “A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 18.05.2017, ora 12.00. Oferta va fi însoţită de Scrisoare de înaintare.
NU se acceptă oferte alternative la oferta de bază.
NU se acceptă oferte întârziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.
Termenul limită pentru depunerea ofertei este de : 18.05.2017, ora 12.00. Cerinţele prevăzute în caietul de sarcini sunt cerinţe minime obligatorii, ofertele care nu îndeplinesc aceste cerinţe urmând a fi respinse ca neconforme.
În vederea elaborării ofertei, operatorii economici interesaţi vor solicita autorităţii contractante invitaţia de participare şi documentaţia aferentă printr-o cerere scrisă pe adresa de e-mail : primariarazvad@yahoo.com sau pe fax : 0245 677 530.

_________________________________________________________________________________________
PRIMĂRIA COMUNEI RĂZVAD, str. Principală, nr. 350, com. Răzvad, jud. Dâmboviţa, cod poştal 137395, telefon 0245 677 516, fax 0245 677 530, e-mail: primariarazvad@yahoo.com vă invită să depuneţi oferta în scopul atribuirii contractului de prestari servicii pentru “Repararea și întretinerea echipamentului informatic de la sediul primăriei și Bibliotecii Comunale Răzvad”
COD CPV 50312000-5 Repararea şi întreţinerea echipamentului informatic (Rev.2)
VALOARE ESTIMATIVĂ A ACHIZIŢIEI: 30.000 fără TVA;
CONDIŢII DE PARTICIPARE stabilite pentru operatorii economici interesaţi să participe la procedură:
Cerinţa
Ofertantul trebuie să aibă dreptul legal de a realiza activităţile care fac obiectul contractului.
Modalitatea de îndeplinire:
Se va prezenta Certificat constatator în original, copie legalizata/autentificată sau copie lizibilă cu menţiunea “conform cu originalul” emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, din care să rezulte cel puţin informaţiile legate de structura acţionarilor, reprezentanţilor legali, obiectul de activitate care trebuie să corespundă cu obiectului contractului care urmează să fie atribuit. Informaţiile ce rezultă din certificatul constatator trebuie să fie actuale la data limită de depunere a ofertelor.
Termenul limită pentru depunerea ofertei este de : 28.04.2017, ora 12.00.
Cerinţele prevăzute în caietul de sarcini sunt cerinţe minime obligatorii, ofertele care nu îndeplinesc aceste cerinţe urmând a fi respinse ca neconforme.
În vederea elaborării ofertei, operatorii economici interesaţi vor solicita autorităţii contractante invitaţia de participare şi documentaţia aferentă printr-o cerere scrisă pe adresa de e-mail : primariarazvad@yahoo.com sau pe fax : 0245 677 530.
Proces verbal rezultat final concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de buldoexcavatorist rezultat final
_____________________________________________________________________________________________
Proces verbal concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de buldoexcavatorist rezultat interviu
______________________________________________________________________________________
PRIMĂRIA COMUNEI RĂZVAD, str. Principală, nr. 350, com. Răzvad, jud. Dâmboviţa, cod poştal 137395, telefon 0245 677 516, fax 0245 677 530, e-mail: primariarazvad@yahoo.com vă invită să depuneţi oferta în scopul atribuirii contractului de prestari servicii pentru “Intreținerea, fertilizarea, tunderea și refacerea gazonului la obiectivul Bază Sportivă in anul 2017″ Cod CPV: 77320000-9 Servicii de întreţinere a terenurilor de sport (Rev.2).
Valoarea estimată este de 72.800 fără TVA.
CONDIŢII DE PARTICIPARE stabilite pentru operatorii economici interesaţi să participe la procedură:
Cerinţa 1
Ofertantul trebuie să aibă dreptul legal de a realiza activităţile care fac obiectul contractului.
Modalitatea de îndeplinire:
Se va prezenta Certificat constatator în original, copie legalizata/autentificată sau copie lizibilă cu menţiunea “conform cu originalul” emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, din care să rezulte cel puţin informaţiile legate de structura acţionarilor, reprezentanţilor legali, obiectul de activitate care trebuie să corespundă cu obiectului contractului care urmează să fie atribuit. Informaţiile ce rezultă din certificatul constatator trebuie să fie actuale la data limită de depunere a ofertelor.

Cerinţa 2
Ofertantul trebuie să faca dovada detinerii utilajelor care fac obiectul contractului, respectiv doua motocoase si o masina de tuns gazonul.
Modalitatea de îndeplinire:
Se va prezenta formularul nr. 2 – Declaraţie privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice. Ofertanţii trebuie să-şi dimensioneze resursele tehnice disponibilizate astfel încât să facă dovada capacităţii tehnice de a acoperi execuţia lucrărilor, în funcţie de graficul de execuţie propus cu luarea în considerare a punctelor critice evidenţiate în grafic pentru fiecare obiect de lucrări în parte. În cazul în care operatorul economic are în dotarea sa echipamentele menţionate mai sus prin contracte/convenţii/ de închiriere, se vor prezenta contractele/convenţiile cu operatorii economici posesori ai respectivelor echipamente, care fac obiectul contractului supus prezentei proceduri de atribuire, conform caietului de sarcini.
Termenul limită pentru depunerea ofertei este de : 14.04.2017, ora 12.00.
Cerinţele prevăzute în caietul de sarcini sunt cerinţe minime obligatorii, ofertele care nu îndeplinesc aceste cerinţe urmând a fi respinse ca neconforme.
În vederea elaborării ofertei, operatorii economici interesaţi vor solicita autorităţii contractante invitaţia de participare şi documentaţia aferentă printr-o cerere scrisă pe adresa de e-mail : primariarazvad@yahoo.com sau pe fax : 0245 677 530.

_____________________________________________________________________________________
Proces verbal concurs rezultate concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de buldoexcavatorist – proba scrisa.
______________________________________________________________________________________

Proces verbal de selectie dosare concurs pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de administrator sala de sport I si buldoexcavatorist I.
_________________________________________________________________________________________________
Primăria Comunei Răzvad, judeţul Dâmboviţa, organizează CONCURS pentru ocuparea a doua posturi vacante (personal contractual) de:
ADMINISTRATOR SALA SPORT I şi BULDOEXCAVATORIST I, în cadrul aparatului propriu al primarului comunei Răzvad.
Concursul va avea loc la sediul Primăriei Comunei Răzvad, jud. Dâmboviţa, astfel:
- 06.04.2017 – proba scrisă, ora 10.00, pentru: administrator sala de sport I şi buldoexcavatorist I;
- 11.04.2017 – proba tip interviu, ora 10.00, pentru: administrator sala de sport I şi buldoexcavatorist I;
(1) Dosarele privind concursul se depun de către candidaţi la sediul Primăriei Comunei Răzvad, judeţul Dâmbovita, până la data de 29.03.2017, orele 15.00 şi vor conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă indeplinirea condiţiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, in clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
(3) In cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
(4) Actele prevazute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

CONDIŢII GENERALE – ADMINISTRATOR SALĂ DE SPORT :

- au cetatenie romană, cetaţenia altor state membre ale UE sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul in România;
- cunosc limba romană scris şi vorbit;
- au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- au capacitate deplină de exerciţiu;
- au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza avizului medical eliberat de medicul de familie;
- indeplinesc condiţiile de studii şi vechime sau alte condiţii specifice potrivit postului scos la concurs;
- nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârsirea unei infracţiuni;

CONDIŢII SPECIFICE – ADMINISTRATOR SALĂ DE SPORT

- studii superioare economice ;
- vechime în munca necesară ocupării postului minim 5 ani;
- capacitate organizatorică, spirit gospodaresc, initiativă, capacitate de comunicare.
- recomandare de la ultimul loc de muncă, vizat de conducătorul unităţii respective, dacă este cazul.

