Impozit pe teren – persoane fizice

Orice persoană care dobândeşte teren are obligaţia de a depune o declaraţie de impunere în termen de 30 de zile, inclusiv,de la data dobândirii acestuia. Declaraţia trebuie însoţită de următoarele acte:
actul de dobândire a proprietăţii terenului în original şi copie;
planuri/schiţe cadastrale în original şi copie.
Pentru orice teren căruia i se modifică categoria de folosinţă, persoana fizică are obligaţia de a depune o declaraţie privind modificarea folosinţei acestuia în termen de 30 de zile, inclusiv, de la data modificării categoriei de folosinţă.

Obligaţia de a depune declaraţie fiscală revine deopotrivă şi contribuabililor care înstrăinează teren.

Declaraţiile fiscale se depun în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăreia dintre următoarele situaţii:
intervin schimbări privind domiciliul fiscal al contribuabilului;
se realizează modificări ce conduc la recalcularea impozitului pe teren datorat;
intervin schimbări privind situaţia juridică a contribuabilului, de natura să conducă la modificarea impozitului pe teren.
Obligativitatea depunerii declaraţiilor de impunere, revine şi contribuabililor care se încadrează într-una din categoriile de facilităţi şi scutiri de la plata impozitului datorat.

În cazul în care ultima zi de depunere este zi nelucrătoare, declaraţia fiscală se consideră a fi depusă în termen dacă se face în ziua lucrătoare imediat următoare termenului de depunere.

Sancţiuni
Constituie contravenţii următoarele fapte:
depunerea peste termen a declaraţiilor fiscale;
nedepunerea declaraţiilor fiscale;
nerespectarea prevederilor referitoare la înstrăinarea, înregistrarea/radierea terenurilor, precum şi la comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate;
refuzul de a furniza informaţii sau documente în vederea clarificării şi stabilirii reale a situaţiei fiscale a contribuabililor, compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale au competenţa de a solicita informaţii şi documente cu relevanţă fiscală sau pentru identificarea contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile, după caz, iar notarii, avocaţii, executorii judecătoreşti, organele de poliţie, organele vamale, serviciile publice comunitare pentru regimul permiselor de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, serviciile publice comunitare pentru eliberarea paşapoartelor simple, serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, precum şi orice altă entitate care deţine informaţii sau documente cu privire la bunuri impozabile sau taxabile, după caz, ori la persoane care au calitatea de contribuabil, au obligaţia furnizării acestora fără plată, precum şi depăşirea termenului de 15 zile lucrătoare de la data solicitării acestora.
Contravenţia prevazută la lit. a) se sancţionează astfel:
- Cu amenda de 60 lei pentru depunerea peste termen a declaratiilor de impunere cu o vechime de pana la 1 an;

- Cu amenda de 240 lei pentru depunerea peste termen a declaratiilor de impunere cu o vechime de peste 1 an.

Contravenţiile prevăzute la lit. b) – d) cu amendă de la 240 lei la 600 lei.

Refuzul de a furniza informatii cu privire la situatia patrimoniala a contribuabilului constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda potrivit Codului de Procedura Fiscala.

Contravenţiilor prevăzute în prezenta anexă li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii stabilite.

Comments are closed.