ANUNŢ privind organizarea concursului de promovare în funcția conducere șef centru zi Razvad

Primăria comunei Răzvad, cu sediul în comună Răzvad, str. Principală, nr. 350, judeţul Dâmbovița, organizează concurs, conform H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru organizarea concursului de promovare în funcția contractuală de conducere vacantă de șef centru, grad I, în cadrul Centrului Educativ pentru Copii Săraci Răzvad, timp de muncă: 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, contract individual de muncă pe durată nedeterminată;
Concursul va avea loc la sediul Primăriei Comunei Răzvad, str. Principală, nr. 350, jud. Dâmboviţa, astfel:
– proba scrisă se va susține în 21.07.2023, ora 10.00;
– interviul se va susține în maxim 4 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise;
Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0245677516 sau la Primăria comunei Răzvad, persoana de contact Ponorâcă Mariana.
Dosarele privind concursul se depun de către candidaţi la sediul Primăriei Comunei Răzvad, str. Principală, nr. 350, judeţul Dâmbovița, până la data de 13.07.2023, orele 15.30 şi vor conţine următoarele documente:
a) cerere de inscriere;
b) copii ale diplomelor de studii, certificatelor si ale altor documente care atesta efectuarea unor specializari si/sau perfectionari necesare ocuparii postului, dupa caz;
c) adeverinte eliberate de angajatori din care sa reiasa vechimea in specialitatea studiilor universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, solicitate pentru ocuparea postului/functiei sau pentru exercitarea profesiei.
Actele prevazute mai sus vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Continut anunt

Comments are closed.