CONDIŢII GENERALE – ŞOFER BULDOEXCAVATOR I

- au cetatenie romană, cetaţenia altor state membre ale UE sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul in România;
- cunosc limba romană scris şi vorbit;
- au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- au capacitate deplină de exerciţiu;
- au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza avizului medical eliberat de medicul de familie şi avizului psihologic eliberat de cabinet autorizat de ministerul trasporturilor;
- posesor al unui permis de conducere valabil care să cuprindă categoriile B, C si E;
- cazierul conducătorului auto de la Serviciul circulaţie al judeţului Dâmboviţa;
- indeplinesc condiţiile de studii şi vechime sau alte condiţii specifice potrivit postului scos la concurs;
- nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârsirea unei infracţiuni;

CONDIŢII SPECIFICE – ŞOFER BULDOEXCAVATOR I
- studii medii;
- vechime în munca necesară ocupării postului minim 5 ani;
- calificare de mașinist pe mașini pentru terasamente;
- recomandare de la ultimul loc de muncă, vizat de conducătorul unităţii respective, dacă este cazul;
Anexăm alăturat bibliografia corespunzatoare fiecarui post.

BIBLIOGRAFIE pentru ocuparea postului vacant Administrator sală de
sport I

1. Legea nr. 22/1969- privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice ( Monitorul Oficial nr. 132/18.11.1969) cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 53/2003- republicată privind Codul Muncii;
3. Legea nr. 477/2004- Codul de conduită a personalului contractual din autoritaţile şi instituţiile publice- M.O. 1105/2004;
4. Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală, republicată şi modificată, cap. II, Cap. IV, Cap. IX;
5. Ordinul Nr.2861/2009- pentru aprobarea Normelor privind organizarea
și efectuarea inventarierii elemetelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.

TEMATICA pentru ocuparea postului vacant Administrator sala de sport I
1. Organizarea și efectuarea inventarierii;
2. Gestionarea bunurilor și Răspunderii;
3. Încheierea contractului individual de muncă;
4. Raspunderea disciplinară;
5. Domeniul de aplicare şi principiile care guvernează conduita profesională;
6. Norme generale de conduită profesională a personalului contractual;
7. Atribuțiile consiliului local;
8. Instituțiile, serviciile publice de interes local și aparatul de specialitate al primarului;
9. Actele autoritățile administrației publice locale și comunicarea acestora.

BIBLIOGRAFIE pentru ocuparea postului vacant Buldoexcavatorist I

1. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autoritătile şi instituţiile publice;
2. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătătii in muncă cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
4. O.U. nr. 195/2002, cu modificările si completările ulterioare, privind circulaţia pe drumurile publice.

TEMATICA pentru ocuparea postului vacant Buldoexcavatorist I

1. Domeniul de aplicare şi principiile care guvernează conduita profesională;
2. Norme generale de conduită profesională a personalului contractual;
3. Instruirea lucrătorilor;
4. Reguli privind circulatia vehiculelor;
5. Contraventiile prevazute in Ordonanta 195/2002, modificata, art.99, art.100, art.101 si art.102.
Relații suplimentare se pot obţine de la sediul Primăriei comunei Răzvad, loc. Răzvad, str. Principală, nr. 350, jud. Dambovița, şi la tel. 0245677516.

________________________________________________________________________________________________
PRIMĂRIA COMUNEI RĂZVAD, str. Principală, nr. 350, com. Răzvad, jud. Dâmboviţa, cod poştal 137395, telefon 0245 677 516, fax 0245 677 530, e-mail: primariarazvad@yahoo.com vă invită să depuneţi oferta în scopul atribuirii contractului de intocmire SF pentru:
1.“Extindere a sistemului de canalizare in satele Valea Voievozilor si Răzvad, comuna Răzvad, județul Dâmbovița”
2.“Extindere a sistemului de alimentare cu apa in satul Gorgota, comuna Răzvad, județul Dâmbovița”
cod CPV: 71241000-9– Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize (Rev.2).

VALOARE ESTIMATIVĂ A ACHIZIŢIEI: 100.000 lei fără TVA;
MODALITATEA DE ATRIBUIRE: achiziţie directă prin selecţie de oferte în urma publicării invitaţiei de participare pe site-ul primariei la rubrica de CONCURSURI ȘI LICITAȚII;
CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Preţul cel mai scăzut dintre ofertele admisibile, conform art. 187 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice;

CONDIŢII DE PARTICIPARE
Cerinţa
Ofertantul trebuie să aibă dreptul legal de a realiza activităţile care fac obiectul contractului.
Modalitatea de îndeplinire:
Se va prezenta Certificat constatator în original, copie legalizată/autentificată sau copie lizibilă cu menţiunea “conform cu originalul” emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, din care să rezulte cel puţin informaţiile legate de structura acţionarilor, reprezentanţilor legali, obiectul de activitate care trebuie să corespundă cu obiectului contractului care urmează să fie atribuit. Informaţiile ce rezultă din certificatul constatator trebuie să fie actuale la data limită de depunere a ofertelor.

MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI:
Propunerea financiară – se va prezenta Oferta de preţ.

Preţurile vor fi exprimate în LEI, fără TVA, defalcat pentru fiecare documentatie in parte. Preţul ofertei este considerat ferm exprimat, fără a fi modificat sau ajustat pe toată perioada de derulare a contractului.

NU se acceptă oferte alternative la oferta de bază
NU se acceptă oferte întârziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.

Ofertantul trebuie să prezinte oferta de pret şi documentelor care o însoţesc, pe adresa de e-mail : primariarazvad@yahoo.com, pe fax : 0245 677 530 sau la PRIMĂRIA COMUNEI RĂZVAD, str. Principală, nr. 350, com. Răzvad, jud. Dâmboviţa, cod poştal 137395.
Termenul limită pentru depunerea ofertei este de : 28.02.2017, ora 12.00. Cerinţele prevăzute în caietul de sarcini sunt cerinţe minime obligatorii, ofertele care nu îndeplinesc aceste cerinţe urmând a fi respinse ca neconforme.
În vederea elaborării ofertei, operatorii economici interesaţi vor solicita autorităţii contractante invitaţia de participare şi documentaţia aferentă printr-o cerere scrisă pe adresa de e-mail : primariarazvad@yahoo.com sau pe fax : 0245 677 530.
Cerinţele prevăzute în caietul de sarcini sunt cerinţe minime obligatorii, ofertele care nu îndeplinesc aceste cerinţe vor fi respinse ca neconforme.

______________________________________________________________________________

Centralizator nominal punctaje concurs pentru ocuparea functiilor publice vacante 20.01.2017.
________________________________________________________________________
Proces verbal afisare interviu concurs pentru ocuparea functiilor publice vacante 19.01.2017
______________________________________________________________________________
Centralizatorul nominal privind rezultatele obtinute de candidati la proba scrisa din data de 16.01.2017 pentru ocuparea functiilor publice vacante.
__________________________________________________
Borderou afisare selectie dosare pentru ocuparea functiilor publice pe baza de concurs organizat in perioada 16-20.01.2017.

________________________________________________________________________
Proces verbal interviu pentru ocuparea postului vacant (personal contractual) de: PAZNIC
__________________________________________________________________________
PRIMĂRIA COMUNEI RĂZVAD, str. Principală, nr. 350, com. Răzvad, jud. Dâmboviţa, cod poştal 137395, telefon 0245 677 516, fax 0245 677 530, e-mail: razvad@cjd.ro, primariarazvad@yahoo.com vă invită să depuneţi oferta în scopul atribuirii contractului de “Servicii de transport rutier – sofer buldoexcavator”
Cod CPV 60100000 – 9 – Servicii de transport rutier (Rev.2)

VALOARE ESTIMATIVĂ A ACHIZIŢIEI: 5.000 lei fără TVA;

MODALITATEA DE ATRIBUIRE: achiziţie directă prin selecţie de oferte în urma publicării invitaţiei de participare pe site-ul primariei la rubrica de CONCURSURI ȘI LICITAȚII;
CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Preţul cel mai scăzut dintre ofertele admisibile, conform art. 187 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice;
PERIOADA : 3 luni.

