Acte necesare – persoane juridice

Acte necesare pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală
-cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală (formular tip – 2 exemplare);
-ultima balanţa întocmită ( cu analitic la contul 212, cu menţiunea valorii de impunere a imobilelor de pe raza localităţii fotocopie);
notă: se solicită balanţa în cazul efectuării următoarelor operaţiuni: verificarea valorii de impunere, modificarea valorii imobilului/lor, dobândirea de imobile, vânzare imobil, licitaţie, banca, accesare fonduri
carte de identitate/buletin de identitate al reprezentantului contribuabilului (fotocopie – după caz);
-taxă extrajudiciară de timbru în valoare de 4 lei pentru fiecare exemplar solicitat.

reprezentarea contribuabilului persoana juridică poate fi realizată, conform prevederilor legale, în următoarele moduri:
- în cazul societăţilor comerciale în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată, de către asociat sau/şi administrator, în forma în care aceste drepturi sunt stabilite prin actul constitutiv al societăţii. (legea nr. 31/1990, art. 7, alin. e)
-în cazul societăţilor comerciale pe acţiuni sau în comandită pe acţiuni, de către administratori, directori, membri ai directoratului, după cum aceste drepturi sunt stabilite prin actul constitutiv al societăţii. (legea nr. 31/1990, art. 8, alin. g1, i, i1)
-dovada calităţii de reprezentanţi legali ai contribuabilului a persoanelor susmenţionate se face prin unul dintre următoarele documente:
- actul constitutiv/actul adiţional la actul constitutiv, conformat cu originalul de către contribuabil sau prezentat în original, în vederea conformării cu originalul, exemplarul conformat cu originalul fiind anexat cererii sau certificat constatator emis de către oficiul naţional al registrului comerţului (aflat în termenul de valabilitate).
- prin împuternicit (cpf, art. 18, alin. 1)
dovada calităţii de reprezentant legal al contribuabilului se face prin actul de împuternicire, în formă scrisă, în original sau copie legalizată (cpf, art. 18, alin. 2), care este anexat cererii.
- prin avocat (cpf, art. 18, alin. 3 şi legea nr. 51/1995, art. 2, alin. 3 şi art. 3, alin 1, lit b)
dovada calităţii de reprezentanţi legali ai contribuabilului a avocaţilor se face prin împuternicirea avocaţială (statutul profesiei de avocat, art. 131, alin. 1), care se anexează cererii.
- prin consilier juridic (legea nr. 514/2003, art. 4 şi act. 8 şi statutul profesiei de consilier juridic, art. 8, art. 10, lit. a şi art. 35, alin 1)
dovada calităţii de reprezentanţi legali ai contribuabilului a consilierilor juridici se face prin împuternicirea de reprezentare juridică, care se anexează cererii.
- în cazul instituţiilor publice, de către conducătorul instituţiei respective sau de către persoană împuternicită de către acesta, în acest ultim caz împuternicirea fiind anexată cererii.
- în cazul societăţilor comerciale aflate în procedura de insolventă, de către administratorul judiciar (legea nr. 85/2006, art. 20, alin. 1, lit. f) sau lichidatorul judiciar (legea nr. 85/2006, art. 25, alin. 1, lit. i).
dovada calităţii de reprezentanţi legali ai contribuabilului a administratorilor/lichidatorilor judiciari se face prin încheierea emisă de către judecătorul sindic, conformată cu originalul de către administratorul judiciar sau prezentată în original, în vederea conformării cu originalul, exemplarul conformat cu originalul fiind anexat cererii.
la cererea pentru eliberarea certificatului se anexează şi o copie, conformată cu originalul, a actului de identitate a reprezentantului contribuabilului .
eliberarea certificatului de atestare fiscală este supusă unei taxe extrajudiciare de timbru de 4 lei.
notă:
- fişele conturilor analitice 211 şi 212 sunt necesare în vederea obţinerii certificatului de atestare fiscală pentru licitaţie, notariat, banca, accesare fonduri nerambursabile, poliţie, leasing, etc.;
- pentru obţinerea certificatului de atestare fiscală în vederea radierii unui mijloc de transport, nu sunt necesare fişele conturilor analitice 211 şi 212

