Concursuri şi licitaţii


Rezultat final concurs pentru functia de consilier superior clasa 1 compartiment taxe si impozite
__________________________________
Proces verbal asfisare rezultat interviu 22.03.2019 pentru functia de consilier superior clasa 1 compartiment taxe si impozite
_________________________________
Proces verbal afisare proba scrisa functia de consilier superior clasa 1 compartiment taxe si impozite
_______________________________
Borderou afisare selectie dosare consilier superior clasa 1 compartiment taxe si impozite
____________________________________
Centralizator nominal final concurs posturi centru de zi
________________________________

Centralizator nominal concurs posturi centru de zi
_____________________________________________
Bordorou afisare concurs 21.02.2019
_____________________________________________
Primăria Comunei Răzvad, cu sediul în comuna Răzvad, strada Principală, nr. 350, judeţ Dâmboviţa, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale prevederilor din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs de recrutare functii publice de executie vacante.
Probele stabilite pentru concurs: proba scrisă şi interviul;
Condiţiile de desfăşurare a concursului:
1) Data până la care se depun dosarele de înscriere: în termen de 20 de zile de la data afișării anunțului.
Dosarele de înscriere vor conține obligatoriu următoarele documente:
a) formularul de inscriere prevazut in anexa nr. 3;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari;
e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare in domeniul administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, dupa caz;
f) copia carnetului de munca si dupa caz, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;
g) copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului;
h) copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare pentru efort fizic, in cazul functiilor publice pentru a caror ocupare este necesara indeplinirea unor conditii specifice care implica efort fizic si se testeaza prin proba suplimentara;
i) cazierul judiciar;
j) declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia.”
“(11) Modelul orientativ al adeverintei mentionate la alin. (1) lit. f) este prevazut in anexa nr. 2D.
(12) Adeverintele care au un alt format decat cel prevazut la alin. (11) trebuie sa cuprinda elemente similare celor prevazute in anexa nr. 2D si din care sa rezulte cel putin urmatoarele informatii: functia/functiile ocupata/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfasurarii activitatii, vechimea in munca acumulata, precum si vechimea in specialitatea studiilor.”
(2) Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice.
“(3) Copiile de pe actele prevazute la alin. (1) se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs, cu exceptia documentului prevazut la alin. (1) lit. c), care se poate transmite si in format electronic, la adresa de e-mail prevazuta la art. 39 alin. (11) lit. h).
(4) Documentul prevazut la alin. (1) lit. i) poate fi inlocuit cu o declaratie pe propria raspundere. In acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor si care nu a solicitat expres la inscrierea la concurs preluarea informatiilor direct de la autoritatea sau institutia publica competenta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de data si ora organizarii interviului, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire. In situatia in care candidatul solicita expres la inscrierea la concurs preluarea informatiilor direct de la autoritatea sau institutia publica competenta, extrasul de pe cazierul judiciar se solicita potrivit legii si procedurii aprobate la nivel institutional.
2) Locul depunerii dosarelor: Primăria Comunei Răzvad
3) Selecţia dosarelor de concurs: în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.
4) Data / ora / locul de organizare:
- proba scrisă – 18.03.2019, ora 1000/sediul Primăriei Comunei Răzvad
- interviul – 22.03.2019, ora 1000/sediul Primăriei Comunei Răzvad

5) Condiţii de participare la concursul de recrutare functii publice de executie vacante:
Condiţii generale de participare la concurs:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:
a) are cetatenia romana si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta de minimum 18 ani impliniti;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate;
f) indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica;
g) indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice;
h) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii,contra statului sau contra autoritatii, infractiuni de coruptie si de serviciu, infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei, infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice;
i) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;
j) nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege.

Condiţii specifice de participare la concurs:
a) pentru funcţia publică de execuţie vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional superior (1 post) din cadrul Biroului Contabilitate, Taxe si Impozite Locale, Compartiment Taxe si Impozite Locale:
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- vechimea în specialitatea absolvită de minim 7 ani.

BIBLIOGRAFIE pentru concursul de recrutare consilier, clasa I, grad profesional superior (1 post) din cadrul Biroului Contabilitate, Taxe si Impozite Locale, Compartiment Taxe si Impozite Locale:

1. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită a funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, Titlu IX și Titlul X, cu modificările şi completările ulterioare;
​4. Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 privind Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind codul fiscal, Titlu IX și Titlul X;
​5. Legea 207/2015 privind codul de procedură fiscală, Cap. VIII, cu modificările şi completările ulterioare.

_______________________
Borderou afisare selectie dosare administrator la Centrul educativ pentru copii saraci Razvad
_______________________________________________
Borderou de afisare privind rezultatul selecției dosarelor pentru ocuparea funcției de institutor educator la Centrul de Zi Razvad
____________________________________________
Proces verbal de afisare proba scrisa concurs organizat in data 04.02.2019.
_________________________________________
Borderou de afisare privind rezultatul selecției dosarelor pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă pe bază de concurs organizat în perioada 04.02.2019 – 08.02.2019 la sediul Primăriei comunei Răzvad
___________________________________________
Anunt concurs posturi contractuale centru de zi pentru instructor educator si functionar administrativ-economic la Centrul educativ pentru copii saraci Razvad
__________________________________________
Proces verbal final afisare concurs 25.01.2019
__________________________________________
Proces verbal afisare proba scrisa pentru ocuparea functiilor publice de executie vacante pe baza de concurs organizat in perioada 21.01.2019.
__________________________________________
Borderou afisare privind rezultatul selectiei dosarelor pentru ocuparea functiilor publice de executie vacante pe baza de concurs organizat in perioada 21-25.01.2019
__________________________________________
ANUNŢ concurs de recrutare functii publice de executie vacante – Taxe si impozite- in cadrul Primăria Comunei Răzvad
Primăria Comunei Răzvad, cu sediul în comuna Răzvad, strada Principală, nr. 350, judeţ Dâmboviţa, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale prevederilor din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs de recrutare functii publice de executie vacante.
Probele stabilite pentru concurs: proba scrisă şi interviul;
Condiţiile de desfăşurare a concursului:
1) Data până la care se depun dosarele de înscriere: în termen de 20 de zile de la data afișării anunțului.
Dosarele de înscriere vor conține obligatoriu următoarele documente:
a) formularul de inscriere prevazut in anexa nr. 3;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari;
e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare in domeniul administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, dupa caz;
f) copia carnetului de munca si dupa caz, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;
g) copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului;
h) copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare pentru efort fizic, in cazul functiilor publice pentru a caror ocupare este necesara indeplinirea unor conditii specifice care implica efort fizic si se testeaza prin proba suplimentara;
i) cazierul judiciar;
j) Declaratie pe propria raspundere cf OUG 24 2008 sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia.”
“(11) Modelul orientativ al adeverintei mentionate la alin. (1) lit. f) este prevazut in anexa nr. 2D.
(12) Adeverintele care au un alt format decat cel prevazut la alin. (11) trebuie sa cuprinda elemente similare celor prevazute in anexa nr. 2D si din care sa rezulte cel putin urmatoarele informatii: functia/functiile ocupata/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfasurarii activitatii, vechimea in munca acumulata, precum si vechimea in specialitatea studiilor.”
(2) Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice.
“(3) Copiile de pe actele prevazute la alin. (1) se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs, cu exceptia documentului prevazut la alin. (1) lit. c), care se poate transmite si in format electronic, la adresa de e-mail prevazuta la art. 39 alin. (11) lit. h).
(4) Documentul prevazut la alin. (1) lit. i) poate fi inlocuit cu o declaratie pe propria raspundere. In acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor si care nu a solicitat expres la inscrierea la concurs preluarea informatiilor direct de la autoritatea sau institutia publica competenta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de data si ora organizarii interviului, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire. In situatia in care candidatul solicita expres la inscrierea la concurs preluarea informatiilor direct de la autoritatea sau institutia publica competenta, extrasul de pe cazierul judiciar se solicita potrivit legii si procedurii aprobate la nivel institutional.
2) Locul depunerii dosarelor: Primăria Comunei Răzvad
3) Selecţia dosarelor de concurs: în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.
4) Data / ora / locul de organizare:
- proba scrisă – 04.02.2019, ora 1000/sediul Primăriei Comunei Răzvad
- interviul – 08.02.2019, ora 1000/sediul Primăriei Comunei Răzvad

5) Condiţii de participare la concursul de recrutare functii publice de executie vacante:

Condiţii generale de participare la concurs:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:
a) are cetatenia romana si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta de minimum 18 ani impliniti;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate;
f) indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica;
g) indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice;
h) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii,contra statului sau contra autoritatii, infractiuni de coruptie si de serviciu, infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei, infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice;
i) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;
j) nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege.
Condiţii specifice de participare la concurs:
a) pentru funcţia publică de execuţie vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional superior (1 post) din cadrul Biroului Contabilitate, Taxe si Impozite Locale, Compartiment Taxe si Impozite Locale:
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- vechimea în specialitatea absolvită de minim 7 ani;

BIBLIOGRAFIE pentru concursul de recrutare consilier, clasa I, grad profesional superior (1 post) din cadrul Biroului Contabilitate, Taxe si Impozite Locale, Compartiment Taxe si Impozite Locale:

1. Constitutia Romaniei 1/2003 republicata;
2. Legea nr. 188/ 1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/ 2004 privind codul de conduită a funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, Titlu IX și Titlul X, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 privind Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind codul fiscal, Titlu IX și Titlul X;
6. Legea 207 /2015 privind codul de procedură fiscală, Cap. VIII, cu modificările şi completările ulterioare.

_____________________________________________________________________________
ANUNŢ concurs de recrutare functii publice de executie vacante in cadrul Primăria Comunei Răzvad
Primăria Comunei Răzvad, cu sediul în comuna Răzvad, strada Principală, nr. 350, judeţ Dâmboviţa, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale prevederilor din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs de recrutare functii publice de executie vacante.
Probele stabilite pentru concurs: proba scrisă şi interviul;
Condiţiile de desfăşurare a concursului:
1) Data până la care se depun dosarele de înscriere: în termen de 20 de zile de la data afișării anunțului.
Dosarele de înscriere vor conține obligatoriu următoarele documente:
a) formularul de inscriere prevazut in anexa nr. 3;
b)curriculum vitae, modelul comun european;
c)copia actului de identitate;
d)copii ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari;
e)copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare in domeniul administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, dupa caz;
f)copia carnetului de munca si dupa caz, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;
g)copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului;
h)copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare pentru efort fizic, in cazul functiilor publice pentru a caror ocupare este necesara indeplinirea unor conditii specifice care implica efort fizic si se testeaza prin proba suplimentara;
i)cazierul judiciar;
j)Declaratie pe propria raspundere cf OUG 24 2008 sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia.”
(11) Modelul orientativ al adeverintei mentionate la alin. (1) lit. f) este prevazut in anexa nr. 2D.
(12) Adeverintele care au un alt format decat cel prevazut la alin. (11) trebuie sa cuprinda elemente similare celor prevazute in anexa nr. 2D si din care sa rezulte cel putin urmatoarele informatii: functia/functiile ocupata/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfasurarii activitatii, vechimea in munca acumulata, precum si vechimea in specialitatea studiilor.”
(2) Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice.
“(3) Copiile de pe actele prevazute la alin. (1) se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs, cu exceptia documentului prevazut la alin. (1) lit. c), care se poate transmite si in format electronic, la adresa de e-mail prevazuta la art. 39 alin. (11) lit. h).
(4) Documentul prevazut la alin. (1) lit. i) poate fi inlocuit cu o declaratie pe propria raspundere. In acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor si care nu a solicitat expres la inscrierea la concurs preluarea informatiilor direct de la autoritatea sau institutia publica competenta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de data si ora organizarii interviului, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire. In situatia in care candidatul solicita expres la inscrierea la concurs preluarea informatiilor direct de la autoritatea sau institutia publica competenta, extrasul de pe cazierul judiciar se solicita potrivit legii si procedurii aprobate la nivel institutional.