CONDIŢII DE PARTICIPARE
Cerinţa 1.
Ofertantul trebuie să aibă dreptul legal de a realiza activităţile care fac obiectul contractului.
Modalitatea de îndeplinire:
Se va prezenta Certificat constatator în original, copie legalizata/autentificată sau copie lizibilă cu menţiunea “conform cu originalul” emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, din care să rezulte cel puţin informaţiile legate de structura acţionarilor, reprezentanţilor legali, obiectul de activitate care trebuie să corespundă cu obiectului contractului care urmează să fie atribuit. Informaţiile ce rezultă din certificatul constatator trebuie să fie actuale la data limită de depunere a ofertelor.

Cerinţa 2.
Ofertantul trebuie să detină acte doveditoare/certificate pentru prestarea serviciului de trasnport rutier – sofer buldoexcavator
Modalitatea de îndeplinire:
Se va prezenta permisul de conducere cu urmatoarele categorii: B, C si E, in copie legalizata/autentificată sau copie lizibilă cu menţiunea “conform cu originalul”.

MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI:
Propunerea financiară – se va prezenta Oferta de preţ.

Preţurile vor fi exprimate în LEI/ORA, fără TVA. Preţul ofertei este considerat ferm exprimat, fără a fi modificat sau ajustat pe toată perioada de derulare a contractului.

NU se acceptă oferte alternative la oferta de bază
NU se acceptă oferte întârziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.

Ofertantul trebuie să prezinte oferta de pret şi documentelor care o însoţesc, pe adresa de e-mail : primariarazvad@yahoo.com, pe fax : 0245 677 530 sau la PRIMĂRIA COMUNEI RĂZVAD, str. Principală, nr. 350, com. Răzvad, jud. Dâmboviţa, cod poştal 137395.
Termenul limită pentru depunerea ofertei este de : 14.01.2017, ora 12.00. Cerinţele prevăzute în caietul de sarcini sunt cerinţe minime obligatorii, ofertele care nu îndeplinesc aceste cerinţe urmând a fi respinse ca neconforme.
În vederea elaborării ofertei, operatorii economici interesaţi vor solicita autorităţii contractante invitaţia de participare şi documentaţia aferentă printr-o cerere scrisă pe adresa de e-mail : primariarazvad@yahoo.com sau pe fax : 0245 677 530.
Cerinţele prevăzute în caietul de sarcini sunt cerinţe minime obligatorii, ofertele care nu îndeplinesc aceste cerinţe vor fi respinse ca neconforme.

________________________________________________________________________
Primăria Comunei Răzvad, cu sediul în comuna Răzvad, strada Principală, nr. 350, judeţ Dâmboviţa, tel. 0245677516, fax 0245677530, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale prevederilor din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare, anunţă organizarea CONCURSULUI pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante:
- Funcţia de consilier, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Biroului Dezvoltare Urbană, Achiziţii, Programe şi Proiecte, Compartimentul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului – 1 post;
- Funcţia de consilier, clasa I, grad profesional asistent şi Funcţia de consilier, clasa I, grad profesional principal, din cadrul Biroului Fond Funciar, Cadastru şi Registru Agricol, Compartimentul Agricol – 2 posturi;
- Funcţia de consilier, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Compartimentului Relaţii cu Publicul – 1 post;
- Funcţia de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Resurse Umane – 1 post.
Probele stabilite pentru concurs : proba scrisă şi interviul;
Condiţiile de desfăşurare a concursului:
Data până la care se depun dosarele de înscriere:
pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal (2 posturi) şi funcţiilor publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent (2 posturi) – în termen de 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
Locul depunerii dosarelor: Primăria Comunei Răzvad
Selecţia dosarelor de concurs: în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.
Data / ora / locul de organizare:
– proba scrisă – 16.01.2017, ora 1000/sediul Primăriei Comunei Răzvad
– interviul – 20.01.2017, ora 1000/sediul Primăriei Comunei Răzvad

Condiţii generale de participare la concurs:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 57 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:
a) are cetățenia română și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcției publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplinește condițiile de studii prevăzute de lege pentru funcția publică;
g) îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea funcției publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
i) nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege.

Condiţii specifice de participare la concurs:

a) pentru funcţia publică de execuţie vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Biroului Dezvoltare Urbană, Achiziţii, Programe şi Proiecte, Compartimentul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului:
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul inginerie civilă cu specializarea construcţii civile, industriale şi agricole sau domeniul de licenţă ingineria mediului cu specializarea ingineria mediului;
- vechimea în specialitatea absolvită de minim 5 ani;

b) pentru funcţia de consilier, clasa I, grad profesional asistent şi funcţia de consilier, clasa I, grad profesional principal, din cadrul Biroului Fond Funciar, Cadastru şi Registru Agricol, Compartimentul Agricol:
- studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- vechimea în specialitatea absolvită de minim 1 an pentru funcţia de consilier, clasa I, grad profesional asistent;
- vechimea în specialitatea absolvită de minim 5 ani pentru funcţia de consilier, clasa I, grad profesional principal;

c) pentru funcţia de consilier, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Compartimentului Relaţii cu Publicul:
- studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- vechimea în specialitatea absolvită de minim 1 an;

d) pentru funcţia de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Resurse Umane:
- studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- vechimea în specialitatea absolvită de minim 5 ani;
Relaţii suplimentare cu privire la conţinutul dosarului de concurs şi la bibliografia stabilită se pot obţine de pe site-ul comunarazvad.ro sau de la secretariatul Primăriei Comunei Răzvad.

BIBLIOGRAFIE

I. Bibliografie propusă pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Biroului Dezvoltare Urbană, Achiziţii, Programe şi Proiecte, Compartimentul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului:
1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată şi completată;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată şi actualizată;
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
4. Legea nr. 50/1991, republicată şi actualizată, privind autorizarea lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, actualizată;
6. Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată şi actualizată.

Notă: La studierea actelor normative din bibliografie, candidaţii vor avea în vedere toate republicările, modificările şi completările intervenite pâna la data depunerii dosarelor de concurs.

II. Bibliografie propusă pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă consilier, clasa I, grad profesional asistent şi funcţia de consilier, clasa I, grad profesional principal, din cadrul Biroului Fond Funciar, Cadastru şi Registru Agricol, Compartimentul Agricol:
1. Legea cadastrului şi a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. O.G nr. 28/2008 actualizata – privind Registrul Agricol;
3. Ordinul comun al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi ministrului administrației şi internelor nr. 897/798/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind continutul documentatiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol;
4. Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării si cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinatie agricolă şi înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare;
6. Hotarirea Guvernului nr. 218/2015 privind completarea Registrului Agricol pentru perioada 2015-2019;
7. Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 (republicată) privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
9. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată.

Notă: La studierea actelor normative din bibliografie, candidaţii vor avea în vedere toate republicările, modificările şi completările intervenite pâna la data depunerii dosarelor de concurs.

III. Bibliografie propusă pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Resurse Umane:
1. Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, actualizată şi republicată;
2. Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 (republicată) privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
3. Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată;
4. Legea 544/2001privind accesul la informaţiile de interes public;
5. Hot Guv. 123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 544/ 2001 privind accesul la informatiile de interes public;
6. Hotărârea nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.

Notă: La studierea actelor normative din bibliografie, candidaţii vor avea în vedere toate republicările, modificările şi completările intervenite pâna la data depunerii dosarelor de concurs.

IV. Bibliografie propusă pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă consilier, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Compartimentului Relaţii cu Publicul:
1. Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 (republicată) privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
2. Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata;
3. Legea nr 677/ 2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date ;
4. Ordonanta Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, aprobata cu modificari prin Legea 233/ 2002 ;
5. Legea 544/2001privind accesul la informatiile de interes public .
6. Hot Guv. 123/ 2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 544/ 2001 privind accesul la informatiile de interes public

Notă: La studierea actelor normative din bibliografie, candidaţii vor avea în vedere toate republicările, modificările şi completările intervenite pâna la data depunerii dosarelor de concurs.