Acte necesare pentru înscrierea în evidenţele fiscale a unui imobil
-declaraţie de impunere (formular tip – 2 exemplare);
-actul de dobândire a clădirii, care poate fi:
- contract de vânzare – cumpărare, contract de schimb, act de donaţie, act de dare în plată, act de adjudecare, hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, act adiţional la actul constitutiv al contribuabilului etc. (fotocopie);
- autorizaţia de construire, procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi documentul care atestă regularizarea taxei pentru autorizaţia de construire (fotocopie)
- contract de leasing financiar, în cazul contribuabililor care au calitatea de locatar (fotocopie);
- documentul prin care i se atribuie în administrare / folosinţă / concesiune o clădire, proprietate a statului sau a municipiului bucureşti (fotocopie);
-document contabil (balanţa analitică, nota contabilă etc.) care să ateste valoarea clădirii înregistrată în evidenţele contabile (fotocopie);
-fişa cont 212 – construcţii;
-fişa cont 211 – terenuri;
-codul unic de înregistrare.

notă : potrivit art. 253 din legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, (1) “în cazul persoanelor juridice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a clădirii [.]. (3) valoarea de inventar a clădirii este valoarea de intrare a clădirii în patrimoniu, înregistrată în contabilitatea proprietarului clădirii, conform prevederilor legale în vigoare”.
conform secţiunii 7 – reguli de evaluare din reglementarea din 17.11.2005, conformă cu directiva a iv-a a comunităţilor economice europene publicată în monitorul oficial partea i nr. 1080bis/30.11.2005:
“7.1.1. evaluarea la data intrării în entitate:
53 – 1.la data intrării în entitate, bunurile se evaluează şi se înregistrează în contabilitate la valoarea de intrare, care se stabileşte astfel:
a) la cost de achiziţie – pentru bunurile procurate cu titlu oneros;
b) la valoarea de producţie – pentru bunurile produse în entitate;
c) la valoarea de aport, stabilită în urma evaluării – pentru bunurile reprezentând aport la capitalul social;
d) la valoarea justă – pentru bunurile obţinute cu titlu gratuit.
în cazurile menţionate la lit. c) şi d), valoarea de aport şi respectiv valoarea justă se substituie costului de achiziţie.
2) prin valoare justă se înţelege suma pentru care activul ar putea fi schimbat de bunăvoie între părţi aflate în cunoştinţă de cauză în cadrul unei tranzacţii cu preţul determinat obiectiv.
54 – 1) costul de achiziţie al bunurilor cuprinde preţul de cumpărare, taxele de import şi alte taxe (cu excepţia acelora pe care persoana juridică le poate recupera de la autorităţile fiscale), cheltuieli de transport, manipulare şi alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achiziţiei bunurilor respective.
2) reducerile comerciale acordate de furnizor nu fac parte din costul de achiziţie”.

Acte necesare pentru transferul mijloacelor de transport ca urmare a schimbării sediului social
- cerere de transfer (2 exemplare);
- actul adiţional la actul constitutiv al societăţii prin care s-a hotărât schimbarea de sediu (fotocopie);
- cererea de înregistrare menţiuni eliberată de oficiul naţional al registrului comerţului (fotocopie);
- încheierea judecătorului delegat la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul bucureşti prin care se admite cererea referitoare la schimbarea de sediu (fotocopie);
- hotărârea a.g.a. sau decizia asociatului unic prin care s-a hotărât schimbarea de sediu;
- codul unic de înregistrare (fotocopie).

Acte necesare pentru vizarea fişei de înmatriculare ca urmare a finalizării contractului de leasing
- formular tip (1 exemplar);
- factura reziduală sau documentul de transfer al proprietăţii, document menţionat în contractul de leasing / contractul de novaţie (fotocopie);
- fişa de înmatriculare (original).

