Secretarul comunei

PRINCIPALELE ATRIBUŢII ALE SECRETARULUI PE BAZA LEGII 215/2001
a) participă în mod obligatoriu la şedinţele consiliului local,
b) coordonează compartimentele şi activităţile cu caracter juridic, de stare civilă, autoritate tutelară şi asistentă socială din cadrul aparatului propriu de specialitate al consiliului local,
c) avizează proiectele de hotărâre ale consiliului local, asumându-şi răspunderea pentru legalitate acestora, contrasemnând hotărârile pe care le consideră legale,
d) avizează pentru legalitate dispoziţiile primarului,
e) urmăreşte rezolvarea corespondenţei în termenul legal,
f) asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local şi efectuarea lucrărilor de secretariat,
g) pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local,
h) asigură comunicarea către autorităţile, instituţiile şi persoanele interesate a actelor emise de consiliul local sau de primar, în termen de cel mult 10 zile, dacă legea nu prevede altfel,
i) asigură aducerea la cunoştinţa publică a hotărârilor şi dispoziţiilor cu caracter normativ,
j) eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, în afara celor cu caracter secret, stabilit potrivit legii, k) legalizează semnături de pe înscrisurile prezentate de părţi şi confirmă autenticitate copiilor cu actele originale, în condiţiile legii,

(2) Secretarul poate coordona şi alte servicii ale aparatului propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale, stabilite de primar.

(3) Secretarul îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local sau primar.

Comments are closed.