_____________________________________________________________________________
Borderou privnd rezultatul obtinut de candidat la proba scrisa a concursului pentru ocuparea postului de paznic.
_________________________________________
Proces verbal incheiat astazi 06.12.2016, in urma verificării și selectării dosarelor de inscriere depuse de candidati pentru concursul organizat in data de 13.12.2016 pentru ocuparea funcțiilor contractuale de paznic, instalator și buldoexcavatorist la Primăria comunei Răzvad.
__________________________________________________
PRIMARIA COMUNEI RAZVAD, str. Principala, nr. 350, com. Razvad, jud. Dambovita, cod postal 137395, telefon 0245 677 516, fax 0245 677 530, e-mail: razvad@cjd.ro, primariarazvad@yahoo.com va invita sa depuneti oferta in scopul atribuirii contractului de “CONSULTANTA IN VEDEREA ELABORARII STRATEGIEI ANUALE A ACHIZITIILOR PE ANUL 2017”, necesara pentru conformarea la HG 395/2016 si Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

COD CPV: 79418000-7 – Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (Rev.2);
OBIECTUL CONTRACTULUI: Achizitia de servicii de consultanta in domeniul achizitiilor publice in vederea elaborarii strategiei anuale a achizitiilor publice pe anul 2017. Metodologia de prestare a serviciului si perioada de executare a activitatilor din contract:
1. Elaborare Strategie Anuala 2017 + Program Anual Achizitii 2017 – pana la 30.01.2017;
2. Analiza Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2017 si corelarea Stategiei la alocarile bugetare – in maxim 10 zile lucratoare de la aprobarea BVC in Consiliul Local;
3. Asistenta si consultanta in modificarea Strategiei Anuale a Achizitiilor Publice, ca urmare a noilor necesitati ce pot aparea pe parcursul anului 2017 si care nu au putut fi prevazute la momentul intocmirii Stategiei Anuale – pe tot parcursul anului 2017, in termen de maxim 5 zile de la solicitarea Autoritatii Contractante;

MODALITATEA DE ATRIBUIRE: achizitie directa;
CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Pretul cel mai scazut dintre ofertele admisibile, conform art. 187 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; Pretul va fi exprimat in LEI fara TVA.
CONDITII DE PARTICIPARE
Ofertantul trebuie sa aiba dreptul legal de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Se va prezenta Certificat constatator in copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul” emis de Oficiul National al Registrului Comertului, din care sa rezulte obiectul de activitate care trebuie să corespundă cu obiectului contractului care urmează să fie atribuit (activitati de consultanta).

MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI

Propunerea financiara – se va prezenta un Formular de Oferta + Centralizator de preturi (pret detaliat pe cele 3 etape de prestare si executare a serviciilor);
Preţurile vor fi exprimate în LEI, fără TVA. Preţul ofertei este considerat ferm exprimat, fara a fi modificat sau ajustat pe toata perioada de derulare a contractului.

Propunerea tehnica: – va constitui o descriere a serviciilor ce urmeaza a fi prestate, in conformitate cu noul pachet legislativ in domeniul achizitiilor publice si un grafic de prestare a serviciilor.

Termenul limită pentru depunerea ofertei este: 06.12.2016, ora 10.00 .
Oferta se va depune la: PRIMARIA COMUNEI RAZVAD, str. Principala, nr. 350, com. Razvad, jud. Dambovita, cod postal 137395 sau la e-mail: primariarazvad@yahoo.com.

ANUNŢ
Concurs pentru ocuparea a trei posturi vacante( personal contractual) de: PAZNIC, BULDOEXCAVATORIST I SI INSTALATOR I
la Primăria comunei Răzvad
Anunt concurs posturi contractuale – DESCARCARE
In conformitate cu prevederile art.7 din H.G.nr.286/2011 privind Regulamentul-cadru de stabilire a principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificata,
Primăria comunei Răzvad, judeţul Dâmboviţa, organizează CONCURS pentru ocuparea a trei posturi vacante (personal contractual) de: PAZNIC, BULDOEXCAVATORIST I si INSTALATOR I, in cadrul aparatului propriu al primarului comunei Răzvad.
Concursul va avea loc la sediul Primăriei Răzvad, jud. Dâmboviţa, astfel:
- 13.12.2016 – proba scrisă, ora 10,00, pentru: paznic, buldoexcavatorist I si instalator I;
- 15.12.2016 – proba practică, ora 10,00, pentru: buldoexcavatorist I si instalator I;
- 19.12.2016 – proba tip interviu, ora 10,00, pentru: paznic, buldoexcavatorist I si instalator I.
(1) Dosarele privind concursul se depun de către candidaţi la Primăria comunei Răzvad, judeţul Dâmbovita până la data de 05 decembrie 2016, orele 16,00 şi vor conţine următoarele documente:
a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă indeplinirea condiţiilor specifice;
d)copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f)adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g)curriculum vitae;
h)alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.
(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, in clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
(3) In cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
(4) Actele prevazute la alin. 1 lit. b), c) si h) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

CONDIŢII DE OCUPARE A POSTURILOR :

CONDIŢII GENERALE – PAZNIC
- au cetatenie romană, cetaţenia altor state membre ale UE sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul in România;
- cunosc limba romană scris şi vorbit;
- au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- au capacitate deplină de exerciţiu;
- au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza avizului medical eliberat de medicul de familie;
- indeplinesc condiţiile de studii şi vechime sau alte condiţii specifice potrivit postului scos la concurs;
- nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârsirea unei infracţiuni;

CONDIŢII SPECIFICE – PAZNIC

- studii gimnaziale/liceale;
- sa fie atestat profesional, potrivit prevederilor Legii nr.333/2003, modificata;
- recomandare de la ultimul loc de muncă, vizat de conducătorul unităţii respective, dacă este cazul.

CONDIŢII GENERALE – ŞOFER BULDOEXCAVATOR I
- au cetatenie romană, cetaţenia altor state membre ale UE sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul in România;
- cunosc limba romană scris şi vorbit;
- au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- au capacitate deplină de exerciţiu;
- au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza avizului medical eliberat de medicul de familie si avizului psihologic eliberat de cabinet autorizat de ministerul trasporturilor;
- atestat profesional transport marfă;
- posesor al unui permis de conducere valabil care să cuprindă categoriile B, C si E;
- cazierul conducătorului auto de la Serviciul circulaţie al judeţului Dâmboviţa;
- indeplinesc condiţiile de studii şi vechime sau alte condiţii specifice potrivit postului scos la concurs;
- nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârsirea unei infracţiuni;

CONDIŢII SPECIFICE – ŞOFER BULDOEXCAVATOR I
- studii medii;
- vechime: minim 5 ani;
- recomandare de la ultimul loc de muncă, vizat de conducătorul unităţii respective, dacă este cazul;

CONDIŢII GENERALE – INSTALATOR I
- au cetatenie romană, cetaţenia altor state membre ale UE sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul in România;
- cunosc limba romană scris şi vorbit;
- au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- au capacitate deplină de exerciţiu;
- au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza avizului medical eliberat de medicul de familie;
- indeplinesc condiţiile de studii şi vechime sau alte condiţii specifice potrivit postului scos la concurs;
- nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârsirea unei infracţiuni;

CONDIŢII SPECIFICE – INSTALATOR I
- studii medii;
- vechime: minim 5 ani;
- sa detina certificat de calificare in meseria de instalator;
- recomandare de la ultimul loc de muncă, vizat de conducătorul unităţii respective, dacă este cazul.
Anexăm alăturat bibliografia corespunzatoare fiecarui post.
Relatii suplimentare se pot obţine de la sediul Primăriei comunei Răzvad şi la tel. 0245677516, persoana de contact Diaconu Ana-Maria.

