Impozitul pe cladiri – persoane fizice

Orice persoană care dobândeşte, construieşte sau înstrăinează o clădire are obligaţia de a depune o declaraţie fiscală în termen de 30 de zile de la data dobândirii, înstrăinării sau construirii. Declaraţia trebuie însoţită de următoarele acte:
în cazul dobândirii unei clădiri vor prezenta în original şi copie:
actul de dobândire a proprietăţii clădirii;
planuri/schite cadastrale.
în cazul construirii unei clădiri vor prezenta în original şi copie:
autorizaţie de construcţie;
procesul verbal de recepţie finală;
Declaratie de regularizare taxei autorizatie constructie emisă de Primăria Municipiului Tulcea;
memoriu justificativ;
planuri/schiţe cadastrale.
Orice persoană care extinde, îmbunătăţeşte, demolează, distruge sau modifică în alt mod o clădire existentă are obligaţia să depună o declaraţie în acest sens la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30 de zile de la data la care s-au produs aceste modificări. Declaraţia trebuie însoţită de următoarele acte:
în cazul extinderii/îmbunătăţirii unei clădiri vor prezenta în original şi copie:
autorizaţia de construire;
procesul verbal de finalizare a lucrărilor;
memoriu justificativ;
planuri cadastrale.
Declaratia de regularizare a taxei pentru obtinerea autorizatiei
de constreuctie.
în cazul demolării/distrugerii unei clădiri vor prezenta în original şi copie:
autorizaţia de demolare;
procesul verbal de demolare.
(1) În cazul persoanelor fizice pentru clădirile executate potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 13 ianuarie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 50/1991, data dobândirii clădirii se consideră după cum urmează:
pentru clădirile executate integral înainte de expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, data întocmirii procesului-verbal de recepţie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data terminării efective a lucrărilor;
pentru clădirile executate integral la termenul prevăzut în autorizaţia de construire, data din aceasta, cu obligativitatea întocmirii procesului-verbal de recepţie în termenul prevăzut de lege;
pentru clădirile ale căror lucrări de construcţii nu au fost finalizate la termenul prevăzut în autorizaţia de construire şi pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilităţii autorizaţiei, în condiţiile legii, la data expirării acestui termen şi numai pentru suprafaţa construită desfăşurată care are elementele structurale de bază ale unei clădiri, în speţă pereţi şi acoperiş. Procesul-verbal de recepţie se întocmeşte la data expirării termenului prevăzut în autorizaţia de construire, consemnându-se stadiul lucrărilor, precum şi suprafaţa construită desfăşurată în raport de care se stabileşte impozitul pe clădiri.
(2) Prin grija structurilor de specialitate cu atribuţii în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului şi autorizării executării lucrărilor de construcţii din aparatul propriu al autorităţilor administraţiei publice locale, denumite în continuare structuri de specialitate, se întocmesc procesele-verbale menţionate la alin. (1) care servesc la înregistrarea în evidenţele fiscale, în registrele agricole sau în orice alte evidenţe cadastrale, după caz, precum şi la determinarea impozitului pe clădiri.

Înstrăinarea unei clădiri, prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege, nu poate fi efectuată până când titularul dreptului de proprietate asupra clădirii respective nu are stinse orice creanţe fiscale locale, cu excepţia obligaţiilor fiscale aflate în litigiu, cuvenite bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale unde este amplasată clădirea sau al celei unde îşi are domiciliul fiscal contribuabilul în cauză, cu termene de plată scadente până la data de întâi a lunii următoare celei în care are loc înstrăinarea. Atestarea achitării obligaţiilor bugetare se face prin certificatul de atestare fiscală emis de compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale. Actele prin care se înstrăinează clădiri cu încălcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept.

Declaraţiile fiscale se depun în termen de 30 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate ,dreptului de folosinta sau de la data apariţiei oricăreia dintre următoarele situaţii:
intervin schimbări privind domiciliul fiscal al contribuabilului;
se realizează modificări ce conduc la recalcularea impozitului pe clădiri datorat;
intervin schimbări privind situaţia juridică a contribuabilului, de natura să conducă la modificarea impozitului pe clădiri.
intervin schimbări privind numele şi prenumele.
Obligativitatea depunerii declaraţiilor fiscale, revine şi contribuabililor care se încadrează într-una din categoriile de facilităţi şi scutiri de la plată impozitului datorat.

Declaraţia specială pentru stabilirea impozitului pe clădiri majorat, în cazul persoanelor fizice deţinătoare a mai multor clădiri se depune separat pentru fiecare clădire la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale din unităţile administrativ-teritoriale atât la adresa de domiciliu cât şi cele în a căror rază sunt situate clădirile respective.

În cazul contribuabililor care dobândesc clădiri ce se supun impozitului majorat declaraţia de impunere se depune în termen de 30 de zile de la data dobândirii acestora.

Pentru veridicitatea datelor înscrise în declaraţiile de impunere întreaga răspundere juridică o poartă contribuabilul atât în cazul în care este semnatar al declaraţiei respective, cât şi în cazul în care semnatar al declaraţiei este o persoană mandatată în acest sens de contribuabil.
Sancţiuni
Constituie contravenţii următoarele fapte:
depunerea peste termen a declaraţiilor fiscale;
nedepunerea declaraţiilor fiscale;
nerespectarea prevederilor referitoare la înstrăinarea, înregistrarea/radierea clădirilor, precum şi la comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate;
refuzul de a furniza informaţii sau documente în vederea clarificării şi stabilirii reale a situaţiei fiscale a contribuabililor, compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale au competenţa de a solicita informaţii şi documente cu relevanţă fiscală sau pentru identificarea contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile, după caz, iar notarii, avocaţii, executorii judecătoreşti, organele de poliţie, organele vamale, serviciile publice comunitare pentru regimul permiselor de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, serviciile publice comunitare pentru eliberarea paşapoartelor simple, serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, precum şi orice altă entitate care deţine informaţii sau documente cu privire la bunuri impozabile sau taxabile, după caz, ori la persoane care au calitatea de contribuabil, au obligaţia furnizării acestora fără plată, precum şi depăşirea termenului de 15 zile lucrătoare de la data solicitării acestora.
Contravenţia prevazută la lit. a) se sancţionează astfel:
- Cu amenda de 60 lei pentru depunerea peste termen a declaratiilor de impunere cu o vechime de pana la 1 an;

- Cu amenda de 240 lei pentru depunerea peste termen a declaratiilor de impunere cu o vechime de peste 1 an.

Contravenţiile prevăzute la lit. b) – d) cu amendă de la 240 lei la 600 lei.

Refuzul de a furniza informatii cu privire la situatia patrimoniala a contribuabilului, constituie contraventie si se sanctioneaza potrivit prevederilor Codului de Procedura Fiscala.

Contravenţiilor prevăzute în prezenta anexă li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii stabilit.

Comments are closed.