Acte necesare pentru înscrierea în evidenţele fiscale a unui mijloc de transport pe apă
- declaraţie de impunere(formular tip-2 exemplare);
-actul de dobândire al mijlocului de transport (va conţine obligatoriu datele de identificare ale mijlocului de transport pe apă; acesta se poate individualiza şi printr-un nume propus de proprietar şi aprobat de autoritatea navală romană şi/sau printr-un număr acordat de autoritatea navală română)- (fotocopie);
după caz:
- certificatul de atestare fiscală;
- documentul de înregistrare la autoritatea navală română.

Acte necesare pentru eliberarea istoricului de rol
- formular tip (1 exemplar);
- actul de identitate (fotocopie);
- documentul care atestă calitatea solicitantului (fotocopie).

Acte necesare pentru ocuparea temporară a domeniului public
- formular tip (1 exemplar);
- contract pentru ocuparea temporară a domeniului public primărie (fotocopie);
- proces verbal (fotocopie).

Acte necesare pentru înscrierea în evidenţele fiscale a unui mijloc de transport auto
- declaraţie de impunere (formular tip – 2 exemplare);
- cartea de identitate a mijlocului de transport (original şi fotocopie);
- actul de dobândire al mijlocului de transport, care poate fi:
- contract de vânzare-cumpărare;
- contract de schimb ;
- factura;
- act de donaţie;
hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi revocabilă;
- act adiţional la actul constitutiv al contribuabilului;
- contract de leasing financiar şi procesul verbal de predare-primire a mijlocului de transport, în cazul contribuabililor care au calitatea de locatar (fotocopie);
certificat de atestare fiscală emis de către compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale pentru contribuabilul care înstrăinează mijlocul de transport, excepţie făcând cazurile mijloacelor de transport în leasing şi cele dobândite în străinătate (original);
documentul vamal emis de către autoritatea vamală română pentru mijlocul de transport, în cazul în care acesta este dobândit din alte state decât statele membre ale u.e. (fotocopie);
în cazul mijloacelor de transport de provenienţă externă, actul de proprietate va fi tradus şi legalizat;
fişa de înmatriculare (original şi fotocopie);
codul unic de înregistrare.

Acte necesare pentru scoatere din evidenţele fiscale a unui mijloc de transport
- declaraţia pentru scoaterea din evidenţă a mijloacelor de transport (formular tip);
- actul de înstrăinare, care poate fi: contract de vânzare-cumpărare, contract de schimb, factura, act de donaţie, hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, act adiţional la actul constitutiv al contribuabilului etc. (fotocopie);
- fişa de înmatriculare;
- taxă de timbru – 8 lei.

Acte necesare pentru modificarea în evidenţele fiscale a valorii de impunere a unei clădiri

- declaraţie de impunere (formular tip – 2 exemplare) însoţită de următoarele documente:
1.în cazul unei reevaluări:
raportul de evaluare (fotocopie);
hotărârea adunării generale a acţionarilor, decizia asociatului unic privind aprobarea înregistrării în evidenţele contabile a rezultatului raportului de evaluare (fotocopie);
balanta analitică aferentă lunii în care a fost înregistrata în evidenţele contabile valoarea rezultată în urma raportului de evaluare (fotocopie);
fişa cont 212 – construcţii;
fişa cont 211 – terenuri;
2. în cazul executării anumitor lucrări:
autorizaţia de construire (dacă este cazul – fotocopie);
procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor (fotocopie);
documentul care atestă regularizarea taxei pentru autorizaţia de construire (dacă este cazul – fotocopie);
3.în alte cazuri:
documentele care au stat la baza modificării valorii impozabile a clădirii (fotocopie);
documentele contabile care atestă modificarea valorii de intrare a clădirii (ex.: nota contabilă, balanta analitică etc. – fotocopie).