___________________________________________________________________________________________________________________
PRIMĂRIA COMUNEI RĂZVAD, str. Principală, nr. 350, com. Răzvad, jud. Dâmboviţa, cod poştal 137395, telefon 0245 677 516, fax 0245 677 530, e-mail: razvad@cjd.ro, primariarazvad@yahoo.com vă invită să depuneţi oferta în scopul atribuirii contractului de “Deszapezire drumuri și străzi locale, in perioada sezonului rece 2016-2017″
Cod CPV: 90620000-9 – Servicii de deszapezire (rev.2)

VALOARE ESTIMATIVĂ A ACHIZIŢIEI: 50.000 lei fără TVA;
MODALITATEA DE ATRIBUIRE: achiziţie directă prin selecţie de oferte în urma publicării invitaţiei de participare pe site-ul primariei la rubrica de CONCURSURI ȘI LICITAȚII SI PE SEAP LA ANUNTURI PUBLICITARE.;
CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Preţul cel mai scăzut dintre ofertele admisibile, conform art. 187 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice;

CONDIŢII DE PARTICIPARE
Cerinţa 1
Ofertantul trebuie să aibă dreptul legal de a realiza activităţile care fac obiectul contractului.
Modalitatea de îndeplinire:
Se va prezenta Certificat constatator în original, copie legalizata/autentificată sau copie lizibilă cu menţiunea “conform cu originalul” emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, din care să rezulte cel puţin informaţiile legate de structura acţionarilor, reprezentanţilor legali, obiectul de activitate care trebuie să corespundă cu obiectului contractului care urmează să fie atribuit. Informaţiile ce rezultă din certificatul constatator trebuie să fie actuale la data limită de depunere a ofertelor.

Cerinţa 2
Ofertantul trebuie să faca dovada detinerii utilajelor care fac obiectul contractului.
Modalitatea de îndeplinire:
Se va prezenta formularul nr. 3 – Declaraţie privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice. Ofertanţii trebuie să-şi dimensioneze resursele tehnice disponibilizate astfel încât să facă dovada capacităţii tehnice de a acoperi execuţia lucrărilor, în funcţie de graficul de execuţie propus cu luarea în considerare a punctelor critice evidenţiate în grafic pentru fiecare obiect de lucrări în parte. În cazul în care operatorul economic are în dotarea sa echipamentele menţionate mai sus prin contracte/convenţii/ de închiriere, se vor prezenta contractele/convenţiile cu operatorii economici posesori ai respectivelor echipamente, care fac obiectul contractului supus prezentei proceduri de atribuire, conform caietului de sarcini.

MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI:
Propunerea financiară – se va prezenta Oferta de pret

Preţurile vor fi exprimate în LEI, fără TVA. Preţul este considerat ferm exprimat, fără a fi modificat sau ajustat pe toată perioada de derulare a contractului.

Propunerea tehnică: – va constitui o prezentare a specificaţiilor tehnice în conformitate cu cerinţele Caietului de sarcini anexat.

NU se acceptă oferte alternative la oferta de bază
NU se acceptă oferte întârziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.

Ofertantul trebuie să prezinte oferta de pret şi documentelor care o însoţesc, pe adresa de e-mail : primariarazvad@yahoo.com, pe fax : 0245 677 530 sau la PRIMĂRIA COMUNEI RĂZVAD, str. Principală, nr. 350, com. Răzvad, jud. Dâmboviţa, cod poştal 137395.
Termenul limită pentru depunerea ofertei este de : 11.11.2016, ora 12.00.
Cerinţele prevăzute în caietul de sarcini sunt cerinţe minime obligatorii, ofertele care nu îndeplinesc aceste cerinţe urmând a fi respinse ca neconforme.
În vederea elaborării ofertei, operatorii economici interesaţi vor solicita autorităţii contractante invitaţia de participare şi documentaţia aferentă printr-o cerere scrisă pe adresa de e-mail : razvad@cjd.ro, primariarazvad@yahoo.com sau pe fax : 0245 677 530.
Cerinţele prevăzute în caietul de sarcini sunt cerinţe minime obligatorii, ofertele care nu îndeplinesc aceste cerinţe vor fi respinse ca neconforme
________________________________________________________________________________________________________________________
PRIMĂRIA COMUNEI RĂZVAD, str. Principală, nr. 350, com. Răzvad, jud. Dâmboviţa, cod poştal 137395, telefon 0245 677 516, fax 0245 677 530, e-mail: razvad@cjd.ro, primariarazvad@yahoo.com vă invită să depuneţi oferta în scopul atribuirii contractului de “Intocmire documentație tehnică și execuție lucrări de amenajare peisagistică la Parc sală de sport”

Cod CPV 45112711-2 Lucrări de arhitectură peisagistică a parcurilor (Rev.2).

VALOARE ESTIMATIVĂ A ACHIZIŢIEI: 54.166 lei fără TVA;
MODALITATEA DE ATRIBUIRE: achiziţie directă prin selecţie de oferte în urma publicării invitaţiei de participare pe site-ul primariei la rubrica de CONCURSURI ȘI LICITAȚII;
CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Preţul cel mai scăzut dintre ofertele admisibile, conform art. 187 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice;

CONDIŢII DE PARTICIPARE
Cerinţa
Ofertantul trebuie să aibă dreptul legal de a realiza activităţile care fac obiectul contractului.
Modalitatea de îndeplinire:
Se va prezenta Certificat constatator în original, copie legalizată/autentificată sau copie lizibilă cu menţiunea “conform cu originalul” emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, din care să rezulte cel puţin informaţiile legate de structura acţionarilor, reprezentanţilor legali, obiectul de activitate care trebuie să corespundă cu obiectului contractului care urmează să fie atribuit. Informaţiile ce rezultă din certificatul constatator trebuie să fie actuale la data limită de depunere a ofertelor.

MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI:
Propunerea financiară – se va prezenta Oferta de preţ.

NU se acceptă oferte alternative la oferta de bază.
NU se acceptă oferte întârziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.

Preţurile vor fi exprimate în LEI, fără TVA. Preţul ofertei este considerat ferm exprimat, fără a fi modificat sau ajustat pe toată perioada de derulare a contractului.

Ofertantul trebuie să prezinte oferta de pret şi documentelor care o însoţesc, pe adresa de e-mail : primariarazvad@yahoo.com, pe fax : 0245 677 530 sau la PRIMĂRIA COMUNEI RĂZVAD, str. Principală, nr. 350, com. Răzvad, jud. Dâmboviţa, cod poştal 137395.
Termenul limită pentru depunerea ofertei este de : 07.11.2016, ora 12.00. Cerinţele prevăzute în caietul de sarcini sunt cerinţe minime obligatorii, ofertele care nu îndeplinesc aceste cerinţe urmând a fi respinse ca neconforme.
În vederea elaborării ofertei, operatorii economici interesaţi vor solicita autorităţii contractante invitaţia de participare şi documentaţia aferentă printr-o cerere scrisă pe adresa de e-mail : primariarazvad@yahoo.com sau pe fax : 0245 677 530.
Cerinţele prevăzute în caietul de sarcini sunt cerinţe minime obligatorii, ofertele care nu îndeplinesc aceste cerinţe vor fi respinse ca neconforme.

____________________________________________________________________________________________________________________
PRIMĂRIA COMUNEI RĂZVAD, str. Principală, nr. 350, com. Răzvad, jud. Dâmboviţa, cod poştal 137395, telefon 0245 677 516, fax 0245 677 530, e-mail: primariarazvad@yahoo.com vă invită să depuneţi oferta în scopul atribuirii contractului de “Instalaţii curenţi slabi – sisteme de alarmare incendiu, antiefracţie şi supraveghere video la Gradinița cu două sali de grupă, din satul Valea Voievozilor,comuna Răzvad, jud. Dâmbovița”
Cod CPV: 32323500-8 – Sistem video de supraveghere (Rev.2)
Cod CPV: 51700000-9 – Sevicii de instalare de echipamente de protectie impotriva incendiilor (Rev.2)
Cod CPV: 45312200-9 – Lucrări de instalare de sisteme de alarmă antiefracţie

VALOARE ESTIMATIVĂ A ACHIZIŢIEI: 25.000 lei fără TVA;

MODALITATEA DE ATRIBUIRE: achiziţie directă prin selecţie de oferte în urma publicării invitaţiei de participare pe site-ul primariei la rubrica de CONCURSURI ȘI LICITAȚII.
CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Preţul cel mai scăzut dintre ofertele admisibile, conform art. 187 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice;
PERIOADA : 2 luni.