2) Locul depunerii dosarelor: Primăria Comunei Răzvad
3) Selecţia dosarelor de concurs: în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.
4) Data / ora / locul de organizare:
- proba scrisă – 21.01.2019, ora 1000/sediul Primăriei Comunei Răzvad
- interviul – 25.01.2019, ora 1000/sediul Primăriei Comunei Răzvad

5) Condiţii de participare la concursul de recrutare functii publice de executie vacante:

Condiţii generale de participare la concurs:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:
a) are cetatenia romana si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta de minimum 18 ani impliniti;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate;
f) indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica;
g) indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice;
h) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii,contra statului sau contra autoritatii, infractiuni de coruptie si de serviciu, infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei, infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice;
i) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;
j) nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege.
Condiţii specifice de participare la concurs:
a) pentru funcţia publică de execuţie vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Biroului Dezvoltare Urbană, Achiziţii, Programe şi Proiecte, Compartimentul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului:
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- vechimea în specialitatea absolvită de minim 1 an;
b) pentru funcţia de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Biroului Fond Funciar, Cadastru și Registru Agricol, Compartiment Agricol:
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- vechimea în specialitatea absolvită de minim 5 ani.
BIBLIOGRAFIE pentru concursul de recrutare consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentul Urbanism și Amenajare Teritorială, al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Răzvad :
1. Constitutia Romaniei 1/2003 republicata;
2. Legea nr. 188/ 1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/ 2004 privind codul de conduită a funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Ordinul nr. 839/ 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

BIBLIOGRAFIE pentru concursul de recrutare consilier, clasa I, grad profesional principal, din cadrul Biroului Fond Funciar, Cadastru şi Registru Agricol, Compartimentul Agricol:
1. Legea cadastrului şi a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
2. O.G nr. 28/2008 actualizata – privind Registrul Agricol;
3.Ordinul comun al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi ministrului administrației şi internelor nr. 897/798/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind continutul documentatiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol;
4. Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării si cumpărării
terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea
societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului
cu destinatie agricolă şi înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului, cu modificările și completările
ulterioare;
6. Hotarirea Guvernului nr. 218/2015 privind completarea Registrului Agricol pentru perioada 2015-2019;
7.Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 (republicată) privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
9. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată.

__________________________________________
Anunt suspendare concurs CECS Asistent social debutant și Funcționar administrativ-economic în cadrul CENTRULUI EDUCATIV PENTRU COPII SĂRACI RĂZVAD
___________________________________________
Anunt posturi contractuale vacante CECS mai 2018
Concurs pentru ocuparea post vacant( personal contractual) de:
Asistent social debutant și Funcționar administrativ-economic în cadrul CENTRULUI EDUCATIV PENTRU COPII SĂRACI RĂZVAD

În conformitate cu prevederile art.7 din H.G.nr.286/2011 privind Regulamentul-cadrudestabilire a principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificata.
PRIMĂRIA COMUNEI RĂZVAD cu sediul în: loc. RĂZVAD, str. PRINCIPALĂ, nr. 350, jud. DÂMBOVIŢA, organizează CONCURS pentru ocuparea posturilor vacante (personal contractual) de asistent social debutant și funcționar administrativ-economic în cadrul Centrul Educativ pentru Copii Săraci Răzvad aflat in subordinea Consiliului Local Razvad.
Concursul va avea loc la sediul Primăriei Comunei Răzvad, jud. Dâmboviţa, astfel:
- 31.05.2018 – proba scrisă, ora 10.00, pentru: asistent social debutant și funcționar administrativ-economic;
- 06.06.2018 – interviul, ora 10.00, pentru: asistent social debutant și funcționar administrativ- economic;

(1) Dosarele privind concursul se depun de către candidaţi la sediul Primăriei Comunei Răzvad, judeţul Dâmbovita,până la data de 22.05.2018, orele 15.00 şi vor conţine următoarele documente:
a)cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
b)copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;”
e)cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f)adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g)curriculum vitae;
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b)-d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

CONDIŢII DE OCUPARE A POSTURILOR :

CONDIŢII GENERALE

a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau deunitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
CONDIŢII SPECIFICE – Asistent social debutant
- studii superioare ,absolvite cu diplomă, specializarea asistență socială;
- nu este necesara vechime în ocuparea postului;

CONDIŢII SPECIFICE – Funcționar administrativ-economic
- studii superioare , absolvite cu diploma;
- vechime în munca necesară ocupării postului minim 5 ani;
- capacitate organizatorică, spirit gospodaresc, initiativă, capacitate de comunicare.

BIBLIOGRAFIEpentru ocuparea postului vacant Asistent social debutant
1. Legea nr.292/2011 privind asistentei sociale, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 272/2004 (r1)privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu
modificările și completările ulterioare;
3. Lege nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social, cu modificările și completările ulterioare;
4. Lege nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr. 477/2004- Codul de conduită a personalului contractual din autoritaţile şi instituţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

BIBLIOGRAFIEpentru ocuparea postului vacant functionar administrativ-economic

1. Legea nr. 82/1991 –Legea Contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
3. OMFP nr.1792/2002pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea,ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum siorganizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificările şi completările ulterioare;
4. OMFP NR. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducereacontabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiilepublice si instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 477/2004- Codul de conduită al personalului contractual din autoritaţile şi instituţiile publice;

_______________________________________________________________________________________________________
PRIMĂRIA COMUNEI RĂZVAD, str. Principală, nr. 350, com. Răzvad, jud. Dâmboviţa, cod poştal 137395, telefon 0245 677 516, fax 0245 677 530, e-mail: primariarazvad@yahoo.com vă invită să depuneţi oferta în scopul atribuirii contractului de prestari servicii “Intreţinere iluminat public in satele Răzvad si Gorgota in anul 2018″.
Cod CPV: 50232100-1 Servicii de întreţinere a iluminatului public (Rev.2)
Cod CPV: 31681410-0 Materiale electrice (Rev.2)
VALOARE ESTIMATIVĂ A ACHIZIŢIEI: 60.000 fără TVA;
MODALITATEA DE ATRIBUIRE: achiziţie directă prin selecţie de oferte în urma publicării invitaţiei de participare pe site-ul primariei la rubrica de CONCURSURI ȘI LICITAȚII.
CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Preţul cel mai scăzut dintre ofertele admisibile, conform art. 187 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice;

CONDIŢII DE PARTICIPARE
Cerinţa 1
Ofertantul trebuie să aibă dreptul legal de a realiza activităţile care fac obiectul contractului.
Modalitatea de îndeplinire:
Se va prezenta Certificat constatator în original, copie legalizata/autentificată sau copie lizibilă cu menţiunea “conform cu originalul” emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, din care să rezulte cel puţin informaţiile legate de structura acţionarilor, reprezentanţilor legali, obiectul de activitate care trebuie să corespundă cu obiectului contractului care urmează să fie atribuit. Informaţiile ce rezultă din certificatul constatator trebuie să fie actuale la data limită de depunere a ofertelor.

Cerinţa 2
Ofertantul trebuie să faca dovada faptului ca acesta nu are datorii la bugetul local sau la bugetul general consolidat.
Modalitatea de îndeplinire:
Se va prezenta certificate de atestare fiscala privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat eliberat de A.N.A.F) si la bugetul local (eliberat de directia de specialitate din cadrul primariilor in a caror raza teritoriala activeaza societatea respectiva) valabile la data
deschiderii ofertelor.

Cerinţa 3
Ofertantul trebuie să faca dovada detinerii utilajelor care fac obiectul contractului, respectiv doua masini PRB
Modalitatea de îndeplinire:
Se va prezenta formularul nr. 2 – Declaraţie privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice. Ofertanţii trebuie să-şi dimensioneze resursele tehnice disponibilizate astfel încât să facă dovada capacităţii tehnice de a acoperi execuţia lucrărilor, în funcţie de graficul de execuţie propus cu luarea în considerare a punctelor critice evidenţiate în grafic pentru fiecare obiect de lucrări în parte. În cazul în care operatorul economic are în dotarea sa echipamentele menţionate mai sus prin contracte/convenţii/ de închiriere, se vor prezenta contractele/convenţiile cu operatorii economici posesori ai respectivelor echipamente, care fac obiectul contractului supus prezentei proceduri de atribuire, conform caietului de sarcini.

Cerinţa 4
Ofertantul trebuie să faca dovada angajarii personalui calificat pentru indeplinirea contractului .
Modalitatea de îndeplinire
Se vor prezenta Autorizatii ANRE grad I pentru un numar de minimum 4 persoane -electricieni.

Cerinta 5
Ofertantul trebuie să faca dovada atestarii ANRE.
Modalitatea de îndeplinire
Se va prezenta certificatul de atestare ANRE.

MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI:
Propunerea financiară – se va prezenta Oferta de pret in conformitate cu anexa 1 a caietului de sarcini

Preţurile vor fi exprimate în LEI, fără TVA. Preţul este considerat ferm exprimat, fără a fi modificat sau ajustat pe toată perioada de derulare a contractului.

NU se acceptă oferte alternative la oferta de bază
NU se acceptă oferte întârziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.

Ofertantul trebuie să prezinte oferta de pret şi documentelor care o însoţesc, pe adresa de e-mail : primariarazvad@yahoo.com, pe fax : 0245 677 530 sau la PRIMĂRIA COMUNEI RĂZVAD, str. Principală, nr. 350, com. Răzvad, jud. Dâmboviţa, cod poştal 137395.
Termenul limită pentru depunerea ofertei este de : 02.04.2018, ora 12.00. Cerinţele prevăzute în caietul de sarcini sunt cerinţe minime obligatorii, ofertele care nu îndeplinesc aceste cerinţe urmând a fi respinse ca neconforme.
În vederea elaborării ofertei, operatorii economici interesaţi vor solicita autorităţii contractante invitaţia de participare şi documentaţia aferentă printr-o cerere scrisă pe adresa de e-mail : primariarazvad@yahoo.com sau pe fax : 0245 677 530.
Cerinţele prevăzute în caietul de sarcini sunt cerinţe minime obligatorii, ofertele care nu îndeplinesc aceste cerinţe vor fi respinse ca neconforme.
_____________________________________________________________________
Anunt angajare asistenti personali
pentru persoanele cu handicap grav

În conformitate cu prevederile Legii 448/2006 privind protectia și promovarea persoanelor cu handicap. cu modificările şi completările ulterioare, Primăria Comunei Răzvad, judeţul Dâmboviţa, angajează asistent personal pentru persoanele cu handicap grav în ordinea solicitarilor și a prevederilor bugetare.
Dosarele privind angajarea asistentului personal pentru persoanele cu handicap grav se depun de către candidaţi la sediul Primăriei Comunei Răzvad, judeţul Dâmbovita, până la data de 20.03.2018 şi vor conţine următoarele documente:

- Cerere de optiune conform Legii Nr. 448/2006
- pentru persoana care se angajează :
• Anchetă socială privind persoana care urmează sa se angajeze;
• Copie b.i./c.i.
• Copie certificat naștere;
• Copie certificat căsătorie;
• Copie acte studii;
• Cazier judiciar;
• Fișa medicală de la medic medicina muncii;
• Declarație notarială ;
• Carnetul de muncă sau adeverința de vechime (daca solicitantul nu a mai lucrat,va da o declarație pe propria răspundere în care să se specifice aceasta situație);
• Acordul persoanei cu handicap sau, după caz, al reprezentantului legal al acesteia ori al familiei, exprimat în scris, pentru angajare;
• Declarație pe propria răspundere că va respecta obligațiile prevăzute la art. 38 din legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

- pentru persoana cu handicap grav :

• Ancheta socială privind persoana cu handicap grav
• Ultimul cupon de pensie al persoanei cu handicap grav
( daca este pensionară )
• Copie b.i./c.i.
• Copie certificat de incadrare grad de handicap grav;
Conditii pentru angajarea in funcția de asistent personal:
• vârsta minimă de 18 ani impliniti;
• nu a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni care ar face imposibilă exercitarea funcției de asistent personal;
• are capacitate deplină de exercițiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată de medic de familia/ examen medical de specialitate efectuat la un cabinet medical de medicina muncii;
• a absolvit cel puțin cursurile învățământului general obligatoriu, cu excepția rudelor și afinilor până la gradul al IV – lea inclusiv ale persoanei cu handicap grav, precum și a soțului sau soției, după caz; în situații excepționale, la propunerea asistentului social din cadrul aparatului propriu al consiliului local în a cărui raza teritorială își are domiciliul sau reședința persoana care urmează să îndeplinească funcția de asistent personal, președintele Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap poate aproba derogarea de la îndeplinirea condițiilor de studii și în cazul altor personae decât cele menționate mai sus;
• nu pot deţine calitatea de asistent personal persoanele care beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la doi sau în cazul copilului cu handicap, până la 7 ani.
Dupa depunerea dosarelor, contractul individual de muncă al asistentului personal se încheie cu primăria localității de domiciliu sau reședință a persoanei cu handicap grav, dupa caz, în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării cererii de angajare dacă îndeplinește condițiile necesare de angajare și dosarele sunt complete.
Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0245677516 sau la sediul Primăriei Comunei Răzvad, compartiment de asistență socială și autoritate tutelară