Acte necesare pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate
- declaraţia de impunere (formular tip);
- autorizaţia de construire (original şi fotocopie) ;
- declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă data amplasării a firmei/panoului
codul unic de înregistrare.

Acte necesare pentru scoaterea din evidenţele fiscale a unui imobil
- cererea prin care se solicită scoaterea de pe rolul fiscal a imobilului (2 exemplare);
- actul prin care s-a transmis sau pierdut dreptul de proprietate, care poate fi: contract de vânzare-cumpărare, contract de schimb, act de donaţie, sentinţă judecătorească definitivă şi irevocabilă / declaraţie rectificativă clădire / teren (fotocopie);
- balanta analitică aferenta lunii în care a fost scos din evidenţele contabile bunul impozabil (fotocopie);
- fişa cont 212 – construcţii;
- fişa cont 211 – terenuri.

Acte necesare pentru înscrierea în evidenţele fiscale a unui teren
- declaraţie de impunere (formular tip – 2 exemplare);
actul de dobândire a terenului, care poate fi, după caz:
- contract de vânzare – cumpărare, contract de schimb, act de donaţie, hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, act adiţional la actul constitutiv al contribuabilului etc. (fotocopie);
- contract de leasing financiar, în cazul contribuabililor care au calitatea de locatar (fotocopie);
- documentul prin care i se atribuie în administrare / folosinţă / concesiune etc. un teren, proprietate a statului sau a municipiului bucureşti (fotocopie);
documentul cadastral (ex.: fişa corpului de proprietate), după caz (fotocopie);
document contabil (balanţa analitică, nota contabilă etc.) care să ateste înregistrarea terenului în evidenţele contabile (fotocopie);
codul unic de înregistrare.

important
toate documentele prezentate în copie se vor certifica “pentru conformitate cu originalul”.
completarea cererii se face de către contribuabil sau de către un împuternicit al acestuia.
potrivit art. 18 din ordonanţa guvernului nr. 92/2003 privind codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în relaţiile cu organul fiscal contribuabilul poate fi reprezentat printr-un împuternicit. conţinutul şi limitele reprezentării sunt cele cuprinse în împuternicire sau stabilite de lege, după caz.
reprezentarea contribuabililor se realizează în următoarele moduri, după caz:
- prin act de împuternicire, încheiat în forma scrisă sau copie legalizată (de către un notar public).
- in cazul reprezentării contribuabililor prin avocat, dovada calităţii de reprezentant legal al contribuabilului se face prin împuternicire avocaţială, prezentată organului fiscal în original, în conformitate cu prevederile legii nr. 51/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru exercitarea profesiei de avocat.
- in cazul reprezentării contribuabililor în relaţiile cu organul fiscal prin consilier juridic, dovada calităţii de reprezentant legal se face prin împuternicirea de reprezentare judiciară, întocmită cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi prezentată organului fiscal, în original.

Acte necesare pentru casarea biletelor pentru spectacole rămase nevândute
- proces verbal (formular tip – 1 exemplar);
- biletele/abonamentele rămase nevândute (după caz);
- lista cu seriile şi numerele biletelor / abonamentelor rămase nevândute pentru cele înstrăinate în sistemul on-line.

Acte necesare pentru restituiri
- cerere (formular tip -1 exemplar);
- actul de identitate / act de împuternicire / c.u.i.;;
după caz:;
- fotocopii legalizate ale hotărârii judecătoreşti, definitive şi irevocabile sau de pe decizii ale organelor jurisdicţionale sau administrative, pentru sumele stabilite prin acestea .

Acte necesare pentru compensări
- cerere (formular tip – 1 exemplar);
- actul de identitate / act de împuternicire / c.u.i.;
după caz:
- ordin de plată (fotocopie) ;
- extras de cont (fotocopie);
- titluri de creanţă/orice alte documente care atestă plusul şi obligaţia de plată (fotocopie).

Comments are closed.