CONDIŢII DE PARTICIPARE
Cerinţa
Ofertantul trebuie să aibă dreptul legal de a realiza activităţile care fac obiectul contractului.
Modalitatea de îndeplinire:
Se va prezenta Certificat constatator în original, copie legalizată/autentificată sau copie lizibilă cu menţiunea “conform cu originalul” emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, din care să rezulte cel puţin informaţiile legate de structura acţionarilor, reprezentanţilor legali, obiectul de activitate care trebuie să corespundă cu obiectului contractului care urmează să fie atribuit. Informaţiile ce rezultă din certificatul constatator trebuie să fie actuale la data limită de depunere a ofertelor.

MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI:
Propunerea financiară – se va prezenta Oferta de preţ.

Preţurile vor fi exprimate în LEI, fără TVA. Preţul ofertei este considerat ferm exprimat, fără a fi modificat sau ajustat pe toată perioada de derulare a contractului.

NU se acceptă oferte alternative la oferta de bază
NU se acceptă oferte întârziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.

Ofertantul trebuie să prezinte oferta de pret şi documentelor care o însoţesc, pe adresa de e-mail : primariarazvad@yahoo.com, pe fax : 0245 677 530 sau la PRIMĂRIA COMUNEI RĂZVAD, str. Principală, nr. 350, com. Răzvad, jud. Dâmboviţa, cod poştal 137395.
Termenul limită pentru depunerea ofertei este de : 01.11.2016, ora 16.00. Cerinţele prevăzute în caietul de sarcini sunt cerinţe minime obligatorii, ofertele care nu îndeplinesc aceste cerinţe urmând a fi respinse ca neconforme.
În vederea elaborării ofertei, operatorii economici interesaţi vor solicita autorităţii contractante invitaţia de participare şi documentaţia aferentă printr-o cerere scrisă pe adresa de e-mail : primariarazvad@yahoo.com sau pe fax : 0245 677 530.
Cerinţele prevăzute în caietul de sarcini sunt cerinţe minime obligatorii, ofertele care nu îndeplinesc aceste cerinţe vor fi respinse ca neconforme.
______________________________________________________________________________________________________________________
PRIMĂRIA COMUNEI RĂZVAD, str. Principală, nr. 350, com. Răzvad, jud. Dâmboviţa, cod poştal 137395, telefon 0245 677 516, fax 0245 677 530, e-mail: razvad@cjd.ro, primariarazvad@yahoo.com vă invită să depuneţi oferta în scopul atribuirii contractului de “Servicii de consultanţă în protecţia contra riscurilor şi în controlul riscurilor (securitatea muncii) si servicii de consultanţă pentru situaţii de urgenţă”
Cod CPV 71317000 – 3 – Servicii de consultanţă în protecţia contra riscurilor şi în controlul riscurilor (Rev.2)
Cod CPV 71317100 – 4 – Servicii de consultanţă în protecţia contra incendiilor şi a exploziilor şi în controlul incendiilor şi al exploziilor (Rev.2)
VALOARE ESTIMATIVĂ A ACHIZIŢIEI: 15.000 lei fără TVA;

MODALITATEA DE ATRIBUIRE: achiziţie directă prin selecţie de oferte în urma publicării invitaţiei de participare pe site-ul primariei la rubrica de CONCURSURI ȘI LICITAȚII;
CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Preţul cel mai scăzut dintre ofertele admisibile, conform art. 187 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice;
PERIOADA : 12 luni.
Preţurile vor fi exprimate în LEI/LUNĂ, fără TVA. Preţul ofertei este considerat ferm exprimat, fără a fi modificat sau ajustat pe toată perioada de derulare a contractului.
NU se acceptă oferte alternative la oferta de bază
NU se acceptă oferte întârziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.
Ofertantul trebuie să prezinte oferta de pret şi documentelor care o însoţesc, pe adresa de e-mail : primariarazvad@yahoo.com, pe fax : 0245 677 530 sau la PRIMĂRIA COMUNEI RĂZVAD, str. Principală, nr. 350, com. Răzvad, jud. Dâmboviţa, cod poştal 137395.
Termenul limită pentru depunerea ofertei este de : 30.09.2016, ora 12.00.
Cerinţele prevăzute în caietul de sarcini sunt cerinţe minime obligatorii, ofertele care nu îndeplinesc aceste cerinţe urmând a fi respinse ca neconforme.
În vederea elaborării ofertei, operatorii economici interesaţi vor solicita autorităţii contractante invitaţia de participare şi documentaţia aferentă printr-o cerere scrisă pe adresa de e-mail : primariarazvad@yahoo.com sau pe fax : 0245 677 530.
Cerinţele prevăzute în caietul de sarcini sunt cerinţe minime obligatorii, ofertele care nu îndeplinesc aceste cerinţe vor fi respinse ca neconforme.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
PRIMĂRIA COMUNEI RĂZVAD, str. Principală, nr. 350, com. Răzvad, jud. Dâmboviţa, cod poştal 137395, telefon 0245 677 516, fax 0245 677 530, e-mail: razvad@cjd.ro, primariarazvad@yahoo.com vă invită să depuneţi oferta în scopul atribuirii contractului de “Reabilitare, modernizare și dotare Școala Valea Voievozilor, comuna Răzvad, jud. Dâmbovița”
cod CPV: 71241000-9– Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize (Rev.2)
VALOARE ESTIMATIVĂ A ACHIZIŢIEI: 29.000 fără TVA;
MODALITATEA DE ATRIBUIRE: achiziţie directă prin selecţie de oferte în urma publicării invitaţiei de participare pe site-ul primariei la rubrica de CONCURSURI ȘI LICITAȚII;
CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Preţul cel mai scăzut dintre ofertele admisibile, conform art. 187 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice;

CONDIŢII DE PARTICIPARE
Cerinţa
Ofertantul trebuie să aibă dreptul legal de a realiza activităţile care fac obiectul contractului.
Modalitatea de îndeplinire:
Se va prezenta Certificat constatator în original, copie legalizată/autentificată sau copie lizibilă cu menţiunea “conform cu originalul” emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, din care să rezulte cel puţin informaţiile legate de structura acţionarilor, reprezentanţilor legali, obiectul de activitate care trebuie să corespundă cu obiectului contractului care urmează să fie atribuit. Informaţiile ce rezultă din certificatul constatator trebuie să fie actuale la data limită de depunere a ofertelor.

MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI:
Propunerea financiară – se va prezenta Oferta de preţ.

Preţurile vor fi exprimate în LEI, fără TVA. Preţul ofertei este considerat ferm exprimat, fără a fi modificat sau ajustat pe toată perioada de derulare a contractului.

NU se acceptă oferte alternative la oferta de bază
NU se acceptă oferte întârziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.