___________________________________________
Centralizator final concurs instalator (muncitor)
____________________________________________
Centralizator rezultate interviu instalator
______________________________________________
Proces verbal afisare rezultate proba scrisa instaltator
_______________________________________

Proces verbal selectie dosare
____________________________________
Centralizator rezultate finale Sef SVSU
__________________________________________
Centralizator rezultate finale functii publice 11.01.2018
____________________________________________________
Centralizator rezultat proba interviu Sef SVSU 11.01.2018
___________________________________________________
Centralizator rezultate interviu functii publice 10.01.2018
______________________________________________________
Proces verbal afisare rezultate Sef SVSU
____________________________________________________
Proces verbal contestatie concurs pentru functia de consilier, clasa I, grad profesional asistent
______________________________________________________
Primăria Comunei Răzvad, judeţul Dâmboviţa, organizează concurs pentru ocuparea a unui post contractual de executie vacant de Instalator (muncitor) în cadrul aparatului propriu al primarului comunei Răzvad.
Concursul va avea loc la sediul Primăriei Comunei Răzvad, jud. Dâmboviţa, astfel:
- 26.01.2018 – proba scrisă, ora 1000, pentru: instalator (muncitor);
- 01.02.2018 – interviul, ora 1000, pentru: instalator (muncitor);
(1) Dosarele privind concursul se depun de către candidaţi la sediul Primăriei Comunei Răzvad, judeţul Dâmbovita, până la data de 15.01.2018, orele 1500 şi vor conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă indeplinirea condiţiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, in clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
(3) In cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
(4) Actele prevazute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

CONDIŢII DE OCUPARE A POSTULUI DE
INSTALATOR (MUNCITOR)

CONDIŢII GENERALE

- au cetatenie romană, cetaţenia altor state membre ale UE sau a
statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul in România;
- cunosc limba romană scris şi vorbit;
- au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- au capacitate deplină de exerciţiu;
- au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care
candidează, atestată pe baza avizului medical eliberat de medicul de familie;
- indeplinesc condiţiile de studii şi vechime sau alte condiţii specifice potrivit postului scos la concurs;
- nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârsirea unei infracţiuni;

CONDIŢII SPECIFICE

- studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;
- vechime în munca necesară ocupării postului- minim 5 ani;
- apt din punct de vedere fizic și medical pentru activități de întreținere și reparații;

BIBLIOGRAFIE pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant Instalator (muncitor)

1. Legea nr.477/2004- Codul de conduită a personalului contractual din autoritaţile şi instituţiile publice;
2. Legea nr.53/2003- republicată privind Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;
3. ORDIN Nr.818/2015 pentru aprobarea reglementarii tehnice „Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor sanitare aferente cladirilor”.

______________________________________________________________________
PROCES VERBAL de afisare rezultate proba scrisa pentru ocuparea a doua posturi vacante din cadrul aparatului propriu al primarului comunei Răzvad.
___________________________________________________________________
Proces verbal proces verbal selectie dosare functii contractuale selectie dosare concurs de recrutare pentru ocuparea a doua posturi vacante (personal contractual de conducere si executie) de: ȘEF SVSU și ADMINISTRATOR SALĂ SPORT I în cadrul aparatului propriu al primarului comunei Răzvad.
__________________________________________________________________
Proces verbal selectie dosare concurs de recrutare pentru functii publice de executie vacante.
_____________________________________
Proces verbal afisare
Primăria Comunei Răzvad, judeţul Dâmboviţa, organizează concurs pentru ocuparea a doua posturi vacante (personal contractual de conducere si executie) de:
ȘEF SVSU și ADMINISTRATOR SALĂ SPORT I în cadrul aparatului propriu al primarului comunei Răzvad.
Concursul va avea loc la sediul Primăriei Comunei Răzvad, jud. Dâmboviţa, astfel:
- 08.01.2018 – proba scrisă, ora 1000, pentru: șef SVSU și administrator sală sport I;
- 12.01.2018 – interviul, ora 1000, pentru: șef SVSU și administrator sală sport I;
(1) Dosarele privind concursul se depun de către candidaţi la sediul Primăriei Comunei Răzvad, judeţul Dâmbovita, până la data de 27.12.2017, orele 1500 şi vor conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă indeplinirea condiţiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, in clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
(3) In cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
(4) Actele prevazute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

CONDIŢII DE OCUPARE A POSTURILOR :

CONDIŢII GENERALE – ȘEF SVSU și ADMINISTRATOR SALĂ DE SPORT

- au cetatenie romană, cetaţenia altor state membre ale UE sau a
statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul in România;
- cunosc limba romană scris şi vorbit;
- au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- au capacitate deplină de exerciţiu;
- au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care
candidează, atestată pe baza avizului medical eliberat de medicul de familie;
- indeplinesc condiţiile de studii şi vechime sau alte condiţii specifice potrivit postului scos la concurs;
- nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârsirea unei infracţiuni;

CONDIŢII SPECIFICE – ȘEF SVSU
- studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;
- vechime în munca necesară ocupării postului- minim 5 ani;
- permis conducere categoria B;
- capacitate organizatorică si manageriala,capacitate de comunicare;
- recomandare de la ultimul loc de muncă, vizat de conducătorul
unităţii respective, dacă este cazul.

CONDIŢII SPECIFICE – ADMINISTRATOR SALĂ DE SPORT

- studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;
- vechime în munca necesară ocupării postului- minim 5 ani;
- capacitate organizatorică, spirit gospodaresc, initiativă, capacitate
de comunicare.
- recomandare de la ultimul loc de muncă, vizat de conducătorul
unităţii respective, dacă este cazul.

BIBLIOGRAFIE pentru ocuparea postului contractual de conducere vacant șef SVSU

1. Lege nr. 307/2006 privind apararea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea 481/2008 privind protectia civila, r2, cu modificările și completările ulterioare;
3. Ordonanța de Urgență nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare;
4. Hotarare nr. 1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgență voluntare, cu modificările și completările ulterioare ;
5. Hotarare nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorica, atributiile, functionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgenta;
6. Ordin nr. 1184/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii, de evacuare in situatii de urgenta;
7. Ordin nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor;
8. Ordin nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor voluntare si a serviciilor private pentru situatii de urgenta, cu modificările și completările ulterioare;
9. Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
10. Legea nr. 477/2004- Codul de conduită a personalului contractual din autoritaţile şi instituţiile publice;

BIBLIOGRAFIE pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant administrator sală de sport I

1. Legea nr. 22/1969- privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice ( Monitorul Oficial nr. 132/18.11.1969) cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 53/2003- republicată privind Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 477/2004- Codul de conduită a personalului contractual din autoritaţile şi instituţiile publice;
4. Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare;
5. Ordinul Nr.2861/2009- pentru aprobarea Normelor privind organizarea
și efectuarea inventarierii elemetelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.

___________________________________________________________
Primăria Comunei Răzvad, cu sediul în comuna Răzvad, strada Principală, nr. 350, judeţ Dâmboviţa, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale prevederilor din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs de recrutare pentru functii publice de executie vacante.
Proces verbal afisare

Probele stabilite pentru concurs: proba scrisă şi interviul;

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

1) Data până la care se depun dosarele de înscriere: în termen de 20 de zile de la data afișării anunțului.
Dosarele de înscriere vor conține obligatoriu următoarele documente:

a)formularul de inscriere prevazut in anexa nr. 3;
b)curriculum vitae, modelul comun european;
c)copia actului de identitate;
d)copii ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari;
e)copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare in domeniul administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, dupa caz;
f)copia carnetului de munca si dupa caz, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;
g)copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului;
h)copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare pentru efort fizic, in cazul functiilor publice pentru a caror ocupare este necesara indeplinirea unor conditii specifice care implica efort fizic si se testeaza prin proba suplimentara;
i)cazierul judiciar;
j)declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia.”
“(11) Modelul orientativ al adeverintei mentionate la alin. (1) lit. f) este prevazut in anexa nr. 2D.
(12) Adeverintele care au un alt format decat cel prevazut la alin. (11) trebuie sa cuprinda elemente similare celor prevazute in anexa nr. 2D si din care sa rezulte cel putin urmatoarele informatii: functia/functiile ocupata/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfasurarii activitatii, vechimea in munca acumulata, precum si vechimea in specialitatea studiilor.”
(2) Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice.
“(3) Copiile de pe actele prevazute la alin. (1) se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs, cu exceptia documentului prevazut la alin. (1) lit. c), care se poate transmite si in format electronic, la adresa de e-mail prevazuta la art. 39 alin. (11) lit. h).
(4) Documentul prevazut la alin. (1) lit. i) poate fi inlocuit cu o declaratie pe propria raspundere. In acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor si care nu a solicitat expres la inscrierea la concurs preluarea informatiilor direct de la autoritatea sau institutia publica competenta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de data si ora organizarii interviului, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire. In situatia in care candidatul solicita expres la inscrierea la concurs preluarea informatiilor direct de la autoritatea sau institutia publica competenta, extrasul de pe cazierul judiciar se solicita potrivit legii si procedurii aprobate la nivel institutional.

2) Locul depunerii dosarelor: Primăria Comunei Răzvad
3) Selecţia dosarelor de concurs: în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.
4) Data / ora / locul de organizare:
- proba scrisă – 04.01.2018, ora 1000/sediul Primăriei Comunei Răzvad
- interviul – 10.01.2018, ora 1000/sediul Primăriei Comunei Răzvad

5) Condiţii de participare la concursul de recrutare functii publice de executie vacante:

Condiţii generale de participare la concurs:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:
a) are cetatenia romana si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta de minimum 18 ani impliniti;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate;
f) indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica;
g) indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice;
h) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii,contra statului sau contra autoritatii, infractiuni de coruptie si de serviciu, infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei, infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice;
i) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;
j) nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege.

Condiţii specifice de participare la concurs:

a) pentru funcţia publică de execuţie vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Biroului Dezvoltare Urbană, Achiziţii, Programe şi Proiecte, Compartimentul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului:
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- vechimea în specialitatea absolvită de minim 1 an;

b) pentru funcţia de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Biroului Contabilitate, Taxe și Impozite locale, Compartimentul Taxe și Impozite locale:
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

BIBLIOGRAFIE pentru concursul de recrutare consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentul Urbanism și Amenajare Teritorială, al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Răzvad :

1. Constitutia Romaniei 1/2003 republicata;
2. Legea nr. 188/ 1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/ 2004 privind codul de conduită a funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Ordinul nr. 839/ 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

BIBLIOGRAFIE pentru concursul de recrutare consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentul Taxe și Impozite locale, al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Răzvad:

1. Constitutia Romaniei 1/2003 republicata;
2. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 privind codul de conduita al funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, Titlu IX și Titlul X, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 privind Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind codul fiscal, Titlu IX și Titlul X;
6. Legea 207 /2015 privind codul de procedură fiscală, Cap. VIII, cu modificările şi completările ulterioare;

__________________________________________________________________________________________
PRIMĂRIA COMUNEI RĂZVAD, str. Principală, nr. 350, com. Răzvad, jud. Dâmboviţa, cod poştal 137395, telefon 0245 677 516, fax 0245 677 530, e-mail: primariarazvad@yahoo.com vă invită să depuneţi oferta în scopul atribuirii contractului de “Deszapezire drumuri și străzi locale, in perioada sezonului rece 2017-2018″
Cod CPV: 90620000-9 – Servicii de deszapezire (rev.2)
VALOARE ESTIMATIVĂ A ACHIZIŢIEI: 50.000 lei fără TVA;
MODALITATEA DE ATRIBUIRE: achiziţie directă prin selecţie de oferte în urma publicării invitaţiei de participare pe site-ul primariei la rubrica de CONCURSURI ȘI LICITAȚII ȘI PE SEAP LA ANUNTURI PUBLICITARE.;
CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Preţul cel mai scăzut dintre ofertele admisibile, conform art. 187 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice;

CONDIŢII DE PARTICIPARE
Cerinţa 1
Ofertantul trebuie să aibă dreptul legal de a realiza activităţile care fac obiectul contractului.
Modalitatea de îndeplinire:
Se va prezenta Certificat constatator în original, copie legalizata/autentificată sau copie lizibilă cu menţiunea “conform cu originalul” emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, din care să rezulte cel puţin informaţiile legate de structura acţionarilor, reprezentanţilor legali, obiectul de activitate care trebuie să corespundă cu obiectului contractului care urmează să fie atribuit. Informaţiile ce rezultă din certificatul constatator trebuie să fie actuale la data limită de depunere a ofertelor.

