Acte necesare – persoane fizice

Acte necesare transferului unui mijloc de transport auto
- cerere/declaraţie pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport (formular tip);
- cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală privind impozite, taxe locale şi alte venituri la bugetul local pentru persoane fizice (formular tip);
- cartea de identitate a mijlocului de transport eliberată de r.a.r. (original şi fotocopie);
- actul de identitate al contribuabilului (c.i./b.i./n.i.f./c.u.i.) din care să reiasă noul domiciliu (original şi fotocopie);
- actul de identitate al împuternicitului (original şi fotocopie);
- fişa de înmatriculare (original);
- împuternicire în original sau fotocopie legalizată;
- taxa de timbru – 2 lei, pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală, achitată la casieria instituţiei.

Acte necesare pentru scoaterea din evidenţele fiscale a unui mijloc de transport auto
- declaraţie pentru scoaterea din evidenţă a mijloacelor de transport (formular tip);
- cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală privind impozite, taxe locale şi alte venituri la bugetul local pentru persoane fizice (formular tip);
- actul de înstrăinare al mijlocului de transport (original şi fotocopie), după caz: ( act de vânzare-cumpărare, act de donaţie, contract de novaţie, factura fiscală, certificat de moştenitor, hotărâri judecătoreşti – legalizate cu menţiunea definitivă şi irevocabilă – sau alte înscrisuri din care să reiasă că mijlocul de transport nu mai este în proprietatea contribuabilului, adeverinţă de la remat în cazul mijloacelor de transport scoase din uz, declaraţie pe proprie răspundere cunoscând prevederile art. 474 cod penal, potrivit căreia contribuabilul nu mai este deţinătorul mijlocului de transport) (original);
- cartea de identitate a mijlocului de transport eliberată de r.a.r. (original şi fotocopie);
- actul de identitate al contribuabilului (c.i./b.i./n.i.f./c.u.i.); (original şi fotocopie);
- actul de identitate al împuternicitului ((original şi fotocopie);
- împuternicire în original sau fotocopie legalizată;
- fişa de înmatriculare a vehiculului (original);
- 2 taxe de timbru – 2 lei, pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală (dublu exemplar), achitată la casieria instituţiei.

Acte necesare pentru înscrierea în evidenţele fiscale a unui mijloc de transport auto
- declaraţie fiscală/decizie de impunere, depusă pentru dobândire mijloace de transport (formular tip);
- certificatul de atestare fiscală privind impozite, taxe locale şi alte venituri la bugetul local pentru persoane fizice, din care să rezulte că, la data înstrăinării vânzătorul nu figurează cu debite faţă de bugetul local al unităţii administrativ teritorială unde a fost înregistrat mijlocul de transport (original sau fotocopie legalizată – în cazul în care mijlocul de transport nu este la prima înregistrare în evidenţele fiscale);
- actul de dobândire al mijlocului de transport (original şi fotocopie), după caz contract de vânzare-cumpărare, act de donaţie, contract de leasing şi proces verbal de predare-primire, contract de novaţie, factura fiscală, factura finalizare leasing, certificat de moştenitor, hotărâri judecătoreşti – legalizate cu menţiunea definitivă şi irevocabilă – sau alte înscrisuri din care să reiasă calitatea de proprietar al mijlocului de transport, actul de dobândire tradus şi legalizat în limba română – în cazul în care mijlocul de transport este dobândit de către contribuabil dintr-un stat comunitar al uniunii europene, documentul vamal – în cazul în care mijlocul de transport este dobândit de către contribuabil dintr-un stat comunitar al uniunii europene, în cazul unui mijloc de transport pe apă este necesar să se anexeze şi documentul de înregistrare la autoritatea năvală română;
- cartea de identitate a mijlocului de transport eliberat de r.a.r. (original şi fotocopie);
- actul de identitate al contribuabilului c.i./b.i./n.i.f/.c.u.i. (original şi fotocopie);
- fişa de înmatriculare a mijlocului de transport (original);
- împuternicire în original sau fotocopie legalizată;
- actul de identitate al împuternicitului (original şi fotocopie).
menţionăm că, în cazul în care bunul mobil este dobândit de către un minor, declararea bunului se face de către tutore / curator / reprezentant legal (părinte).