Ofertantul trebuie să prezinte oferta de pret şi documentelor care o însoţesc, pe adresa de e-mail : primariarazvad@yahoo.com, pe fax : 0245 677 530 sau la PRIMĂRIA COMUNEI RĂZVAD, str. Principală, nr. 350, com. Răzvad, jud. Dâmboviţa, cod poştal 137395.
Termenul limită pentru depunerea ofertei este de : 05.09.2016, ora 12.00. Cerinţele prevăzute în caietul de sarcini sunt cerinţe minime obligatorii, ofertele care nu îndeplinesc aceste cerinţe urmând a fi respinse ca neconforme.
În vederea elaborării ofertei, operatorii economici interesaţi vor solicita autorităţii contractante invitaţia de participare şi documentaţia aferentă printr-o cerere scrisă pe adresa de e-mail : razvad@cjd.ro, primariarazvad@yahoo.com sau pe fax : 0245 677 530.
Cerinţele prevăzute în caietul de sarcini sunt cerinţe minime obligatorii, ofertele care nu îndeplinesc aceste cerinţe vor fi respinse ca neconforme,

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
PRIMĂRIA COMUNEI RĂZVAD, str. Principală, nr. 350, com. Răzvad, jud. Dâmboviţa, cod poştal 137395, telefon 0245 677 516, fax 0245 677 530, e-mail: razvad@cjd.ro, primariarazvad@yahoo.com vă invită să depuneţi oferta în scopul atribuirii contractului de “MĂSURATORI TOPOGRAFICE PENTRU ÎNTOCMIREA PLANURILOR CADASTRALE (PLANURI PARCELARE) ȘI ATRIBUIREA DE NUMERE CADASTRALE PENTRU FIECARE IMOBIL DIN TARLA/PARCELĂ, SITUATE IN EXTRAVILAN”
Cod CPV: 71354300-7– Servicii de cadastru (Rev.2)
VALOARE ESTIMATIVĂ A ACHIZIŢIEI: 40.000 fără TVA;
MODALITATEA DE ATRIBUIRE: achiziţie directă prin selecţie de oferte în urma publicării invitaţiei de participare pe site-ul primariei la rubrica de CONCURSURI ȘI LICITAȚII;
CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Preţul cel mai scăzut dintre ofertele admisibile, conform art. 187 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice;
CONDIŢII DE PARTICIPARE
Cerinţa
Ofertantul trebuie să aibă dreptul legal de a realiza activităţile care fac obiectul contractului.
Modalitatea de îndeplinire:
Se va prezenta Certificat constatator în original, copie legalizată/autentificată sau copie lizibilă cu menţiunea “conform cu originalul” emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, din care să rezulte cel puţin informaţiile legate de structura acţionarilor, reprezentanţilor legali, obiectul de activitate care trebuie să corespundă cu obiectului contractului care urmează să fie atribuit. Informaţiile ce rezultă din certificatul constatator trebuie să fie actuale la data limită de depunere a ofertelor.

MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI:
Propunerea financiară – se va prezenta Oferta de preţ.

Preţurile vor fi exprimate în LEI, fără TVA. Preţul ofertei este considerat ferm exprimat, fără a fi modificat sau ajustat pe toată perioada de derulare a contractului.

NU se acceptă oferte alternative la oferta de bază
NU se acceptă oferte întârziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.

Ofertantul trebuie să prezinte oferta de pret şi documentelor care o însoţesc, pe adresa de e-mail : primariarazvad@yahoo.com, pe fax : 0245 677 530 sau la PRIMĂRIA COMUNEI RĂZVAD, str. Principală, nr. 350, com. Răzvad, jud. Dâmboviţa, cod poştal 137395.
Termenul limită pentru depunerea ofertei este de : 05.09.2016, ora 13.00. Cerinţele prevăzute în caietul de sarcini sunt cerinţe minime obligatorii, ofertele care nu îndeplinesc aceste cerinţe urmând a fi respinse ca neconforme.
În vederea elaborării ofertei, operatorii economici interesaţi vor solicita autorităţii contractante invitaţia de participare şi documentaţia aferentă printr-o cerere scrisă pe adresa de e-mail : razvad@cjd.ro, primariarazvad@yahoo.com sau pe fax : 0245 677 530.
Cerinţele prevăzute în caietul de sarcini sunt cerinţe minime obligatorii, ofertele care nu îndeplinesc aceste cerinţe vor fi respinse ca neconforme.
_____________________________________________________________________________________________________________________________
PRIMĂRIA COMUNEI RĂZVAD, str. Principală, nr. 350, com. Răzvad, jud. Dâmboviţa, cod poştal 137395, telefon 0245 677 516, fax 0245 677 530, e-mail: razvad@cjd.ro, primariarazvad@yahoo.com vă invită să depuneţi oferta în scopul atribuirii contractului de Activitate de secretariat, arhivare, servicii suport pentru inregistrarea, evidenţa, preluarea şi predarea documentelor”
Cod CPV: 79510000-2 – Servicii de secretariat telefonic (Rev.2)
VALOARE ESTIMATIVĂ A ACHIZIŢIEI: 8.000 lei fără TVA;
MODALITATEA DE ATRIBUIRE: achiziţie directă prin selecţie de oferte în urma publicării invitaţiei de participare pe site-ul primariei la rubrica de CONCURSURI ȘI LICITAȚII;
CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Preţul cel mai scăzut dintre ofertele admisibile, conform art. 187 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice;
PERIOADA : 4 luni.
CONDIŢII DE PARTICIPARE
Cerinţa
Ofertantul trebuie să aibă dreptul legal de a realiza activităţile care fac obiectul contractului.
Modalitatea de îndeplinire:
Se va prezenta Certificat constatator în original, copie legalizată/autentificată sau copie lizibilă cu menţiunea “conform cu originalul” emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, din care să rezulte cel puţin informaţiile legate de structura acţionarilor, reprezentanţilor legali, obiectul de activitate care trebuie să corespundă cu obiectului contractului care urmează să fie atribuit. Informaţiile ce rezultă din certificatul constatator trebuie să fie actuale la data limită de depunere a ofertelor.

MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI:
Propunerea financiară – se va prezenta Oferta de preţ.
Preţurile vor fi exprimate în LEI/LUNĂ, fără TVA. Preţul ofertei este considerat ferm exprimat, fără a fi modificat sau ajustat pe toată perioada de derulare a contractului.
NU se acceptă oferte alternative la oferta de bază
NU se acceptă oferte întârziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.
Ofertantul trebuie să prezinte oferta de pret şi documentelor care o însoţesc, pe adresa de e-mail : primariarazvad@yahoo.com, pe fax : 0245 677 530 sau la PRIMĂRIA COMUNEI RĂZVAD, str. Principală, nr. 350, com. Răzvad, jud. Dâmboviţa, cod poştal 137395.
Termenul limită pentru depunerea ofertei este de : 02.09.2016, ora 12.00. Cerinţele prevăzute în caietul de sarcini sunt cerinţe minime obligatorii, ofertele care nu îndeplinesc aceste cerinţe urmând a fi respinse ca neconforme.
În vederea elaborării ofertei, operatorii economici interesaţi vor solicita autorităţii contractante invitaţia de participare şi documentaţia aferentă printr-o cerere scrisă pe adresa de e-mail : primariarazvad@yahoo.com sau pe fax : 0245 677 530.
Cerinţele prevăzute în caietul de sarcini sunt cerinţe minime obligatorii, ofertele care nu îndeplinesc aceste cerinţe vor fi respinse ca neconforme.