Cerinţa 2
Ofertantul trebuie să faca dovada detinerii utilajelor care fac obiectul contractului.
Modalitatea de îndeplinire:
Se va prezenta formularul nr. 3 – Declaraţie privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice. Ofertanţii trebuie să-şi dimensioneze resursele tehnice disponibilizate astfel încât să facă dovada capacităţii tehnice de a acoperi execuţia lucrărilor, în funcţie de graficul de execuţie propus cu luarea în considerare a punctelor critice evidenţiate în grafic pentru fiecare obiect de lucrări în parte. În cazul în care operatorul economic are în dotarea sa echipamentele menţionate mai sus prin contracte/convenţii/ de închiriere, se vor prezenta contractele/convenţiile cu operatorii economici posesori ai respectivelor echipamente, care fac obiectul contractului supus prezentei proceduri de atribuire, conform caietului de sarcini.

MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI:
Propunerea financiară – se va prezenta Oferta de pret

Preţurile vor fi exprimate în LEI, fără TVA. Preţul este considerat ferm exprimat, fără a fi modificat sau ajustat pe toată perioada de derulare a contractului.

NU se acceptă oferte alternative la oferta de bază
NU se acceptă oferte întârziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.

Ofertantul trebuie să prezinte oferta de pret şi documentelor care o însoţesc, pe adresa de e-mail : primariarazvad@yahoo.com, pe fax : 0245 677 530 sau la PRIMĂRIA COMUNEI RĂZVAD, str. Principală, nr. 350, com. Răzvad, jud. Dâmboviţa, cod poştal 137395.
Termenul limită pentru depunerea ofertei este de : 20.11.2017, ora 12.00. Cerinţele prevăzute în caietul de sarcini sunt cerinţe minime obligatorii, ofertele care nu îndeplinesc aceste cerinţe urmând a fi respinse ca neconforme.
În vederea elaborării ofertei, operatorii economici interesaţi vor solicita autorităţii contractante invitaţia de participare şi documentaţia aferentă printr-o cerere scrisă pe adresa de e-mail : primariarazvad@yahoo.com sau pe fax : 0245 677 530.
Cerinţele prevăzute în caietul de sarcini sunt cerinţe minime obligatorii, ofertele care nu îndeplinesc aceste cerinţe vor fi respinse ca neconforme.

_______________________________________________________________
PRIMĂRIA COMUNEI RĂZVAD, str. Principală, nr. 350, com. Răzvad, jud. Dâmboviţa, cod poştal 137395, telefon 0245 677 516, fax 0245 677 530, e-mail: razvad@cjd.ro, primariarazvad@yahoo.com vă invită să depuneţi oferta în scopul atribuirii contractului de “Servicii de consultanţă în protecţia contra riscurilor şi în controlul riscurilor (securitatea muncii) si servicii de consultanţă pentru situaţii de urgenţă”
Cod CPV 71317000 – 3 – Servicii de consultanţă în protecţia contra riscurilor şi în controlul riscurilor (Rev.2)
Cod CPV 71317100 – 4 – Servicii de consultanţă în protecţia contra incendiilor şi a exploziilor şi în controlul incendiilor şi al exploziilor (Rev.2)

VALOARE ESTIMATIVĂ A ACHIZIŢIEI: 16.800 lei fără TVA;

MODALITATEA DE ATRIBUIRE: achiziţie directă prin selecţie de oferte în urma publicării invitaţiei de participare pe site-ul primariei la rubrica de CONCURSURI ȘI LICITAȚII;
CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Preţul cel mai scăzut dintre ofertele admisibile, conform art. 187 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice;
PERIOADA : 12 luni.

CONDIŢII DE PARTICIPARE
Cerinţa 1.
Ofertantul trebuie să aibă dreptul legal de a realiza activităţile care fac obiectul contractului.
Modalitatea de îndeplinire:
Se va prezenta Certificat constatator în original, copie legalizata/autentificată sau copie lizibilă cu menţiunea “conform cu originalul” emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, din care să rezulte cel puţin informaţiile legate de structura acţionarilor, reprezentanţilor legali, obiectul de activitate care trebuie să corespundă cu obiectului contractului care urmează să fie atribuit. Informaţiile ce rezultă din certificatul constatator trebuie să fie actuale la data limită de depunere a ofertelor.

Cerinţa 2.
Ofertantul trebuie să detină acte doveditoare/certificate pentru inspector protectia muncii, securitate la incendiu si de atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor.
Modalitatea de îndeplinire:
Se vor prezenta acte doveditoare/certificate în original, copie legalizata/autentificată sau copie lizibilă cu menţiunea “conform cu originalul” emise de autoritati competente in respectivele domenii.

MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI:
Propunerea financiară – se va prezenta Oferta de preţ.

Preţurile vor fi exprimate în LEI/LUNĂ, fără TVA. Preţul ofertei este considerat ferm exprimat, fără a fi modificat sau ajustat pe toată perioada de derulare a contractului.

NU se acceptă oferte alternative la oferta de bază
NU se acceptă oferte întârziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.

Ofertantul trebuie să prezinte oferta de pret şi documentelor care o însoţesc, pe adresa de e-mail : primariarazvad@yahoo.com, pe fax : 0245 677 530 sau la PRIMĂRIA COMUNEI RĂZVAD, str. Principală, nr. 350, com. Răzvad, jud. Dâmboviţa, cod poştal 137395.
Termenul limită pentru depunerea ofertei este de : 20.11.2017, ora 12.00. Cerinţele prevăzute în caietul de sarcini sunt cerinţe minime obligatorii, ofertele care nu îndeplinesc aceste cerinţe urmând a fi respinse ca neconforme.
În vederea elaborării ofertei, operatorii economici interesaţi vor solicita autorităţii contractante invitaţia de participare şi documentaţia aferentă printr-o cerere scrisă pe adresa de e-mail : primariarazvad@yahoo.com sau pe fax : 0245 677 530.
Cerinţele prevăzute în caietul de sarcini sunt cerinţe minime obligatorii, ofertele care nu îndeplinesc aceste cerinţe vor fi respinse ca neconforme.

___________________________________________________________________________
Centralizator rezultate finale
________________________________________________________________________
PRIMĂRIA COMUNEI RĂZVAD, str. Principală, nr. 350, com. Răzvad, jud. Dâmboviţa, cod poştal 137395, telefon 0245 677 516, fax 0245 677 530, e-mail: primariarazvad@yahoo.com vă invită să depuneţi oferta în scopul atribuirii contractului de “Deszapezire drumuri și străzi locale, in perioada sezonului rece 2017-2018″
Cod CPV: 90620000-9 – Servicii de deszapezire (rev.2)
VALOARE ESTIMATIVĂ A ACHIZIŢIEI: 50.000 lei fără TVA;
MODALITATEA DE ATRIBUIRE: achiziţie directă prin selecţie de oferte în urma publicării invitaţiei de participare pe site-ul primariei la rubrica de CONCURSURI ȘI LICITAȚII ȘI PE SEAP LA ANUNTURI PUBLICITARE.;
CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Preţul cel mai scăzut dintre ofertele admisibile, conform art. 187 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice;

CONDIŢII DE PARTICIPARE
Cerinţa 1
Ofertantul trebuie să aibă dreptul legal de a realiza activităţile care fac obiectul contractului.
Modalitatea de îndeplinire:
Se va prezenta Certificat constatator în original, copie legalizata/autentificată sau copie lizibilă cu menţiunea “conform cu originalul” emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, din care să rezulte cel puţin informaţiile legate de structura acţionarilor, reprezentanţilor legali, obiectul de activitate care trebuie să corespundă cu obiectului contractului care urmează să fie atribuit. Informaţiile ce rezultă din certificatul constatator trebuie să fie actuale la data limită de depunere a ofertelor.

Cerinţa 2
Ofertantul trebuie să faca dovada detinerii utilajelor care fac obiectul contractului.
Modalitatea de îndeplinire:
Se va prezenta formularul nr. 3 – Declaraţie privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice. Ofertanţii trebuie să-şi dimensioneze resursele tehnice disponibilizate astfel încât să facă dovada capacităţii tehnice de a acoperi execuţia lucrărilor, în funcţie de graficul de execuţie propus cu luarea în considerare a punctelor critice evidenţiate în grafic pentru fiecare obiect de lucrări în parte. În cazul în care operatorul economic are în dotarea sa echipamentele menţionate mai sus prin contracte/convenţii/ de închiriere, se vor prezenta contractele/convenţiile cu operatorii economici posesori ai respectivelor echipamente, care fac obiectul contractului supus prezentei proceduri de atribuire, conform caietului de sarcini.

MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI:
Propunerea financiară – se va prezenta Oferta de pret

Preţurile vor fi exprimate în LEI, fără TVA. Preţul este considerat ferm exprimat, fără a fi modificat sau ajustat pe toată perioada de derulare a contractului.

NU se acceptă oferte alternative la oferta de bază
NU se acceptă oferte întârziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.

Ofertantul trebuie să prezinte oferta de pret şi documentelor care o însoţesc, pe adresa de e-mail : primariarazvad@yahoo.com, pe fax : 0245 677 530 sau la PRIMĂRIA COMUNEI RĂZVAD, str. Principală, nr. 350, com. Răzvad, jud. Dâmboviţa, cod poştal 137395.
Termenul limită pentru depunerea ofertei este de : 08.11.2017, ora 12.00. Cerinţele prevăzute în caietul de sarcini sunt cerinţe minime obligatorii, ofertele care nu îndeplinesc aceste cerinţe urmând a fi respinse ca neconforme.
În vederea elaborării ofertei, operatorii economici interesaţi vor solicita autorităţii contractante invitaţia de participare şi documentaţia aferentă printr-o cerere scrisă pe adresa de e-mail : primariarazvad@yahoo.com sau pe fax : 0245 677 530.
Cerinţele prevăzute în caietul de sarcini sunt cerinţe minime obligatorii, ofertele care nu îndeplinesc aceste cerinţe vor fi respinse ca neconforme.

________________________________________________________________

Proces verbal rezultat interviu
_________________________________________________________________
PROCES VERBAL rezultate proba scrisa concurs sef SVSU si Administrator sala de sport
_______________________________________________________________________
Proces verbal selectie dosare concurs sef SVSU si Administrator sala de sport

_________________________________________
Concurs pentru ocuparea posturilor vacante (personal contractual) de:
ȘEF SVSU și ADMINISTRATOR SALA SPORT I la Primăria Comunei Răzvad

În conformitate cu prevederile art. 7 din H.G. nr. 286/2011 privind Regulamentul-cadru de stabilire a principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificata,
Primăria Comunei Răzvad, judeţul Dâmboviţa, organizează CONCURS pentru ocuparea a doua posturi vacante (personal contractual) de:
ȘEF SVSU și ADMINISTRATOR SALĂ SPORT I în cadrul aparatului propriu al primarului comunei Răzvad.
Concursul va avea loc la sediul Primăriei Comunei Răzvad, jud. Dâmboviţa, astfel:
- 31.10.2017 – proba scrisă, ora 1000, pentru: șef SVSU și administrator sală sport I;
- 03.11.2017 – interviul, ora 1000, pentru: șef SVSU și administrator sală sport I;
(1) Dosarele privind concursul se depun de către candidaţi la sediul Primăriei Comunei Răzvad, judeţul Dâmbovita, până la data de 23.10.2017, orele 1500 şi vor conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă indeplinirea condiţiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, in clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
(3) In cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
(4) Actele prevazute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

CONDIŢII DE OCUPARE A POSTURILOR :

CONDIŢII GENERALE – ȘEF SVSU și ADMINISTRATOR SALĂ DE SPORT

- au cetatenie romană, cetaţenia altor state membre ale UE sau a
statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul in România;
- cunosc limba romană scris şi vorbit;
- au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- au capacitate deplină de exerciţiu;
- au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care
candidează, atestată pe baza avizului medical eliberat de medicul de familie;
- indeplinesc condiţiile de studii şi vechime sau alte condiţii specifice potrivit postului scos la concurs;
- nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârsirea unei infracţiuni;

CONDIŢII SPECIFICE – ȘEF SVSU
- studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;
- vechime în munca necesară ocupării postului- minim 5 ani;
- permis conducere categoria B;
- capacitate organizatorică si manageriala,capacitate de comunicare;
- recomandare de la ultimul loc de muncă, vizat de conducătorul
unităţii respective, dacă este cazul.

