Rapoarte, documente publice, Legea nr.544/2001

Raport evaluare legea 544 din 2020 pdf1

____________________________________________
Raport evaluare legea 544 din 2020 pdf1
_____________________________________
sipoca-35
____________________________________________
Raport evaluare Legea 544 din 2019 raport 544

______________________________________________
Raport evaluare legea 544 din 2018 pdf1
_______________________________________________

Raport activitate dl primar pe anul 2017 pdf1
_______________________________________________
BULETIN INFORMATIV
publicat în conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Conform art. 5, alin. 2 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, autoritățile și instituțiile publice au obligația să publice și să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informații de interes public:
a) actele normative care reglementează organizarea și functionarea autorității sau instituției publice;
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata
- Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificarile ulterioare
- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare
- Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica
- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare
- Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata
- Legea 227/2015 privind Codul fiscal
- Legea 53/2003 Codul Muncii

b) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de audiențe al autorității sau instituției publice, programul de funcționare
Programul de functionare:
Program de lucru:
Luni – Vineri, între orele: 08.00 – 16.00

Program de furnizare a informatiilor de interes public – Relatii cu publicul:
Luni – Vineri, între orele: 08.00 – 16.00
Programul de audiențe
Primar
Marţi orele 10.00 – 13.00

Viceprimar
Miercuri orele 10.00 – 13.00

Secretar
Joi orele 10.00 – 13.00

c) numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice
Conducerea Primariei
ec. Spataru Emanuel – primar
ec. Serban Ionela – viceprimar
jr. Bumbanac Daniela – secretar
Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor de interes public:
ec. Marin Camelia

d) coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet:

Primăria Comunei Razvad, str. Principala nr. 350, Razvad, jud. Dambovita
Telefon: 0245677516, Fax: 0245677530,
e-mail: primariarazvad@yahoo.com
Site-ul oficial: http://comunarazvad.ro

e) sursele financiare, bugetul, bilanțul contabil;

f) programele și strategiile proprii;

g) lista cuprinzând documentele de interes public;

h) lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;

i) modalitatile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informatiile publice
În conformitate cu prevederile art.22 din Legea 544/2001 şi ale art.36 din HG nr.123/2002, persoana care se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute de legea privind liberul acces la informaţiile de interes public, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7 din Legea nr.544/2001

Comments are closed.