Acte necesare pentru înscrierea în evidenţele fiscale a unor bunuri imobile (clădiri / terenuri)
- declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri, în cazul persoanelor fizice, datorat în temeiul legii nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (formular tip);
- declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren, în cazul persoanelor fizice, datorat în temeiul legii nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (formular tip);
- declaraţie specială de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri majorat, în cazul persoanelor fizice deţinătoare a mai multor clădiri, în conformitate cu prevederile ordonanţei guvernului nr. 59/2010 pentru modificarea legii nr. 571/2003 privind codul fiscal (formular tip);
- actul de dobândire al imobilului (original şi fotocopie), după caz: contract de vânzare-cumpărare, contract de schimb, contract de donaţie, certificat de moştenitor, hotărâri judecătoreşti – legalizate cu menţiunea definitivă şi irevocabilă – sau alte înscrisuri din care să reiasă calitatea de proprietar al imobilului în cauză, proces verbal de licitaţie, act de adjudecare, contract de leasing, contract de concesiune, dispoziţie emisă de primăria municipiului bucureşti, autorizaţie de construire, adresa prin care s-a anunţat începerea lucrărilor, proces – verbal de recepţie a lucrărilor, declaraţie pe proprie răspundere în cazul în care imobilul a fost construit fără autorizaţie de construire, act de alipire, act de dezmembrare, proces verbal de predare primire/punere în posesie (în cazul locuinţelor noi), schiţe imobil/cadastru şi intabulare;
- certificat eliberat de primăria municipiului bucureşti – direcţia evidenta proprietăţii (în cazul modificării numărului poştal);
- certificat de performanţă energetică a clădirii, conform legii nr. 159/2013 pentru modificarea şi completarea legii nr. 372/2005 privind performanta energetică a clădirilor (fotocopie);
- actul de identitate al contribuabilului: c.i./b.i./n.i.f./c.u.i. (original şi fotocopie);
- nif/cif eliberat de administraţia finanţelor publice din raza administrativ teritorială a domiciliului reprezentantului;
- împuternicire în original sau fotocopie legalizată ;
- actul de identitate al împuternicitului (original şi fotocopie).

menţionăm că:
- în cazul în care contribuabilul nu are domiciliul stabil pe teritoriul româniei, în conformitate cu art. 18 din ordonanţa guvernului nr. 92/2003, privind codul de procedura fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, acesta va fi reprezentat de un împuternicit – împuternicirea se depune la organul fiscal în original sau fotocopie legalizată în conformitate cu acelaşi act normativ;
- în cazul în care imobilul este dobândit în coproprietate, fiecare dintre coproprietari va depune declaraţii fiscale, actul de identitate (original şi fotocopie), împuternicire sau certificatul de căsătorie;
- conform art. 72 din ordonanţa guvernului nr. 92/2003, privind codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:”orice persoană sau entitate care este subiect într-un raport juridic fiscal se înregistrează fiscal primind un cod de identificare fiscală. codul de identificare fiscală este pentru persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal, numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal”;- în cazul în care bunul imobil este dobândit de un către minor, declararea bunului se face de către tutore/curator/reprezentant legal (părinte).