CONDIŢII SPECIFICE – ADMINISTRATOR SALĂ DE SPORT

- studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;
- vechime în munca necesară ocupării postului- minim 5 ani;
- capacitate organizatorică, spirit gospodaresc, initiativă, capacitate
de comunicare.
- recomandare de la ultimul loc de muncă, vizat de conducătorul
unităţii respective, dacă este cazul.

BIBLIOGRAFIE pentru ocuparea postului vacant Șef SVSU

1. Lege nr. 307/2006 privind apararea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea 481/2008 privind protectia civila, r2, cu modificările și completările ulterioare;
3. Ordonanța de Urgență nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare;
4. Hotarare nr. 1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgență voluntare, cu modificările și completările ulterioare ;
5. Hotarare nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorica, atributiile, functionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgenta;
6. Ordin nr. 1184/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii, de evacuare in situatii de urgenta;
7. Ordin nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor;
8. Ordin nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor voluntare si a serviciilor private pentru situatii de urgenta, cu modificările și completările ulterioare;
9. Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
10. Legea nr. 477/2004- Codul de conduită a personalului contractual din autoritaţile şi instituţiile publice;

BIBLIOGRAFIE pentru ocuparea postului vacant Administrator sală de sport I

1. Legea nr. 22/1969- privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice ( Monitorul Oficial nr. 132/18.11.1969) cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 53/2003- republicată privind Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 477/2004- Codul de conduită a personalului contractual din autoritaţile şi instituţiile publice;
4. Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare;
5. Ordinul Nr.2861/2009- pentru aprobarea Normelor privind organizarea
și efectuarea inventarierii elemetelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.

_______________________________________________________________________
PRIMĂRIA COMUNEI RĂZVAD, str. Principală, nr. 350, com. Răzvad, jud. Dâmboviţa, cod poştal 137395, telefon 0245 677 516, fax 0245 677 530, e-mail: primariarazvad@yahoo.com vă invită să depuneţi oferta în scopul atribuirii contractului de proiectare si executie lucrari de “Instalatie incalzire centrala termica Scoala Gimnaziala Razvad, comuna Razvad, judetul Dambovita”
COD CPV 45331100-7 – Lucrari de instalare echipamente de incalzire centrala (Rev2)
COD CPV 71321200-6 – Servicii de proiectare a sistemelor de încălzire (Rev2)

VALOARE ESTIMATIVĂ A ACHIZIŢIEI: 329.579,41 lei fara TVA.
MODALITATEA DE ATRIBUIRE: achiziţie directă prin selecţie de oferte în urma publicării invitaţiei de participare ce va fi publicată pe site-ul UAT Răzvad, http://comunarazvad.ro la rubrica CONCURSURI ȘI LICITAȚII.
CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Preţul cel mai scăzut dintre ofertele admisibile, conform art. 187 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice;

CONDIŢII DE PARTICIPARE
Conform fisei de date.

MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI:
Conform fisei de date.

Termenul limită pentru depunerea ofertei este de : 07.08.2017, ora 16.00.
Cerinţele prevăzute în fisa de date sunt cerinţe minime obligatorii, ofertele care nu îndeplinesc aceste cerinţe urmând a fi respinse ca neconforme.
În vederea elaborării ofertei, operatorii economici interesaţi vor solicita autorităţii contractante fisa de date şi documentaţia aferentă printr-o cerere scrisă pe adresa de e-mail : primariarazvad@yahoo.com sau pe fax : 0245 677 530/0245677516.

_____________________________________________________________________________________________________

PRIMĂRIA COMUNEI RĂZVAD, str. Principală, nr. 350, com. Răzvad, jud. Dâmboviţa, cod poştal 137395, telefon 0245 677 516, fax 0245 677 530, e-mail: primariarazvad@yahoo.com vă invită să depuneţi oferta în scopul atribuirii contractului de lucrari pentru “Sprijiniri de maluri pe str. Valea Pietrii în comuna Răzvad, jud. Dâmboviţa”

VALOARE ESTIMATIVĂ A ACHIZIŢIEI: 9.438,88 lei fara TVA
MODALITATEA DE ATRIBUIRE: achiziţie directă prin selecţie de oferte în urma publicării invitaţiei de participare şi va fi publicată pe site-ul UAT Răzvad, http://comunarazvad.ro la rubrica CONCURSURI ȘI LICITAȚII..
CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Preţul cel mai scăzut dintre ofertele admisibile, conform art. 187 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice;

CONDIŢII DE PARTICIPARE
Cerinţa 1
Ofertantul trebuie să aibă dreptul legal de a realiza activităţile care fac obiectul contractului.
Modalitatea de îndeplinire:
Se va prezenta Certificat constatator în original, copie legalizata/autentificată sau copie lizibilă cu menţiunea “conform cu originalul” emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, din care să rezulte cel puţin informaţiile legate de structura acţionarilor, reprezentanţilor legali, obiectul de activitate care trebuie să corespundă cu obiectului contractului care urmează să fie atribuit. Informaţiile ce rezultă din certificatul constatator trebuie să fie actuale la data limită de depunere a ofertelor.

Cerinţa 2
Ofertantul trebuie să faca dovada faptului ca acesta nu are datorii la bugetul local sau la bugetul general consolidat.
Modalitatea de îndeplinire:
Se va prezenta certificate de atestare fiscala privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat eliberat de A.N.A.F si la bugetul local (eliberat de directia de specialitate din cadrul primariilor in a caror raza teritoriala activeaza societatea respectiva) valabile la data
deschiderii ofertelor.

Cerinţa nr. 3
INFORMAŢII CU PRIVIRE LA CONDIŢIILE DE MUNCĂ ŞI PROTECŢIA MEDIULUI
Modalitatea de îndeplinire:
Se va completa Formularul nr.2 – Operatorii economici sunt obligaţi să indice în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia au ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii. Informaţii detaliate privind reglementările care sunt în vigoare la nivel naţional şi care se referă la condiţiile de muncă şi protecţia muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă, se pot obţine de la Inspecţia Muncii sau de pe site-ul: http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html.

MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI:
Propunerea financiară – se va prezenta Oferta de pret, conform listei de cantitati din caietul de sarcini.
Preţurile vor fi exprimate în LEI, fără TVA. Preţul este considerat ferm exprimat, fără a fi modificat sau ajustat pe toată perioada de derulare a contractului.
NU se acceptă oferte alternative la oferta de bază
NU se acceptă oferte întârziate.
Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar al ofertei şi al documentelor care o însoţesc pe adresa de e-mail primariarazvad@yahoo.com , pe fax : 0245 677 530 sau la PRIMĂRIA COMUNEI RĂZVAD, str. Principală, nr. 350, com. Răzvad, jud. Dâmboviţa, cod poştal 137395.
Termenul limită pentru depunerea ofertei este de : 03.08.2017, ora 12.00.
Cerinţele prevăzute în caietul de sarcini sunt cerinţe minime obligatorii, ofertele care nu îndeplinesc aceste cerinţe urmând a fi respinse ca neconforme.
În vederea elaborării ofertei, operatorii economici interesaţi vor solicita autorităţii contractante invitaţia de participare şi documentaţia aferentă printr-o cerere scrisă pe adresa de e-mail : primariarazvad@yahoo.com sau pe fax : 0245 677 530.

___________________________________________________________________________________________________________________
PRIMĂRIA COMUNEI RĂZVAD, str. Principală, nr. 350, com. Răzvad, jud. Dâmboviţa, cod poştal 137395, telefon 0245 677 516, fax 0245 677 530, e-mail: primariarazvad@yahoo.com vă invită să depuneţi oferta în scopul atribuirii contractului de prestari servicii “Servicii de medicina muncii pentru angajatii Primăriei Răzvad și Centrului educativ pentru copii săraci Răzvad”
COD CPV 85147000-1 Servicii de medicina muncii (Rev.2)

VALOARE ESTIMATIVĂ A ACHIZIŢIEI: 4.000 lei fără TVA;
MODALITATEA DE ATRIBUIRE: achiziţie directă prin selecţie de oferte în urma publicării invitaţiei de participare pe site-ul primariei la rubrica de CONCURSURI ȘI LICITAȚII .
CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Preţul cel mai scăzut dintre ofertele admisibile, conform art. 187 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice;

Obiectul contractului.
Servicii de medicina muncii pentru angajatii Primăriei Răzvad 43 posturi și Centrului educativ pentru copii săraci Răzvad, pentru un numar de 8 posturi

CONDIŢII DE PARTICIPARE
Cerinţa 1
Ofertantul trebuie să aibă dreptul legal de a realiza activităţile care fac obiectul contractului.
Modalitatea de îndeplinire:
Se va prezenta Certificat constatator în original, copie legalizata/autentificată sau copie lizibilă cu menţiunea “conform cu originalul” emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, din care să rezulte cel puţin informaţiile legate de structura acţionarilor, reprezentanţilor legali, obiectul de activitate care trebuie să corespundă cu obiectului contractului care urmează să fie atribuit. Informaţiile ce rezultă din certificatul constatator trebuie să fie actuale la data limită de depunere a ofertelor.

Cerinţa 2
Ofertantul trebuie să detina Autorizatie Sanitara de Functionare avizata la data depunerii ofertei

Modalitatea de îndeplinire:
Se va prezenta Autorizatie Sanitara de Functionare în original, copie legalizata/autentificată sau copie lizibilă cu menţiunea “conform cu originalul” emisa de DSP.

MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI:
Propunerea financiară – se va prezenta Oferta de pret in conformitate cu caietul de sarcini

MODUL DE PREZENTARE AL OFERTEI:
Propunerea financiară – se va prezenta Oferta de pret in conformitate cu caietul de sarcini
Preţurile vor fi exprimate în LEI, fără TVA. Preţul ofertei este considerat ferm exprimat, fără a fi modificat sau ajustat pe toată perioada de derulare a contractului.
NU se acceptă oferte alternative la oferta de bază.
NU se acceptă oferte întârziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.
Ofertantul trebuie să prezinte oferta de pret şi documentelor care o însoţesc, pe adresa de e-mail : primariarazvad@yahoo.com/pe fax : 0245 677 530 sau la adresa primariei din str. Principala nr.350.
Termenul limită pentru depunerea ofertei este de : 24.05.2017, ora 12.00.
Cerinţele prevăzute în caietul de sarcini sunt cerinţe minime obligatorii, ofertele care nu îndeplinesc aceste cerinţe urmând a fi respinse ca neconforme.
În vederea elaborării ofertei, operatorii economici interesaţi vor solicita autorităţii contractante invitaţia de participare şi documentaţia aferentă printr-o cerere scrisă pe adresa de e-mail : primariarazvad@yahoo.com sau pe fax : 0245 677 530.
__________________________________________________________________________________________

PRIMĂRIA COMUNEI RĂZVAD, str. Principală, nr. 350, com. Răzvad, jud. Dâmboviţa, cod poştal 137395, telefon 0245 677 516, fax 0245 677 530, e-mail: primariarazvad@yahoo.com vă invită să depuneţi oferta în scopul atribuirii contractului de “Modernizare drumuri locale în comuna Răzvad, jud. Dâmboviţa” pe strazile Valea Mare de la km 0+706-1+220 şi Valea Pietrii de la km 0+547-0+893 COD CPV 45233140-2 – Lucrari de drumuri (Rev.2)

VALOARE ESTIMATIVĂ A ACHIZIŢIEI: 422.369,00 lei fără TVA (C+M = 417.941 lei fara TVA si Diverse si neprevazute = 4.428 lei fara TVA)
MODALITATEA DE ATRIBUIRE: achiziţie directă prin selecţie de oferte în urma publicării invitaţiei de participare şi va fi publicată pe SEAP la rubrica ANUNȚURI si site-ul UAT Răzvad, http://comunarazvad.ro la rubrica CONCURSURI ȘI LICITAȚII..
CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Preţul cel mai scăzut dintre ofertele admisibile, conform art. 187 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice;

CONDIŢII DE PARTICIPARE
Cerinţa 1
Ofertantul trebuie să aibă dreptul legal de a realiza activităţile care fac obiectul contractului.
Modalitatea de îndeplinire:
Se va prezenta Certificat constatator în original, copie legalizata/autentificată sau copie lizibilă cu menţiunea “conform cu originalul” emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, din care să rezulte cel puţin informaţiile legate de structura acţionarilor, reprezentanţilor legali, obiectul de activitate care trebuie să corespundă cu obiectului contractului care urmează să fie atribuit. Informaţiile ce rezultă din certificatul constatator trebuie să fie actuale la data limită de depunere a ofertelor.

