Impozit teren – persoane juridice

1. În cazul unui teren care a fost dobândit de o persoană în cursul anului, impozitul şi taxa pe teren se datorează cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care terenul a fost dobândit .

2. În cazul unui teren care a fost înstrăinat, în cursul anului, impozitul şi taxa pe teren încetează a se mai datora, cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care terenul a fost înstrăinat .

3. În cazurile prevăzute la alin. (1) sau (2), impozitul şi taxa pe teren se recalculează pentru a reflecta perioada din an în care impozitul se aplică acelei suprafeţe.

În cazul în care încadrarea şi categoria de folosinţă a terenului se modifică în cursul unui an, impozitul sau taxa datorată se modifică începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a intervenit modificarea.

Ori de câte ori intervin modificări în registrul agricol, referitoare la terenuri deţinute în proprietate sau în folosinţă, după caz, de natura să conducă la modificarea impozitului sau taxei pe teren, funcţionarii publici cu atribuţii privind completarea, ţinerea la zi şi centralizarea datelor în registrele agricole au obligaţia de a comunica aceste modificări funcţionarilor publici din compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale, respectiv Serviciul Impozite si Taxe, în termen de 30 zile lucrătoare de la data modificării.

Orice persoană juridică care dobândeşte teren are obligaţia de a depune o declaraţie de impunere în termen de 30 de zile, inclusiv, de la data dobândirii acestuia. Declaraţia trebuie însoţită de următoarele acte:
copie a certificatului de înmatriculare a societăţii;
actul de dobândire a proprietăţii terenului in forma autentica, în copie şi
original;
planuri/schiţe cadastrale;
Pentru orice teren căruia i se modifică categoria de folosinţă, persoana juridică are obligaţia de a depune o declaraţie privind modificarea categoriei de folosinţă a acestuia în termen de 30 de zile, inclusiv, de la data modificării categoriei de folosinţă.

Obligaţia de a depune declaraţie fiscală revine deopotrivă şi contribuabililor care înstrăinează teren.

Declaraţiile de impunere se depun în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăreia dintre următoarele situaţii:

a) intervin schimbări privind domiciliul fiscal al contribuabilului;

b) se realizează modificări ce conduc la recalcularea impozitului sau taxei pe teren datorat;

c) intervin schimbări privind situaţia juridică a contribuabilului, de natură să conducă la modificarea impozitului sau taxei pe teren.

Înstrăinarea unui teren, prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege, nu poate fi efectuată până când titularul dreptului de proprietate asupra terenului respectiv nu are stinse orice creanţe fiscale locale, cu excepţia obligaţiilor fiscale aflate în litigiu, cuvenite bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul sau al celei unde îşi are domiciliul fiscal contribuabilul în cauză, cu termene de plată scadente până la data de întâi a lunii următoare celei în care are loc înstrăinarea. Atestarea achitării obligaţiilor bugetare se face prin certificatul de atestare fiscală emis de compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale. Actele prin care se înstrăinează terenuri cu încălcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept.

Actele de transfer a dreptului de proprietate asupra imobilelor trebuie să fie însoţite de un certificat de atestare fiscală emis de organele fiscale locale în a căror rază teritorială se află înregistrat fiscal imobilul. Prin certificatul de atestare fiscală se atestă achitarea la zi a tuturor obligaţiilor bugetare locale scadente la data de întâi a lunii următoare înstrăinării. În certificatul de atestare fiscală nu se cuprind creanţele bugetare aflate în litigiu, în schimb se va menţiona despre faptul că sunt în litigiu creanţe în cuantum de… lei.

Înstrăinarea imobilelor fără respectarea prevederilor de mai sus conduce la nulitatea actelor de înstrăinare a dreptului de proprietate. Nulitatea se sesizează de orice persoană interesată la instanţa de judecată competentă. Declararea nulităţii actului de înstrăinare se comunică organului fiscal, contribuabililor implicaţi şi unităţilor teritoriale ale Agenţiei de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în vederea rectificarii situaţiei fiscale şi cadastrale.

În cazul în care ultima zi de depunere este zi nelucrătoare, declaraţia de impunere se consideră a fi depusă în termen dacă se face în ziua lucrătoare imediat următoare termenului de depunere.
Sancţiuni
Constituie contravenţii următoarele fapte:
depunerea peste termen a declaraţiilor fiscale;
nedepunerea declaraţiilor fiscale;
nerespectarea prevederilor referitoare la înstrăinarea, dobandirea, modificarea terenurilor precum şi la comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate;
refuzul de a furniza informaţii sau documente în vederea clarificării şi stabilirii reale a situaţiei fiscale a contribuabililor, compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale au competenţa de a solicita informaţii şi documente cu relevanţă fiscală sau pentru identificarea contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile, după caz, iar notarii, avocaţii, executorii judecătoreşti, organele de poliţie, organele vamale, serviciile publice comunitare pentru regimul permiselor de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, serviciile publice comunitare pentru eliberarea paşapoartelor simple, serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, precum şi orice altă entitate care deţine informaţii sau documente cu privire la bunuri impozabile sau taxabile, după caz, ori la persoane care au calitatea de contribuabil, au obligaţia furnizării acestora fără plata, precum şi depăşirea termenului de 15 zile lucrătoare de la data solicitării acestora.
refuzul contribuabilului sau a altei persoane imputernicită de acesta de a furniza organului fiscal informatţiile necesare pentru determinarea stării de fapt fiscale.
Contravenţia prevazută la lit. a) se sancţionează astfel:
- Cu amenda de 240 lei pentru depunerea peste termen a declaratiilor de impunere cu o vechime de pana la 1 an;

- Cu amenda de 960 lei pentru depunerea peste termen a declaratiilor de impunere cu o vechime de peste 1 an.

Contravenţiile prevăzute la lit. b) – d) cu amendă de la 960 lei la 2.400 lei.

Contravenţia prevazută la lit.e) se sancţionează potrivit O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscală, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Contravenţiilor prevăzute în prezenta anexă li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

Comments are closed.