Acte necesare vizării fişei de înmatriculare, ca urmare a finalizării leasingului
- cerere pentru vizarea fişei de înmatriculare ca urmare a finalizării leasingului (formular tip);
- factura fiscală din care să reiasă că s-a finalizat leasingul (original şi fotocopie);
- cartea de identitate a vehiculului (original şi fotocopie);
- certificatul de atestare fiscală privind impozite, taxe locale şi alte venituri la bugetul local pentru persoane fizice, din care să rezulte că, la data înstrăinării vânzătorul nu figura cu debite faţă de bugetul local al unităţii administrativ teritorială unde a fost înregistrat mijlocul de transport ( original sau fotocopie legalizată – în cazul în care mijlocul de transport nu este la prima înregistrare în evidenţele fiscale);
- actul de identitate al contribuabilului: c.i./b.i./n.i.f./c.u.i. (original şi fotocopie);
- împuternicire în original sau fotocopie legalizată;
- actul de identitate al împuternicitului (original şi fotocopie);
- fişa de înmatriculare a mijlocului de transport (original).

Acte necesare pentru scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale asupra mijloacelor de transport
- legitimaţie de veteran de război/văduvă de veteran de război, conform legii nr. 44/1994;
- hotărârea care să ateste calitatea de beneficiar al decretului nr. 118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri;
- cartea de identitate a vehiculului, cu viza r.a.r. pentru autovehicule istorice (original şi fotocopie);
- atestat de vehicul istoric emis de a.c.r.;
- cartea de identitate a vehiculului, cu viza r.a.r. din care să reiasă că autovehiculul este hybrid sau electric (original şi fotocopie);
- cartea de identitate a autovehiculului din care să reiasă că vehiculul este adaptat hycomat conform prevederilor legale în vigoare (original şi fotocopie);
- actul de identitate al contribuabilului: c.i./b.i./n.i.f./c.u.i. (original şi fotocopie).

Acte necesare pentru scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale asupra bunurilor imobile
- cerere (formular tip);
- actul de dobândire al imobilului (original şi fotocopie);
- actul doveditor care atestă faptul că proprietarul este beneficiar al scutirii (original şi fotocopie), după caz: legitimaţie de veteran de război/văduvă de veteran de război, conform legii nr. 44/1994; certificat de încadrare în grad de handicap grav, accentuat, sau gradul i de invaliditate conform legii nr. 448/2006, cu modificările şi completările ulterioare;hotărârea care să ateste calitatea de beneficiar al decretului nr. 118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatură instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri; certificat de revoluţionar / brevet, conform legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare; adeverinţa eliberată de ministerul cultelor, potrivit legii nr. 422/2001; declaraţie pe proprie răspundere a contribuabilului din care să rezulte că la adresa unde se solicită scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale nu se desfăşoară activităţi economice (în cazul scutirii conform legii nr. 422/2001);
- în cazul lucrărilor de reabilitare termică, conform hotărârii consiliului local al sectorului 1 nr. 218/22.12.2011, scutirea de la plata a impozitului se aplică pe baza următoarelor înscrisuri: cerere tip; certificatul de performanţă energetică sau raportul de audit energetic în care să se recomande de către auditorul energetic realizarea măsurilor de intervenţie; înscrisuri din care să rezulte că imobilul a fost proiectat în perioada 1950-1990; acte de provenienţa a materialelor de construcţii destinate realizării lucrărilor de reabilitare, în cazul în care aceste lucrări se execută în regie proprie, sau, după caz, contractul de execuţie de lucrări; procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, ulterior intrării în vogoare a prezenţei hotărâri, sau nota de constatare întocmită de către direcţia inspecţie din cadrul poliţiei locale sector 1, după caz.; certificate de performanţă energetică din care să rezulte că prin realizarea măsurilor de reabilitare termică, imobilul a avansat într-o clasă energetică superioară;
- actul de identitate al contribuabilului: c.i./b.i./n.i.f./c.u.i. (original şi fotocopie);
- certificat de căsătorie (original şi fotocopie);
- actul de identitate al împuternicitului (original şi fotocopie);
- împuternicire în original sau fotocopie legalizată.