Cerinţa 2
Ofertantul trebuie să faca dovada faptului ca acesta nu are datorii la bugetul local sau la bugetul general consolidat.
Modalitatea de îndeplinire:
Se va prezenta certificate de atestare fiscala privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat eliberat de A.N.A.F si la bugetul local (eliberat de directia de specialitate din cadrul primariilor in a caror raza teritoriala activeaza societatea respectiva) valabile la data
deschiderii ofertelor.

Cerinţa 3
Ofertantul trebuie să faca dovada detinerii utilajelor care fac obiectul contractului.
Modalitatea de îndeplinire:
Se va prezenta formularul nr. 2 – Declaraţie privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice. Ofertanţii trebuie să-şi dimensioneze resursele tehnice disponibilizate astfel încât să facă dovada capacităţii tehnice de a acoperi execuţia lucrărilor, în funcţie de graficul de execuţie propus cu luarea în considerare a punctelor critice evidenţiate în grafic pentru fiecare obiect de lucrări în parte. În cazul în care operatorul economic are în dotarea sa echipamentele menţionate mai sus prin contracte/convenţii/ de închiriere, se vor prezenta contractele/convenţiile cu operatorii economici posesori ai respectivelor echipamente, care fac obiectul contractului supus prezentei proceduri de atribuire, conform caietului de sarcini.

Cerinţa 4
Ofertantul trebuie să dispună de resursele umane considerate de autoritatea contractantă ca fiind strict necesare îndeplinirii în bune condiţii a contractului (personal de specialitate şi experţi care vor avea roluri esenţiale în îndeplinirea contractului):
a) Şef şantier (inginer, absolvent al Facultăţii de Căi Ferate, Drumuri şi Poduri sau echivalent cu diplomă de inginer / licenţă)
b) Responsabil tehnic cu execuţia – cu autorizaţia valabilă la data limită de depunere a ofertelor, în domeniul ce face obiectul contractului
c) Responsabil SSM

Observaţie:
1) Se vor nominaliza persoane diferite pentru fiecare poziţie.
Modalitatea de îndeplinire
Modalitate de îndeplinire
Se vor ataşa:
1 ) Formularul nr. 3 – Informaţii generale privind angajaţii
2) Formularul nr. 4 – Personal ce va fi angajat în contract
3) Formularul nr. 5 – CV-uri

Cerinţa nr. 5
INFORMAŢII CU PRIVIRE LA CONDIŢIILE DE MUNCĂ ŞI PROTECŢIA MEDIULUI
Modalitatea de îndeplinire:
Se va completa Formularul nr. 6 – Operatorii economici sunt obligaţi să indice în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia au ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii. Informaţii detaliate privind reglementările care sunt în vigoare la nivel naţional şi care se referă la condiţiile de muncă şi protecţia muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă, se pot obţine de la Inspecţia Muncii sau de pe site-ul: http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html.
În cazul în care oferta este depusă de o asociere se vor prezenta:
1) Formularul 7 – Imputernicirea leaderul asociatiei de a reprezenta asociatia la procedura de atribuire.
2) Formularul 8 – Declaraţie privind partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de asociaţi şi specializarea acestora
3) Formularului nr. 9 Acordul de asociere, care va conţine: sunt responsabili solidar şi nelimitat de executarea integrală a contractului, la termen şi în condiţiile asumate prin acesta; -nominalizarea liderului asociaţiei, a membrilor asociaţiei, împreună cu datele de identificare ale acestora; comunicările dintre autoritatea contractantă şi membrii asociaţiei cu privire la desfăşurarea procedurii de atribuire se vor face cu liderul asociaţiei; – în cazul în care oferta asociaţiei este declarată câştigătoare, plăţile efectuate în baza contractului de achiziţie publică se vor face în contul indicat de către liderul asociaţiei; – partea/părţile din contract care urmează să fie îndeplinita/îndeplinite de fiecare asociat în parte.
Dacă nu este cazul, documentele nu se vor prezenta.

MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI:
Propunerea financiară – se va prezenta Oferta de pret

Preţurile vor fi exprimate în LEI, fără TVA. Preţul este considerat ferm exprimat, fără a fi modificat sau ajustat pe toată perioada de derulare a contractului.

Propunerea tehnică: – va constitui o prezentare a specificaţiilor tehnice în conformitate cu cerinţele Caietului de sarcini anexat.

NU se acceptă oferte alternative la oferta de bază
NU se acceptă oferte întârziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.

MODUL DE PREZENTARE AL OFERTEI:
Propunerea financiară – se va prezenta Oferta de pret .
Preţurile vor fi exprimate în LEI, fără TVA. Preţul ofertei este considerat ferm exprimat, fără a fi modificat sau ajustat pe toată perioada de derulare a contractului.
Propunerea tehnică: – va constitui o prezentare a specificaţiilor tehnice în conformitate cu cerinţele Caietului de sarcini anexat.
Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar al ofertei şi al documentelor care o însoţesc, în original. Originalul trebuie să fie tipărit sau scris cu cerneală neradiabilă. Ofertantul trebuie să sigileze documentele în plicuri separate marcate corespunzător cu DOCUMENTE DE CALIFICARE, OFERTA FINANCIARĂ şi OFERTA TEHNICĂ. Plicurile se vor introduce într-un plic exterior, închis şi netransparent. Plicul exterior trebuie să fie marcat cu adresa autorităţii contractante şi cu inscripţia “A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 18.05.2017, ora 12.00. Oferta va fi însoţită de Scrisoare de înaintare.
NU se acceptă oferte alternative la oferta de bază.
NU se acceptă oferte întârziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.
Termenul limită pentru depunerea ofertei este de : 18.05.2017, ora 12.00. Cerinţele prevăzute în caietul de sarcini sunt cerinţe minime obligatorii, ofertele care nu îndeplinesc aceste cerinţe urmând a fi respinse ca neconforme.
În vederea elaborării ofertei, operatorii economici interesaţi vor solicita autorităţii contractante invitaţia de participare şi documentaţia aferentă printr-o cerere scrisă pe adresa de e-mail : primariarazvad@yahoo.com sau pe fax : 0245 677 530.

_________________________________________________________________________________________
PRIMĂRIA COMUNEI RĂZVAD, str. Principală, nr. 350, com. Răzvad, jud. Dâmboviţa, cod poştal 137395, telefon 0245 677 516, fax 0245 677 530, e-mail: primariarazvad@yahoo.com vă invită să depuneţi oferta în scopul atribuirii contractului de prestari servicii pentru “Repararea și întretinerea echipamentului informatic de la sediul primăriei și Bibliotecii Comunale Răzvad”
COD CPV 50312000-5 Repararea şi întreţinerea echipamentului informatic (Rev.2)
VALOARE ESTIMATIVĂ A ACHIZIŢIEI: 30.000 fără TVA;
CONDIŢII DE PARTICIPARE stabilite pentru operatorii economici interesaţi să participe la procedură:
Cerinţa
Ofertantul trebuie să aibă dreptul legal de a realiza activităţile care fac obiectul contractului.
Modalitatea de îndeplinire:
Se va prezenta Certificat constatator în original, copie legalizata/autentificată sau copie lizibilă cu menţiunea “conform cu originalul” emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, din care să rezulte cel puţin informaţiile legate de structura acţionarilor, reprezentanţilor legali, obiectul de activitate care trebuie să corespundă cu obiectului contractului care urmează să fie atribuit. Informaţiile ce rezultă din certificatul constatator trebuie să fie actuale la data limită de depunere a ofertelor.
Termenul limită pentru depunerea ofertei este de : 28.04.2017, ora 12.00.
Cerinţele prevăzute în caietul de sarcini sunt cerinţe minime obligatorii, ofertele care nu îndeplinesc aceste cerinţe urmând a fi respinse ca neconforme.
În vederea elaborării ofertei, operatorii economici interesaţi vor solicita autorităţii contractante invitaţia de participare şi documentaţia aferentă printr-o cerere scrisă pe adresa de e-mail : primariarazvad@yahoo.com sau pe fax : 0245 677 530.
Proces verbal rezultat final concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de buldoexcavatorist rezultat final
_____________________________________________________________________________________________
Proces verbal concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de buldoexcavatorist rezultat interviu
______________________________________________________________________________________
PRIMĂRIA COMUNEI RĂZVAD, str. Principală, nr. 350, com. Răzvad, jud. Dâmboviţa, cod poştal 137395, telefon 0245 677 516, fax 0245 677 530, e-mail: primariarazvad@yahoo.com vă invită să depuneţi oferta în scopul atribuirii contractului de prestari servicii pentru “Intreținerea, fertilizarea, tunderea și refacerea gazonului la obiectivul Bază Sportivă in anul 2017″ Cod CPV: 77320000-9 Servicii de întreţinere a terenurilor de sport (Rev.2).
Valoarea estimată este de 72.800 fără TVA.
CONDIŢII DE PARTICIPARE stabilite pentru operatorii economici interesaţi să participe la procedură:
Cerinţa 1
Ofertantul trebuie să aibă dreptul legal de a realiza activităţile care fac obiectul contractului.
Modalitatea de îndeplinire:
Se va prezenta Certificat constatator în original, copie legalizata/autentificată sau copie lizibilă cu menţiunea “conform cu originalul” emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, din care să rezulte cel puţin informaţiile legate de structura acţionarilor, reprezentanţilor legali, obiectul de activitate care trebuie să corespundă cu obiectului contractului care urmează să fie atribuit. Informaţiile ce rezultă din certificatul constatator trebuie să fie actuale la data limită de depunere a ofertelor.

Cerinţa 2
Ofertantul trebuie să faca dovada detinerii utilajelor care fac obiectul contractului, respectiv doua motocoase si o masina de tuns gazonul.
Modalitatea de îndeplinire:
Se va prezenta formularul nr. 2 – Declaraţie privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice. Ofertanţii trebuie să-şi dimensioneze resursele tehnice disponibilizate astfel încât să facă dovada capacităţii tehnice de a acoperi execuţia lucrărilor, în funcţie de graficul de execuţie propus cu luarea în considerare a punctelor critice evidenţiate în grafic pentru fiecare obiect de lucrări în parte. În cazul în care operatorul economic are în dotarea sa echipamentele menţionate mai sus prin contracte/convenţii/ de închiriere, se vor prezenta contractele/convenţiile cu operatorii economici posesori ai respectivelor echipamente, care fac obiectul contractului supus prezentei proceduri de atribuire, conform caietului de sarcini.
Termenul limită pentru depunerea ofertei este de : 14.04.2017, ora 12.00.
Cerinţele prevăzute în caietul de sarcini sunt cerinţe minime obligatorii, ofertele care nu îndeplinesc aceste cerinţe urmând a fi respinse ca neconforme.
În vederea elaborării ofertei, operatorii economici interesaţi vor solicita autorităţii contractante invitaţia de participare şi documentaţia aferentă printr-o cerere scrisă pe adresa de e-mail : primariarazvad@yahoo.com sau pe fax : 0245 677 530.

