Impozit cladiri – persoane juridice

Orice persoană care dobândeşte, construieşte sau înstrăinează o clădire sau modifica in orice fel valoarea de inventar a cladirii are obligaţia de a depune o declaraţie fiscală în termen de 30 de zile de la data dobândirii, înstrăinării construirii sau modificarii.

Declaraţia trebuie însoţită de următoarele acte:
în cazul dobândirii unei clădiri vor prezenta în original şi copie:
certificatul de înmatriculare al societăţii;
actul de dobândire a proprietăţii clădirii;
planuri cadastrale dupa caz;
nota contabila si balanta de verificare aferenta lunii cand s-a efectuat inregistrarea.
în cazul construirii unei clădiri vor prezenta în original şi copie:
nota contabila si balanţa de verificare a societăţii aferentă lunii în care a intervenit modificarea;
procesul verbal de recepţie finală;
autorizatia de construire
în cazul înstrăinării unei clădiri vor prezenta în original şi copie, actul de înstrăinare al clădirii.
în cazul reevaluării clădirii se vor prezenta următoarele documente:
raportul de reevaluare al imobilului în original
nota contabila si balanţa de verificare a societăţii aferentă lunii în care s-a efectuat reevaluarea

Înstrăinarea unei clădiri, prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege, nu poate fi efectuată până când titularul dreptului de proprietate asupra clădirii respective nu are stinse orice creanţe fiscale locale, cu excepţia obligaţiilor fiscale aflate în litigiu, cuvenite bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale unde este amplasată clădirea sau al celei unde îşi are domiciliul fiscal contribuabilul în cauză, cu termene de plată scadente până la data de întâi a lunii următoare celei în care are loc înstrăinarea. Atestarea achitării obligaţiilor bugetare se face prin certificatul de atestare fiscală emis de compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale. Actele prin care se înstrăinează clădiri cu încălcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept.

Actele de transfer a dreptului de proprietate asupra imobilelor trebuie sa fie însoţite de un certificat de atestare fiscală emis de organele fiscale locale în a căror raza teritorială se află înregistrat fiscal imobilul. Prin certificatul de atestare fiscală se atestă achitarea la zi a tuturor obligaţiilor bugetare locale scadente la data de întâi a lunii următoare înstrăinării. În certificatul de atestare fiscală nu se cuprind creanţele bugetare aflate în litigiu, în schimb se va menţiona despre faptul că sunt în litigiu creanţe în cuantum de … lei.

Înstrăinarea imobilelor fără respectarea prevederilor de mai sus conduce la nulitatea actelor de înstrăinare a dreptului de proprietate. Nulitatea se sesizează de orice persoană interesată la instanţa de judecată competentă. Declararea nulităţii actului de înstrăinare se comunică organului fiscal, contribuabililor implicaţi şi unităţilor teritoriale ale Agenţiei de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în vederea rectificarii situaţiei fiscale şi cadastrale.

În cazul persoanelor juridice, în mod obligatoriu, în orice acte prin care se dobândeşte/înstrăinează dreptul de proprietate asupra unei clădiri se menţionează valoarea de achiziţie a acesteia, precum şi suprafaţa construită la sol a clădirii.
Constituie contravenţii următoarele fapte:
depunerea peste termen a declaraţiilor fiscale;
nedepunerea declaraţiilor fiscale;
nerespectarea prevederilor referitoare la înstrăinarea, înregistrarea/radierea clădirilor, precum şi la comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate si orice alte modificari;
refuzul de a furniza informaţii sau documente în vederea clarificării şi stabilirii reale a situaţiei fiscale a contribuabililor, compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale au competenţa de a solicita informaţii şi documente cu relevanţă fiscală sau pentru identificarea contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile, după caz, iar notarii, avocaţii, executorii judecătoreşti, organele de poliţie, organele vamale, serviciile publice comunitare pentru regimul permiselor de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, serviciile publice comunitare pentru eliberarea paşapoartelor simple, serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, precum şi orice altă entitate care deţine informaţii sau documente cu privire la bunuri impozabile sau taxabile, după caz, ori la persoane care au calitatea de contribuabil, au obligaţia furnizării acestora fără plată, precum şi depăşirea termenului de 15 zile lucrătoare de la data solicitării acestora.
refuzul contribuabilului sau a altei persoane imputernicită de acesta de a furniza organului fiscal informatţiile necesare pentru determinarea stării de fapt fiscale.
Contravenţia prevazută la lit. a) se sancţionează astfel:
- Cu amenda de 240 lei pentru depunerea peste termen a declaratiilor de impunere cu o vechime de pana la 1 an;

- Cu amenda de 960 lei pentru depunerea peste termen a declaratiilor de impunere cu o vechime de peste 1 an.

Contravenţiile prevăzute la lit. b) – d) cu amendă de la 960 lei la 2.400 lei.

Contravenţia prevazută la lit.e) se sancţionează potrivit O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscală, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Contravenţiilor prevăzute în prezenta anexă li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

Comments are closed.