Atribuţiile CL

ATRIBUŢIILE CONSILIULUI LOCAL
(1) Consiliul local are iniţiativă şi hotăraşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenta altor autoritaţi publice, locale sau centrale.
(2) Consiliul local are urmatoarele atribuţii principale:
a) alege din randul consilierilor viceprimarul, respectiv viceprimarii, dupa caz; stabileşte, în limitele normelor legale, numarul de personal din aparatul propriu;
b) aprobă statutul comunei sau al oraşului, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului;
c) avizează sau aprobă, dupa caz, studii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială, de organizare şi amenajare a teritoriului, documentaţii de amenajare a teritoriului şi urbanism, inclusiv participarea la programe de dezvoltare judeţeană, regională, zonală şi de cooperare transfrontalieră, în condiţiile legii;
d) aprobă bugetul local, imprumuturile, virarile de credite şi modul de utilizare a rezervei bugetare; aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar; stabileşte impozite şi taxe locale, precum şi taxe speciale, în conditiile legii;
e) aproba, la propunerea primarului, în conditiile legii, organigrama, statul de funcţii, numarul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu de specialitate, ale instituţiilor şi serviciilor publice, precum şi ale regiilor autonome de interes local;
f) administrează domeniul public şi domeniul privat al comunei sau oraşului;
g) hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publică a comunei sau oraşului, dupa caz, precum şi a serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii;
h) hotaraste vanzarea, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate privata a comunei sau orasului, dupa caz, în conditiile legii;
i) infiinţează institutii publice, societaţi comerciale şi servicii publice de interes local; urmăreşte, controlează şi analizează activitatea acestora; instituie, cu respectarea criteriilor generale stabilite prin lege, norme de organizare şi funcţionare pentru institutiile şi serviciile publice de interes local; numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, conducatorii serviciilor publice de interes local, precum şi pe cei ai instituţiilor publice din subordinea sa; aplică sancţiuni disciplinare, în conditţiile legii, persoanelor pe care le-a numit;
j) hotărăşte asupra infiinţarii şi reorganizarii regiilor autonome de interes local; exercita, în numele unitaţii administrativ-teritoriale, toate drepturile acţionarului la societatile comerciale pe care le-a infiinţat; hotărăste asupra privatizarii acestor societaţi comerciale; numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, membrii consiliilor de administraţie ale regiilor autonome de sub autoritatea sa;
k) analizează şi aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localitaţilor, stabilind mijloacele materiale şi financiare necesare în vederea realizării acestora; aproba alocarea de fonduri din bugetul local pentru actţuni de apărare impotriva inundaţiilor, incendiilor, dezastrelor şi fenomenelor meteorologice periculoase;
l) stabileşte măsurile necesare pentru construirea, intretinerea şi modernizarea drumurilor, podurilor, precum şi a intregii infrastructuri aparţinand căilor de comunicaţii de interes local;
m) aprobă, în limitele competenţelor sale, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local şi asigură condiţiile necesare în vederea realizării acestora;
n) asigură, potrivit competenţelor sale, conditiile materiale şi financiare necesare pentru bună functionare a instituţiilor şi serviciilor publice de educaţie, sanatate, cultură, tineret şi sport, apărarea ordinii publice, apărarea impotriva incendiilor şi protectia civila, de sub autoritatea sa; urmareste şi controleaza activitatea acestora;
o) hotărăste, în localitaţile cu medici sau cu personal sanitar în numar insuficient, acordarea de stimulente în natura şi în bani, precum şi de alte facilitati, potrivit legii, în scopul asigurarii serviciilor medicale pentru populaţie; asemenea facilitati pot fi acordate şi personalului didactic;
p) contribuie la organizarea de activitaţi stiintifice, culturale, artistice, sportive şi de agrement;
q) hotărăste cu privire la asigurarea ordinii publice; analizează activitatea gardienilor publici, politiei, jandarmeriei, pompierilor şi a formatiunilor de protecţie civilă, în condiţiile legii, şi propune măsuri de imbunatatire a activitătii acestora;
r) acţioneaza pentru protecţia şi refacerea mediului inconjurător, în scopul cresterii calitaţii vietii; contribuie la protecţia, conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor şi rezervaţiilor naturale, în condiţiile legii;
s) contribuie la realizarea masurilor de protectie şi asistenţa sociala; asigură protecţia drepturilor copilului, potrivit legislatiei în vigoare; aproba criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale; infiinţeaza şi asigura functionarea unor instituţii de binefacere de interes local;
t) infiinţeaza şi organizează tărguri, pieţe, oboare, locuri şi parcuri de distracţie, baze sportive şi asigură buna funcţionare a acestora;
u) atribuie sau schimbă, în conditiile legii, denumiri de strazi, de pieţe şi de obiective de interes public local;
v) confera persoanelor fizice romane sau straine, cu merite deosebite, titlul de cetaţean de onoare al comunei sau al orasului;
x) hotărăste, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau straine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alti parteneri sociali, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local; hotărăste infraţirea comunei sau orasului cu unitaţi administrativ-teritoriale similare din alte ţari;
y) hotărăste, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte autoritaţi ale administraţiei publice locale din ţară sau din străinatate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autoritaţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune;
z) sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;
w) asigură libertatea comerţului şi incurajeaza libera initiaţiva, în condiţiile legii.
(3) Consiliul local exercita şi alte atribuţii stabilite prin lege.

Comments are closed.