Acte necesare pentru restituire / compensare sumelor achitate în plus sau eronat la bugetul local
- cerere restituire / cerere compensare;
- chitanţă (fotocopie);
- chitanţa cu care a fost achitată taxa de timbru (original sau fotocopie);
- copii legalizate de pe hotărârile definitive şi irevocabile, de pe decizii ale organelor jurisdicţionale administrative sau un înscris din care să rezulte că sumele nu au fost folosite sau după caz stabilite de acestea;
- actul de identitate al contribuabilului: c.i./b.i./n.i.f./c.u.i. (original şi fotocopie);
- actul de identitate al împuternicitului (original şi fotocopie);
- împuternicire în original sau fotocopie legalizată.

Acte necesare privind stabilirea taxei pentru utilizarea locurilor publice
- declaraţie de impunere privind stabilirea taxei pentru utilizarea locurilor publice pentru persoane fizice;
- proces verbal de predare primire amplasament întocmit de către administraţia domeniului public sector 1 (original şi fotocopie);
- contract pentru ocuparea temporară a domeniului public întocmit de către administraţia domeniului public sector 1 (original şi fotocopie);
- actul de identitate al contribuabilului: c.i./b.i./n.i.f./c.u.i. (original şi fotocopie);
- actul de identitate al împuternicitului (original şi fotocopie);
- împuternicire în original sau fotocopie legalizată.

Acte necesare pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate

- declaraţie fiscală pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate;
- certificat de înregistrare fiscală proprietar (original şi fotocopie);
- autorizaţia de construire (original şi fotocopie);
- declaraţie pe proprie răspundere din care să reiasă data amplasării firmei/panoului (original );
- actul de identitate al împuternicitului (original şi fotocopie);
- împuternicire în original sau fotocopie legalizată.

Acte necesare pentru schimbare talon
- cerere tip;
- cartea de identitate a mijlocului de transport ( original şi fotocopie);
- actul de identitate al contribuabilului: c.i./b.i./n.i.f./c.u.i., din care să reiasă schimbarea domiciliului fiscal (original şi fotocopie);
- fişa de înmatriculare a mijlocului de transport (original).


Acte necesare pentru eliberarea certificatelor de atestare fiscală

- cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală privind impozite, taxe locale şi alte venituri la bugetul local pentru persoane fizice (formular tip);
- actul de identitate al contribuabilului: c.i./b.i./n.i.f./c.u.i. (original şi fotocopie);
- taxa de tigru de 2 lei achitată la una din caseriile instituţiei;
- împuternicire în original sau fotocopie legalizată;
în cazul în care se solicită certificat de atestare fiscală pentru dezbaterea succesiunii:
- actul de deces al persoanei pentru care se dezbate succesiunea (original şi fotocopie) ;
- acte doveditoare din care să reiasă calitatea persoanei fizice de a obţine certificatul de atestare fiscală, după caz: certificat de naştere (original şi fotocopie); cerificat d căsătorie (original şi fotocopie); actul de identitate al persoanei care solicita certificatul de atestare fiscală c.i./b.i./n.i.f./c.u.i. (original şi fotocopie); sentinţa judecătorească de divorţ (original şi fotocopie); actul de identitate al împuternicitului (original şi fotocopie); certificat de calitate de moştenitor / legatar (original şi fotocopie); certificat de moştenitor / legatar; testament (original şi fotocopie);
- taxa de timbru de 2 lei achitată la una din casieria instituţiei;
- împuternicire în original sau fotocopie legalizată.

menţionăm că:
- în cazul în care contribuabilul nu are domiciliul stabil pe teritoriul româniei, în conformitate cu art. 18 din ordonanta guvernului nr. 92/2003, privind codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, acesta va fi reprezentat de un împuternicit;
- împuternicirea se depune la organul fiscal în original sau fotocopie legalizată în conformitate cu acelaşi act normativ;
- conform art. 72 din ordonanta guvernului nr. 92/2003, privind codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: ”orice persoană sau entitate care este subiect într-un raport juridic fiscal se înregistrează fiscal primind un cod de identificare fiscală. codul de identificare fiscală este pentru persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal, numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal”;
- certificatul de atestare fiscală privind impozite, taxe locale şi alte venituri la bugetul local pentru persoane fizice” se poate transmite şi b.n.p.-ului unde se dezbate succesiunea, la solicitarea acestuia, conform delegării date de contribuabil;
- în conformitate cu art. 113 alin. (3) din o.g. nr. 92/2003, privind codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: ”certificatul de atestare fiscală se emite în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data solicitării şi poate fi utilizat de contribuabil pe toată perioada lunii în care se emite [...]”.