_____________________________________________________________________________________
Proces verbal concurs rezultate concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de buldoexcavatorist – proba scrisa.
______________________________________________________________________________________

Proces verbal de selectie dosare concurs pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de administrator sala de sport I si buldoexcavatorist I.
_________________________________________________________________________________________________
Primăria Comunei Răzvad, judeţul Dâmboviţa, organizează CONCURS pentru ocuparea a doua posturi vacante (personal contractual) de:
ADMINISTRATOR SALA SPORT I şi BULDOEXCAVATORIST I, în cadrul aparatului propriu al primarului comunei Răzvad.
Concursul va avea loc la sediul Primăriei Comunei Răzvad, jud. Dâmboviţa, astfel:
- 06.04.2017 – proba scrisă, ora 10.00, pentru: administrator sala de sport I şi buldoexcavatorist I;
- 11.04.2017 – proba tip interviu, ora 10.00, pentru: administrator sala de sport I şi buldoexcavatorist I;
(1) Dosarele privind concursul se depun de către candidaţi la sediul Primăriei Comunei Răzvad, judeţul Dâmbovita, până la data de 29.03.2017, orele 15.00 şi vor conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă indeplinirea condiţiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, in clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
(3) In cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
(4) Actele prevazute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

CONDIŢII GENERALE – ADMINISTRATOR SALĂ DE SPORT :

- au cetatenie romană, cetaţenia altor state membre ale UE sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul in România;
- cunosc limba romană scris şi vorbit;
- au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- au capacitate deplină de exerciţiu;
- au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza avizului medical eliberat de medicul de familie;
- indeplinesc condiţiile de studii şi vechime sau alte condiţii specifice potrivit postului scos la concurs;
- nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârsirea unei infracţiuni;

CONDIŢII SPECIFICE – ADMINISTRATOR SALĂ DE SPORT

- studii superioare economice ;
- vechime în munca necesară ocupării postului minim 5 ani;
- capacitate organizatorică, spirit gospodaresc, initiativă, capacitate de comunicare.
- recomandare de la ultimul loc de muncă, vizat de conducătorul unităţii respective, dacă este cazul.

CONDIŢII GENERALE – ŞOFER BULDOEXCAVATOR I

- au cetatenie romană, cetaţenia altor state membre ale UE sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul in România;
- cunosc limba romană scris şi vorbit;
- au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- au capacitate deplină de exerciţiu;
- au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza avizului medical eliberat de medicul de familie şi avizului psihologic eliberat de cabinet autorizat de ministerul trasporturilor;
- posesor al unui permis de conducere valabil care să cuprindă categoriile B, C si E;
- cazierul conducătorului auto de la Serviciul circulaţie al judeţului Dâmboviţa;
- indeplinesc condiţiile de studii şi vechime sau alte condiţii specifice potrivit postului scos la concurs;
- nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârsirea unei infracţiuni;

CONDIŢII SPECIFICE – ŞOFER BULDOEXCAVATOR I
- studii medii;
- vechime în munca necesară ocupării postului minim 5 ani;
- calificare de mașinist pe mașini pentru terasamente;
- recomandare de la ultimul loc de muncă, vizat de conducătorul unităţii respective, dacă este cazul;
Anexăm alăturat bibliografia corespunzatoare fiecarui post.

BIBLIOGRAFIE pentru ocuparea postului vacant Administrator sală de
sport I

1. Legea nr. 22/1969- privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice ( Monitorul Oficial nr. 132/18.11.1969) cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 53/2003- republicată privind Codul Muncii;
3. Legea nr. 477/2004- Codul de conduită a personalului contractual din autoritaţile şi instituţiile publice- M.O. 1105/2004;
4. Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală, republicată şi modificată, cap. II, Cap. IV, Cap. IX;
5. Ordinul Nr.2861/2009- pentru aprobarea Normelor privind organizarea
și efectuarea inventarierii elemetelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.

TEMATICA pentru ocuparea postului vacant Administrator sala de sport I
1. Organizarea și efectuarea inventarierii;
2. Gestionarea bunurilor și Răspunderii;
3. Încheierea contractului individual de muncă;
4. Raspunderea disciplinară;
5. Domeniul de aplicare şi principiile care guvernează conduita profesională;
6. Norme generale de conduită profesională a personalului contractual;
7. Atribuțiile consiliului local;
8. Instituțiile, serviciile publice de interes local și aparatul de specialitate al primarului;
9. Actele autoritățile administrației publice locale și comunicarea acestora.

BIBLIOGRAFIE pentru ocuparea postului vacant Buldoexcavatorist I

1. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autoritătile şi instituţiile publice;
2. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătătii in muncă cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
4. O.U. nr. 195/2002, cu modificările si completările ulterioare, privind circulaţia pe drumurile publice.

TEMATICA pentru ocuparea postului vacant Buldoexcavatorist I

1. Domeniul de aplicare şi principiile care guvernează conduita profesională;
2. Norme generale de conduită profesională a personalului contractual;
3. Instruirea lucrătorilor;
4. Reguli privind circulatia vehiculelor;
5. Contraventiile prevazute in Ordonanta 195/2002, modificata, art.99, art.100, art.101 si art.102.
Relații suplimentare se pot obţine de la sediul Primăriei comunei Răzvad, loc. Răzvad, str. Principală, nr. 350, jud. Dambovița, şi la tel. 0245677516.

________________________________________________________________________________________________
PRIMĂRIA COMUNEI RĂZVAD, str. Principală, nr. 350, com. Răzvad, jud. Dâmboviţa, cod poştal 137395, telefon 0245 677 516, fax 0245 677 530, e-mail: primariarazvad@yahoo.com vă invită să depuneţi oferta în scopul atribuirii contractului de intocmire SF pentru:
1.“Extindere a sistemului de canalizare in satele Valea Voievozilor si Răzvad, comuna Răzvad, județul Dâmbovița”
2.“Extindere a sistemului de alimentare cu apa in satul Gorgota, comuna Răzvad, județul Dâmbovița”
cod CPV: 71241000-9– Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize (Rev.2).

VALOARE ESTIMATIVĂ A ACHIZIŢIEI: 100.000 lei fără TVA;
MODALITATEA DE ATRIBUIRE: achiziţie directă prin selecţie de oferte în urma publicării invitaţiei de participare pe site-ul primariei la rubrica de CONCURSURI ȘI LICITAȚII;
CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Preţul cel mai scăzut dintre ofertele admisibile, conform art. 187 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice;

CONDIŢII DE PARTICIPARE
Cerinţa
Ofertantul trebuie să aibă dreptul legal de a realiza activităţile care fac obiectul contractului.
Modalitatea de îndeplinire:
Se va prezenta Certificat constatator în original, copie legalizată/autentificată sau copie lizibilă cu menţiunea “conform cu originalul” emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, din care să rezulte cel puţin informaţiile legate de structura acţionarilor, reprezentanţilor legali, obiectul de activitate care trebuie să corespundă cu obiectului contractului care urmează să fie atribuit. Informaţiile ce rezultă din certificatul constatator trebuie să fie actuale la data limită de depunere a ofertelor.

MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI:
Propunerea financiară – se va prezenta Oferta de preţ.

Preţurile vor fi exprimate în LEI, fără TVA, defalcat pentru fiecare documentatie in parte. Preţul ofertei este considerat ferm exprimat, fără a fi modificat sau ajustat pe toată perioada de derulare a contractului.

NU se acceptă oferte alternative la oferta de bază
NU se acceptă oferte întârziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.

Ofertantul trebuie să prezinte oferta de pret şi documentelor care o însoţesc, pe adresa de e-mail : primariarazvad@yahoo.com, pe fax : 0245 677 530 sau la PRIMĂRIA COMUNEI RĂZVAD, str. Principală, nr. 350, com. Răzvad, jud. Dâmboviţa, cod poştal 137395.
Termenul limită pentru depunerea ofertei este de : 28.02.2017, ora 12.00. Cerinţele prevăzute în caietul de sarcini sunt cerinţe minime obligatorii, ofertele care nu îndeplinesc aceste cerinţe urmând a fi respinse ca neconforme.
În vederea elaborării ofertei, operatorii economici interesaţi vor solicita autorităţii contractante invitaţia de participare şi documentaţia aferentă printr-o cerere scrisă pe adresa de e-mail : primariarazvad@yahoo.com sau pe fax : 0245 677 530.
Cerinţele prevăzute în caietul de sarcini sunt cerinţe minime obligatorii, ofertele care nu îndeplinesc aceste cerinţe vor fi respinse ca neconforme.

______________________________________________________________________________

Centralizator nominal punctaje concurs pentru ocuparea functiilor publice vacante 20.01.2017.
________________________________________________________________________
Proces verbal afisare interviu concurs pentru ocuparea functiilor publice vacante 19.01.2017
______________________________________________________________________________
Centralizatorul nominal privind rezultatele obtinute de candidati la proba scrisa din data de 16.01.2017 pentru ocuparea functiilor publice vacante.
__________________________________________________
Borderou afisare selectie dosare pentru ocuparea functiilor publice pe baza de concurs organizat in perioada 16-20.01.2017.

________________________________________________________________________
Proces verbal interviu pentru ocuparea postului vacant (personal contractual) de: PAZNIC
__________________________________________________________________________
PRIMĂRIA COMUNEI RĂZVAD, str. Principală, nr. 350, com. Răzvad, jud. Dâmboviţa, cod poştal 137395, telefon 0245 677 516, fax 0245 677 530, e-mail: razvad@cjd.ro, primariarazvad@yahoo.com vă invită să depuneţi oferta în scopul atribuirii contractului de “Servicii de transport rutier – sofer buldoexcavator”
Cod CPV 60100000 – 9 – Servicii de transport rutier (Rev.2)

VALOARE ESTIMATIVĂ A ACHIZIŢIEI: 5.000 lei fără TVA;

MODALITATEA DE ATRIBUIRE: achiziţie directă prin selecţie de oferte în urma publicării invitaţiei de participare pe site-ul primariei la rubrica de CONCURSURI ȘI LICITAȚII;
CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Preţul cel mai scăzut dintre ofertele admisibile, conform art. 187 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice;
PERIOADA : 3 luni.

CONDIŢII DE PARTICIPARE
Cerinţa 1.
Ofertantul trebuie să aibă dreptul legal de a realiza activităţile care fac obiectul contractului.
Modalitatea de îndeplinire:
Se va prezenta Certificat constatator în original, copie legalizata/autentificată sau copie lizibilă cu menţiunea “conform cu originalul” emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, din care să rezulte cel puţin informaţiile legate de structura acţionarilor, reprezentanţilor legali, obiectul de activitate care trebuie să corespundă cu obiectului contractului care urmează să fie atribuit. Informaţiile ce rezultă din certificatul constatator trebuie să fie actuale la data limită de depunere a ofertelor.

Cerinţa 2.
Ofertantul trebuie să detină acte doveditoare/certificate pentru prestarea serviciului de trasnport rutier – sofer buldoexcavator
Modalitatea de îndeplinire:
Se va prezenta permisul de conducere cu urmatoarele categorii: B, C si E, in copie legalizata/autentificată sau copie lizibilă cu menţiunea “conform cu originalul”.

MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI:
Propunerea financiară – se va prezenta Oferta de preţ.

Preţurile vor fi exprimate în LEI/ORA, fără TVA. Preţul ofertei este considerat ferm exprimat, fără a fi modificat sau ajustat pe toată perioada de derulare a contractului.

NU se acceptă oferte alternative la oferta de bază
NU se acceptă oferte întârziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.

Ofertantul trebuie să prezinte oferta de pret şi documentelor care o însoţesc, pe adresa de e-mail : primariarazvad@yahoo.com, pe fax : 0245 677 530 sau la PRIMĂRIA COMUNEI RĂZVAD, str. Principală, nr. 350, com. Răzvad, jud. Dâmboviţa, cod poştal 137395.
Termenul limită pentru depunerea ofertei este de : 14.01.2017, ora 12.00. Cerinţele prevăzute în caietul de sarcini sunt cerinţe minime obligatorii, ofertele care nu îndeplinesc aceste cerinţe urmând a fi respinse ca neconforme.
În vederea elaborării ofertei, operatorii economici interesaţi vor solicita autorităţii contractante invitaţia de participare şi documentaţia aferentă printr-o cerere scrisă pe adresa de e-mail : primariarazvad@yahoo.com sau pe fax : 0245 677 530.
Cerinţele prevăzute în caietul de sarcini sunt cerinţe minime obligatorii, ofertele care nu îndeplinesc aceste cerinţe vor fi respinse ca neconforme.