___________________________________________________________________________________________________________________________________
INVITAŢIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ACHIZIŢIE DIRECTĂ
PRIMĂRIA COMUNEI RĂZVAD, str. Principală, nr. 350, com. Răzvad, jud. Dâmboviţa, cod poştal 137395, telefon 0245 677 516, fax 0245 677 530, e-mail: razvad@cjd.ro, primariarazvad@yahoo.com vă invită să depuneţi oferta în scopul atribuirii contractului de “Intocmire documentatie pentru lucrari de intretinere prin tratamente simple de regenerare a suprafeteleor bituminoase pe DC16 km 0+000-0+600 si km 2+700-5+200 si str. Bisericii (RJ) km 0+000-0+800″.
Cod CPV: 71242000-6– Pregătire de proiecte şi proiectare, estimare a costurilor (Rev.2)
VALOARE ESTIMATIVĂ A ACHIZIŢIEI: 5.000 fără TVA;
MODALITATEA DE ATRIBUIRE: achiziţie directă prin selecţie de oferte în urma publicării invitaţiei de participare pe site-ul primariei la rubrica de CONCURSURI ȘI LICITAȚII;
CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Preţul cel mai scăzut dintre ofertele admisibile, conform art. 187 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice;
CONDIŢII DE PARTICIPARE
Cerinţa
Ofertantul trebuie să aibă dreptul legal de a realiza activităţile care fac obiectul contractului.
Modalitatea de îndeplinire:
Se va prezenta Certificat constatator în original, copie legalizată/autentificată sau copie lizibilă cu menţiunea “conform cu originalul” emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, din care să rezulte cel puţin informaţiile legate de structura acţionarilor, reprezentanţilor legali, obiectul de activitate care trebuie să corespundă cu obiectului contractului care urmează să fie atribuit. Informaţiile ce rezultă din certificatul constatator trebuie să fie actuale la data limită de depunere a ofertelor.
Ofertantul trebuie să prezinte oferta de pret şi documentelor care o însoţesc, pe adresa de e-mail : primariarazvad@yahoo.com, pe fax : 0245 677 530 sau la PRIMĂRIA COMUNEI RĂZVAD, str. Principală, nr. 350, com. Răzvad, jud. Dâmboviţa, cod poştal 137395.
Termenul limită pentru depunerea ofertei este de : 01.09.2016, ora 12.00. Cerinţele prevăzute în caietul de sarcini sunt cerinţe minime obligatorii, ofertele care nu îndeplinesc aceste cerinţe urmând a fi respinse ca neconforme.
În vederea elaborării ofertei, operatorii economici interesaţi vor solicita autorităţii contractante invitaţia de participare şi documentaţia aferentă printr-o cerere scrisă pe adresa de e-mail : primariarazvad@yahoo.com sau pe fax : 0245 677 530.

__________________________________________________________________________________________
INVITAŢIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ACHIZIŢIE DIRECTĂ
PRIMĂRIA COMUNEI RĂZVAD, str. Principală, nr. 350, com. Răzvad, jud. Dâmboviţa, cod poştal 137395, telefon 0245 677 516, fax 0245 677 530, e-mail: razvad@cjd.ro, primariarazvad@yahoo.com vă invită să depuneţi oferta în scopul atribuirii contractului de “Lucrări de profilări, pietruiri și compactări drumuri locale pietruite”.
Cod CPV: 45233160-8– Drumuri și alte suprafete pietruite (Rev.2)
VALOARE ESTIMATIVĂ A ACHIZIŢIEI: 40.000 fără TVA;
MODALITATEA DE ATRIBUIRE: achiziţie directă prin selecţie de oferte în urma publicării invitaţiei de participare pe site-ul primariei la rubrica de CONCURSURI ȘI LICITAȚII;
CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Preţul cel mai scăzut dintre ofertele admisibile, conform art. 187 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice;
Termenul limită pentru depunerea ofertei este de : 19.08.2016, ora 12.00
În vederea elaborării ofertei, operatorii economici interesaţi vor solicita autorităţii contractante invitaţia de participare şi documentaţia aferentă printr-o cerere scrisă pe adresa de e-mail : razvad@cjd.ro, primariarazvad@yahoo.com sau pe fax : 0245 677 530.

____________________________________________________________
INVITAŢIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ACHIZIŢIE DIRECTĂ
PRIMĂRIA COMUNEI RĂZVAD, str. Principală, nr. 350, com. Răzvad, jud. Dâmboviţa, cod poştal 137395, telefon 0245 677 516, fax 0245 677 530, e-mail: razvad@cjd.ro, primariarazvad@yahoo.com vă invită să depuneţi oferta în scopul atribuirii contractului de ORGANIZARE SPECTACOL SBOR GORGOTA PE DATA DE 6 AUGUST
Cod CPV: 79952100-3 – Servicii de evenimente culturale (Rev.2)
VALOARE ESTIMATIVĂ A ACHIZIŢIEI: 15.000 fără TVA;
MODALITATEA DE ATRIBUIRE: achiziţie directă prin selecţie de oferte în urma publicării invitaţiei de participare pe site-ul primariei la rubrica de CONCURSURI ȘI LICITAȚII;
CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Preţul cel mai scăzut dintre ofertele admisibile, conform art. 187 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice;
Termenul limită pentru depunerea ofertei este de : 04.08.2016, ora 12.00
În vederea elaborării ofertei, operatorii economici interesaţi vor solicita autorităţii contractante invitaţia de participare şi documentaţia aferentă printr-o cerere scrisă pe adresa de e-mail : razvad@cjd.ro, primariarazvad@yahoo.com sau pe fax : 0245 677 530.

__________________________________________________________

Astazi in data de 14.12.2015 se reia INVITATIE DE PARTICIPARE la procedura de atribuire directa pentru întocmirea documentaţiei tehnice DALI pentru „ REABILITARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ CU CLASELE I-VIII RĂZVAD, COMUNĂ RĂZVAD, JUDEŢ DÂMBOVIŢA”.
Cei interesati pot obtine tema de proiectare de la sediul primariei.Termenul limita de depunere a ofertelor este 17.12.2015 ora 14.00

__________________________________________________________

INVITATIE DE PARTICIPARE la procedura de atribuire directa pentru întocmirea documentaţiei tehnice DALI pentru „ REABILITARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ CU CLASELE I-VIII RĂZVAD, COMUNĂ RĂZVAD, JUDEŢ DÂMBOVIŢA”. Cei interesati pot obtine tema de proiectare de la sediul primariei.Termenul limita de depunere a ofertelor este 04.12.2015 ora 12.00

Proces verbal afisare rezultate proba practica si interviu
Borderou privind rezultate la proba scrisa pentru ocuparea postului de sofer
Proces verbal de selectie a dosarelor depuse pentru examentul de sofer microbuz si buldoexcavatorist 12 oct
In data de 15.10.2015 ora 10.00 va avea loc concursul pentru ocuparea postului de sofer microbuz scolar si de buldoexcavatorist in cadrul Razvad
Anunt posturi vacante
Dispozitie concurs si bibliografieRaport final ocuparea postului de bibliotecar
Rezultat final pentru ocuparea postului de bibliotecar – Rezultate proba interviu pentru ocuparea postului de bibliotecar debutant

In data de 31.07.2015 orele 10.00-13.00 va avea loc concursul pentru ocuparea postului de bibliotecar in cadrul Bibliotecii comunale Razvad

Rezultate proba scrisa concurs ocupare functie de bibliotecar debutant

Dispozitie de concurs cu tematica si bibliografie
Anuntul si conditiile de ocupare a postului
DSC02009
Proces verbal selectie dosare pentru ocuparea postului de bibliotecarSe reia procedura de atribuire directa pentru realizarea obiectivului investitional “Modernizare strada Razvedeanca, comuna Razvad, judetul Dambovita”. Cei interesati pot obtine documentatia de atribuire de la sediul primariei.Termenul limita de depunere a ofertelor este 07.04.2015
INVITATIE DE PARTICIPARE.

*Procedura anulata!
INVITATIE DE PARTICIPARE
la procedura de atribuire directa pentru realizarea obiectivului investitional “Modernizare strada Razvedeanca, comuna Razvad, judetul Dambovita”. Cei interesati pot obtine documentatia de atribuire de la sediul primariei.Termenul limita de depunere a ofertelor este 09.02.2015 ora 12.00
Valoarea estimata fara TVA este de 217.339 lei.
Clarificare
*ANUNŢ privind ocuparea prin transfer la cerere a funcţiei publice vacante de execuţie de inspector, grad profesional principal, in cadrul Compartimentului de Mediu

*
In data de 10.11.2014 orele 10.00-12.00 va avea loc concursul pentru ocuparea postului de administrator la Centrul Educativ pentru Copii Saraci Răzvad.
Anunt concurs 10 noiembrie 2014 – post administrator CECS
Dispoziţie concurs post administrator CECS
Situaţia privind locurile de muncă vacante
Condiţii de participare concurs administrator centru
Tematică concurs post administrator CECS

Comments are closed.