Acte necesare pentru schimbarea în evidenţele fiscale a numelui/domiciliului unui contribuabil
- cerere tip;
- certificat de căsătorie (original şi fotocopie) / sentinţa civilă divorţ;
- actul de identitate al contribuabilului c.i./b.i./n.i.f/.c.u.i. (original şi fotocopie);
- împuternicire în original sau fotocopie legalizată;
- act de identitate împuternicit (original şi fotocopie).

Acte necesare pentru scoaterea din evidenţele fiscale a unui bun imobil
- cerere tip;
- actul de înstrăinare (original şi fotocopie), după caz: contract de vânzare-cumpărare; contract de schimb; contract de donaţie; certificat de moştenitor; hotărâri judecătoreşti (legalizate cu menţiunea definitivă şi irevocabilă) sau alte înscrisuri din care să reiasă că bunul imobil nu mai este în proprietatea contribuabilului; proces verbal de licitaţie; act de adjudecare; contract de leasing; contract de concesiune; dispoziţie emisă de primăria municipiului bucureşti sau unitatea deţinătoare, după caz; act de dezmembrare; autorizaţie de demolare;
- actul de identitate a contribuabilului: c.i./b.i./n.i.f./c.u.i. (original şi fotocopie);
- actul de identitate al împuternicitului (original şi fotocopie);
- împuternicire în original sau fotocopie legalizată.

menţionăm că, în conformitate cu art. 72 din ordonanţa guvernului nr. 92/2003, privind codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:”orice persoană sau entitate care este subiect într-un raport juridic fiscal se înregistrează fiscal primind un cod de identificare fiscală. codul de identificare fiscală este pentru persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal, numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal”.

Acte necesare pentru îndreptarea erorilor materiale din documentele de plată
- cerere;
- ordin de plată (fotocopie);
- extras de cont (fotocopie);
- titlurile de creanţă (fotocopie);
- oricare alt document ce atesta eroarea produsă (fotocopie);
- actul de identitate a contribuabilului: c.i./b.i./n.i.f./c.u.i. (original şi fotocopie);
- actul de identitate al împuternicitului (original şi fotocopie);
- împuternicire în original sau fotocopie legalizată

Acte necesare pentru înscrierea în evidenţele fiscale a terenurilor agricole / silvice / închiriate / preluate în folosinţă
- declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren pentru persoane fizice, datorat în temeiul legii nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (formular tip);
- actul de dobândire al terenului (original şi fotocopie) după caz: actul de vânzare-cumpărare; act de donaţie; titlul de proprietate; proces verbal; fişe sau alte documente de punere în posesie emise de consiliile locale potrivit dispoziţiilor legale în vigoare; schiţă terenului; plan de amplasament în zona; adeverinţă prin care se face dovada înscrierii terenului în registrul agricol şi categoria de folosinţă a terenului eliberată de serviciul secretariat, registrul agricol din cadrul primăriei sectorului 1; adeverinţă eliberată de primăria municipiului bucureşti – direcţia urbanism; adeverinţă eliberată de ministerul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale;
- actul de identitate a contribuabilului: c.i./b.i./n.i.f./c.u.i. (original şi fotocopie);
- actul de identitate al împuternicitului (original şi fotocopie);
- împuternicire în original sau fotocopie legalizată;
- fişa calcul (afi);
- contract de închiriere/concesiune.

