Cadastru și fond funciar

- Analizează cererile formulate pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului făcând propuneri pentru rezolvarea lor în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar şi înaintarea lor spre validare Prefecturii.
- Completează planurile cadastrale şi registrul cadastral cu terenurile redobândite prin sentinţe judecătoreşti, prin dispoziţiile Primarului şi prin titlurile de proprietate obţinute în baza legilor fondului funciar.
- Participă la expertize tehnice ale instanţelor judecătoreşti atunci când există solicitare.
- Întocmeşte procese-verbale de punere în posesie.
- Identifică, măsoară terenurile şi pune în posesie proprietarii acestor terenuri;
- Întocmeşte liste cu persoanele îndreptăţite să li se atribuie teren conform legilor fondului funciar;
- Înaintează Comisiei judeţene contestaţiile şi referatele comisiei locale cu privire la modul de aplicare a legilor fondului funciar;
- În urma validării cererilor de către Prefectura participă împreună cu membrii comisiei la punerea in posesie a persoanelor îndreptăţite sa primească terenuri;
- Identifică bunurile imobile care ar putea face obiectul Legii nr. 10/2001;
- Ia în evidenta cererile persoanelor care beneficiază de prevederile Legii nr. 42/1990, Legii nr. 44/1994 urmând să fie analizate in funcţie de disponibilităţile de teren sau in vederea acordării de despăgubiri;
- Răspunde in termen legal sesizărilor cetăţenilor;
- Participă la audientele ţinute de primar, viceprimari;

Comments are closed.