IMPOZITE SI TAXE ABROGATE INCEPAND CU DATA DE 01.02.2017 CONFORM LEGII 1/2017

II. Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare
LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU CARE SE ACTUALIZEAZĂ1/AJUSTEAZĂ
1) Extras din Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru: „Art. 4. – … (2) Taxele prevăzute la alin. (1) pot fi majorate cu până la 40% de către consiliul local în a cărui rază teritorială se află sediul prestatorului de servicii.
(3) Consiliile locale stabilesc majorarea prevăzută la alin. (2), în funcție de necesitățile funcționării normale a serviciilor publice și de îndeplinirea atribuțiilor ce revin autorităților administrației publice locale.
(4) În cazul în care nivelul taxelor prevăzute la alin. (1) se modifică prin dispoziții legale, majorarea de până la 40% se va aplica la noile niveluri.
continuare

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Art. 13. – Taxele extrajudiciare de timbru, prevăzute de prezenta lege, se actualizează periodic, în funcție de rata inflației, prin:
a) hotărâre a consiliilor locale, în condițiile stabilite prin legea privind impozitele și taxele locale, pentru taxele extrajudiciare de timbru care constituie venituri la bugetele locale;”
2) Extras din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal: „Art. 494. – … (10) Constituie venit la bugetul local sumele provenite din:
………………………………………………………………………………
c) taxele extrajudiciare de timbru prevăzute de lege, exclusiv contravaloarea cheltuielilor efectuate cu difuzarea timbrelor fiscale.
(11) Sumele prevăzute la alin. (10) lit. … c) se ajustează pentru a reflecta rata inflației în conformitate cu normele elaborate în comun de Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.”
Art. 4. alin. (2)
COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2016 COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2017
0% 0 %

Extras din norma juridică NIVELURILE ACTUALIZATE1/AJUSTATE2 PENTRU ANUL 2016
– lei - NIVELURILE ACTUALIZATE1/AJUSTATE2 PENTRU ANUL 2017
- lei -
CAPITOLUL I
Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanțe, Ministerul Justiției, Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție și de notarii publici, precum și pentru alte servicii prestate de unele instituții publice
1. Eliberarea de către organele administrației publice centrale și locale, de alte autorități publice, precum și de instituții de stat, care, în exercitarea atribuțiilor lor, sunt în drept să certifice anumite situații de fapt, a certificatelor, adeverințelor și a oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situație, cu excepția acelor acte pentru care se plătește o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare 2 2
Potrivit prevederilor art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală: „Certificatele, adeverințele sau alte documente pentru care legea prevede plata taxei extrajudiciare de timbru, eliberate de organele fiscale sunt scutite de taxe extrajudiciare de timbru.”
2. Eliberarea certificatului de producător Abrogat prin art. 80 lit. j) din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 privind impozitele și taxele locale
4. Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietății asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate: x x
– pentru animale peste 2 ani 5 5
5. Eliberarea certificatelor de atestare fiscală
ART. 344 , Legea 227/2015 Scutirea de la plata taxelor extrajudiciare de timbru
Certificatele, adeverințele sau alte documente pentru care legea prevede plata taxei extrajudiciare de timbru, eliberate de organele fiscale sunt scutite de taxe extrajudiciare de timbru.

8. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui și a sexului 15 15
CAPITOLUL II
Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate și înscrierea mențiunilor în acestea, precum și pentru eliberarea permiselor de vânătoare și de pescuit
1. Acte de identitate: x X
a) eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru cetățenii români, eliberarea sau prelungirea valabilității actelor de identitate pentru cetățenii străini și pentru persoanele fără cetățenie, precum și înscrierea mențiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reședinței cetățenilor români 5 5
b) înscrierea mențiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reședinței Abrogat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2009
d) eliberarea unor noi cărți, buletine, carnete de identitate și legitimații provizorii în locul celor pierdute, furate sau deteriorate Abrogat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2009
2. Înregistrarea cererilor persoanelor fizice și juridice privind furnizarea unor date din Registrul permanent de evidență a populației Abrogat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2009
3. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare 3 3
CAPITOLUL III
Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obținerii permiselor de conducere
1. Taxe pentru examinarea candidaților care au absolvit o școală de conducători de autovehicule: x x
a) obținerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile și subcategoriile A, A1, B, B1 și B+E 6 6
b) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A Abrogat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2009
c) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparținând uneia dintre categoriile sau subcategoriile B, B1, B+E Abrogat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2009
d) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule dintre categoriile sau subcategoriile C, C1, Tr, D, D1,C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb și Tv 28 28
e) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparținând uneia dintre categoriile sau subcategoriile C1+E, D1+E, C, D, Tb și Tv Abrogat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2009
f) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile C+E, D+E Abrogat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2009
2. Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat, precum și a persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obținerea aceleiași categorii a permisului de conducere, precum și pentru persoanele care nu au absolvit o școală de conducători de autovehicule, cu excepția celor pentru categoriile B, B1, B+E
84
84
3. Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat Abrogat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2009
4. Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obținerea aceleiași categorii a permisului de conducere Abrogat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2009
CAPITOLUL IV
Taxe de înmatriculare a autovehiculelor și remorcilor, autorizare provizorie de circulație și autorizare de circulație pentru probe
1. Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor și remorcilor: x x
a) autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 kg inclusiv 60 60
b) autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între 750 kg inclusiv și 3.500 kg inclusiv Abrogat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2009
c) autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg 145 145
2. Taxe de autorizare provizorie a circulației autovehiculelor și remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar 9 9
3. Taxe de autorizare a circulației pentru probe a autovehiculelor și remorcilor 414 414
CAPITOLUL IV1 Taxa pentru furnizare date
1. Înregistrarea cererilor persoanelor fizice și juridice privind furnizarea unor date din Registrul național de evidență a persoanelor, precum și din Registrul național de evidență a permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare și din registrele județene și al municipiului București de evidență a permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare 5 5
CAPITOLUL V
Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare
Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția celor pentru terenurile agricole și forestiere**) 15 15
**) Potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2004 privind unele măsuri pentru eliberarea și înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole și forestiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.097 din 24 noiembrie 2004, aprobată prin Legea nr. 34/2005, în scopul finalizării eliberării titlurilor de proprietate, eliberarea și înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole și forestiere se fac gratuit.

NOTĂ: Taxele nu includ contravaloarea documentelor eliberate ca urmare a prestării de servicii, care se stabilește potrivit dispozițiilor legale.

Comments are closed.