menţionăm că:
- în cazul în care terenul este dobândit în coproprietate, fiecare dintre coproprietari va depune declaraţii fiscale, actul de identitate (original şi fotocopie), împuternicire sau certificatul de căsătorie;
- conform art. 72 din ordonanţa guvernului nr. 92/2003, privind codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:”orice persoană sau entitate care este subiect într-un raport juridic fiscal se înregistrează fiscal primind un cod de identificare fiscală. codul de identificare fiscală este pentru persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal, numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal”;
- în cazul în care bunul imobil este dobândit de un către minor, declararea bunului se face de către tutore/curator/reprezentant legal (părinte).

Acte necesare pentru eliberarea istoricului de rol fiscal
- cerere tip;
- acte doveditoare calităţii de a solicita istoric de rol fiscal, după caz: act de proprietate / certificat de moştenitor / legatar în care contribuabilul este înregistrat în evidenţele fiscale; certificat de moştenitor / legatar, certificat de calitate de moştenitor / legatar în cazul în care imobilul a aparţinut autorului solicitantului; testament (original şi fotocopie); certificate de naştere (original şi fotocopie); certificat de căsătorie (original şi fotocopie);
- actul de identitate al contribuabilului c.i./b.i./n.i.f/.c.u.i. (original şi fotocopie);
- împuternicire în original sau fotocopie legalizată;
- actul de identitate al împuternicitului (original şi fotocopie);
- taxa de timbru de 2 lei achitată la una din casieria instituţiei;

Acte necesare privind clasarea amenzilor
- cerere tip;
- sentinţa judecătorească cu menţiunea definitivă şi irevocabilă (original şi fotocopie);
- chitanţa (original şi fotocopie);
- actul de identitate al contribuabilului c.i./b.i./n.i.f/.c.u.i. (original şi fotocopie);
- actul de identitate al împuternicitului (original şi fotocopie);
- împuternicire în original sau fotocopie legalizată;

Acte necesare eliberării de duplicate ale proceselor verbale
- cerere tip;
- actul de identitate al contribuabilului c.i./b.i./n.i.f/.c.u.i. (original şi fotocopie);
- actul de identitate al împuternicitului (original şi fotocopie);
- împuternicire în original sau fotocopie legalizată.

important

1.taxele de timbru se pot achita la oricare dintre sediile direcţiei generale impozite şi taxe locale sector 1 – bucureşti.
2.pentru cetăţenii străini sau cetăţenii cu dublă cetăţenie care dobândesc bunuri mobile sau imobile şi procedează la impunerea acestora, se solicită n.i.f (număr de identificare fiscală) – administraţia finanţelor publice sector 1.
3.reprezentarea contribuabililor
potrivit art. 18 din ordonanţa guvernului nr. 92/2003 privind codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în relaţiile cu organul fiscal contribuabilul poate fi reprezentat printr-un împuternicit. conţinutul şi limitele reprezentării sunt cele cuprinse în împuternicire sau stabilite de lege, după caz.
astfel, reprezentarea contribuabililor se realizează în următoarele moduri, după caz:
- prin împuternicire, încheiată în formă scrisă, în original sau fotocopie legalizată (de către un notar public).
- in cazul reprezentării contribuabililor prin avocat, dovada calităţii de reprezentant legal al contribuabilului se face prin împuternicire avocaţială, prezentată organului fiscal în original, în conformitate cu prevederile legii nr. 51/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru exercitarea profesiei de avocat.
- in cazul reprezentării contribuabililor în relaţiile cu organul fiscal prin consilier juridic, dovada calităţii de reprezentant legal se face prin împuternicirea de reprezentare judiciară, întocmita cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi prezentată organului fiscal, în original.

Notă

aducem la cunoştinţă contribuabililor persoane fizice ca, în cazul schimbării domiciliului, au obligaţia de a depune o fotocopie de pe noua carte de identitate la organul fiscal

Comments are closed.