________________________________________________________________________
Primăria Comunei Răzvad, cu sediul în comuna Răzvad, strada Principală, nr. 350, judeţ Dâmboviţa, tel. 0245677516, fax 0245677530, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale prevederilor din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare, anunţă organizarea CONCURSULUI pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante:
- Funcţia de consilier, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Biroului Dezvoltare Urbană, Achiziţii, Programe şi Proiecte, Compartimentul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului – 1 post;
- Funcţia de consilier, clasa I, grad profesional asistent şi Funcţia de consilier, clasa I, grad profesional principal, din cadrul Biroului Fond Funciar, Cadastru şi Registru Agricol, Compartimentul Agricol – 2 posturi;
- Funcţia de consilier, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Compartimentului Relaţii cu Publicul – 1 post;
- Funcţia de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Resurse Umane – 1 post.
Probele stabilite pentru concurs : proba scrisă şi interviul;
Condiţiile de desfăşurare a concursului:
Data până la care se depun dosarele de înscriere:
pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal (2 posturi) şi funcţiilor publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent (2 posturi) – în termen de 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
Locul depunerii dosarelor: Primăria Comunei Răzvad
Selecţia dosarelor de concurs: în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.
Data / ora / locul de organizare:
– proba scrisă – 16.01.2017, ora 1000/sediul Primăriei Comunei Răzvad
– interviul – 20.01.2017, ora 1000/sediul Primăriei Comunei Răzvad

Condiţii generale de participare la concurs:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 57 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:
a) are cetățenia română și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcției publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplinește condițiile de studii prevăzute de lege pentru funcția publică;
g) îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea funcției publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
i) nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege.

Condiţii specifice de participare la concurs:

a) pentru funcţia publică de execuţie vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Biroului Dezvoltare Urbană, Achiziţii, Programe şi Proiecte, Compartimentul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului:
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul inginerie civilă cu specializarea construcţii civile, industriale şi agricole sau domeniul de licenţă ingineria mediului cu specializarea ingineria mediului;
- vechimea în specialitatea absolvită de minim 5 ani;

b) pentru funcţia de consilier, clasa I, grad profesional asistent şi funcţia de consilier, clasa I, grad profesional principal, din cadrul Biroului Fond Funciar, Cadastru şi Registru Agricol, Compartimentul Agricol:
- studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- vechimea în specialitatea absolvită de minim 1 an pentru funcţia de consilier, clasa I, grad profesional asistent;
- vechimea în specialitatea absolvită de minim 5 ani pentru funcţia de consilier, clasa I, grad profesional principal;

c) pentru funcţia de consilier, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Compartimentului Relaţii cu Publicul:
- studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- vechimea în specialitatea absolvită de minim 1 an;

d) pentru funcţia de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Resurse Umane:
- studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- vechimea în specialitatea absolvită de minim 5 ani;
Relaţii suplimentare cu privire la conţinutul dosarului de concurs şi la bibliografia stabilită se pot obţine de pe site-ul comunarazvad.ro sau de la secretariatul Primăriei Comunei Răzvad.

BIBLIOGRAFIE

I. Bibliografie propusă pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Biroului Dezvoltare Urbană, Achiziţii, Programe şi Proiecte, Compartimentul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului:
1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată şi completată;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată şi actualizată;
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
4. Legea nr. 50/1991, republicată şi actualizată, privind autorizarea lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, actualizată;
6. Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată şi actualizată.

Notă: La studierea actelor normative din bibliografie, candidaţii vor avea în vedere toate republicările, modificările şi completările intervenite pâna la data depunerii dosarelor de concurs.

II. Bibliografie propusă pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă consilier, clasa I, grad profesional asistent şi funcţia de consilier, clasa I, grad profesional principal, din cadrul Biroului Fond Funciar, Cadastru şi Registru Agricol, Compartimentul Agricol:
1. Legea cadastrului şi a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. O.G nr. 28/2008 actualizata – privind Registrul Agricol;
3. Ordinul comun al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi ministrului administrației şi internelor nr. 897/798/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind continutul documentatiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol;
4. Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării si cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinatie agricolă şi înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare;
6. Hotarirea Guvernului nr. 218/2015 privind completarea Registrului Agricol pentru perioada 2015-2019;
7. Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 (republicată) privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
9. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată.

Notă: La studierea actelor normative din bibliografie, candidaţii vor avea în vedere toate republicările, modificările şi completările intervenite pâna la data depunerii dosarelor de concurs.

III. Bibliografie propusă pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Resurse Umane:
1. Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, actualizată şi republicată;
2. Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 (republicată) privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
3. Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată;
4. Legea 544/2001privind accesul la informaţiile de interes public;
5. Hot Guv. 123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 544/ 2001 privind accesul la informatiile de interes public;
6. Hotărârea nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.

Notă: La studierea actelor normative din bibliografie, candidaţii vor avea în vedere toate republicările, modificările şi completările intervenite pâna la data depunerii dosarelor de concurs.

IV. Bibliografie propusă pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă consilier, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Compartimentului Relaţii cu Publicul:
1. Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 (republicată) privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
2. Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata;
3. Legea nr 677/ 2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date ;
4. Ordonanta Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, aprobata cu modificari prin Legea 233/ 2002 ;
5. Legea 544/2001privind accesul la informatiile de interes public .
6. Hot Guv. 123/ 2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 544/ 2001 privind accesul la informatiile de interes public

Notă: La studierea actelor normative din bibliografie, candidaţii vor avea în vedere toate republicările, modificările şi completările intervenite pâna la data depunerii dosarelor de concurs.

_____________________________________________________________________________
Borderou privnd rezultatul obtinut de candidat la proba scrisa a concursului pentru ocuparea postului de paznic.
_________________________________________
Proces verbal incheiat astazi 06.12.2016, in urma verificării și selectării dosarelor de inscriere depuse de candidati pentru concursul organizat in data de 13.12.2016 pentru ocuparea funcțiilor contractuale de paznic, instalator și buldoexcavatorist la Primăria comunei Răzvad.
__________________________________________________
PRIMARIA COMUNEI RAZVAD, str. Principala, nr. 350, com. Razvad, jud. Dambovita, cod postal 137395, telefon 0245 677 516, fax 0245 677 530, e-mail: razvad@cjd.ro, primariarazvad@yahoo.com va invita sa depuneti oferta in scopul atribuirii contractului de “CONSULTANTA IN VEDEREA ELABORARII STRATEGIEI ANUALE A ACHIZITIILOR PE ANUL 2017”, necesara pentru conformarea la HG 395/2016 si Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

COD CPV: 79418000-7 – Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (Rev.2);
OBIECTUL CONTRACTULUI: Achizitia de servicii de consultanta in domeniul achizitiilor publice in vederea elaborarii strategiei anuale a achizitiilor publice pe anul 2017. Metodologia de prestare a serviciului si perioada de executare a activitatilor din contract:
1. Elaborare Strategie Anuala 2017 + Program Anual Achizitii 2017 – pana la 30.01.2017;
2. Analiza Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2017 si corelarea Stategiei la alocarile bugetare – in maxim 10 zile lucratoare de la aprobarea BVC in Consiliul Local;
3. Asistenta si consultanta in modificarea Strategiei Anuale a Achizitiilor Publice, ca urmare a noilor necesitati ce pot aparea pe parcursul anului 2017 si care nu au putut fi prevazute la momentul intocmirii Stategiei Anuale – pe tot parcursul anului 2017, in termen de maxim 5 zile de la solicitarea Autoritatii Contractante;

MODALITATEA DE ATRIBUIRE: achizitie directa;
CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Pretul cel mai scazut dintre ofertele admisibile, conform art. 187 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; Pretul va fi exprimat in LEI fara TVA.
CONDITII DE PARTICIPARE
Ofertantul trebuie sa aiba dreptul legal de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Se va prezenta Certificat constatator in copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul” emis de Oficiul National al Registrului Comertului, din care sa rezulte obiectul de activitate care trebuie să corespundă cu obiectului contractului care urmează să fie atribuit (activitati de consultanta).

MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI

Propunerea financiara – se va prezenta un Formular de Oferta + Centralizator de preturi (pret detaliat pe cele 3 etape de prestare si executare a serviciilor);
Preţurile vor fi exprimate în LEI, fără TVA. Preţul ofertei este considerat ferm exprimat, fara a fi modificat sau ajustat pe toata perioada de derulare a contractului.

Propunerea tehnica: – va constitui o descriere a serviciilor ce urmeaza a fi prestate, in conformitate cu noul pachet legislativ in domeniul achizitiilor publice si un grafic de prestare a serviciilor.

Termenul limită pentru depunerea ofertei este: 06.12.2016, ora 10.00 .
Oferta se va depune la: PRIMARIA COMUNEI RAZVAD, str. Principala, nr. 350, com. Razvad, jud. Dambovita, cod postal 137395 sau la e-mail: primariarazvad@yahoo.com.

ANUNŢ
Concurs pentru ocuparea a trei posturi vacante( personal contractual) de: PAZNIC, BULDOEXCAVATORIST I SI INSTALATOR I
la Primăria comunei Răzvad
Anunt concurs posturi contractuale – DESCARCARE
In conformitate cu prevederile art.7 din H.G.nr.286/2011 privind Regulamentul-cadru de stabilire a principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificata,
Primăria comunei Răzvad, judeţul Dâmboviţa, organizează CONCURS pentru ocuparea a trei posturi vacante (personal contractual) de: PAZNIC, BULDOEXCAVATORIST I si INSTALATOR I, in cadrul aparatului propriu al primarului comunei Răzvad.
Concursul va avea loc la sediul Primăriei Răzvad, jud. Dâmboviţa, astfel:
- 13.12.2016 – proba scrisă, ora 10,00, pentru: paznic, buldoexcavatorist I si instalator I;
- 15.12.2016 – proba practică, ora 10,00, pentru: buldoexcavatorist I si instalator I;
- 19.12.2016 – proba tip interviu, ora 10,00, pentru: paznic, buldoexcavatorist I si instalator I.
(1) Dosarele privind concursul se depun de către candidaţi la Primăria comunei Răzvad, judeţul Dâmbovita până la data de 05 decembrie 2016, orele 16,00 şi vor conţine următoarele documente:
a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă indeplinirea condiţiilor specifice;
d)copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f)adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g)curriculum vitae;
h)alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.
(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, in clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
(3) In cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
(4) Actele prevazute la alin. 1 lit. b), c) si h) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

CONDIŢII DE OCUPARE A POSTURILOR :

CONDIŢII GENERALE – PAZNIC
- au cetatenie romană, cetaţenia altor state membre ale UE sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul in România;
- cunosc limba romană scris şi vorbit;
- au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- au capacitate deplină de exerciţiu;
- au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza avizului medical eliberat de medicul de familie;
- indeplinesc condiţiile de studii şi vechime sau alte condiţii specifice potrivit postului scos la concurs;
- nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârsirea unei infracţiuni;

CONDIŢII SPECIFICE – PAZNIC

- studii gimnaziale/liceale;
- sa fie atestat profesional, potrivit prevederilor Legii nr.333/2003, modificata;
- recomandare de la ultimul loc de muncă, vizat de conducătorul unităţii respective, dacă este cazul.

CONDIŢII GENERALE – ŞOFER BULDOEXCAVATOR I
- au cetatenie romană, cetaţenia altor state membre ale UE sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul in România;
- cunosc limba romană scris şi vorbit;
- au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- au capacitate deplină de exerciţiu;
- au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza avizului medical eliberat de medicul de familie si avizului psihologic eliberat de cabinet autorizat de ministerul trasporturilor;
- atestat profesional transport marfă;
- posesor al unui permis de conducere valabil care să cuprindă categoriile B, C si E;
- cazierul conducătorului auto de la Serviciul circulaţie al judeţului Dâmboviţa;
- indeplinesc condiţiile de studii şi vechime sau alte condiţii specifice potrivit postului scos la concurs;
- nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârsirea unei infracţiuni;

CONDIŢII SPECIFICE – ŞOFER BULDOEXCAVATOR I
- studii medii;
- vechime: minim 5 ani;
- recomandare de la ultimul loc de muncă, vizat de conducătorul unităţii respective, dacă este cazul;

CONDIŢII GENERALE – INSTALATOR I
- au cetatenie romană, cetaţenia altor state membre ale UE sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul in România;
- cunosc limba romană scris şi vorbit;
- au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- au capacitate deplină de exerciţiu;
- au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza avizului medical eliberat de medicul de familie;
- indeplinesc condiţiile de studii şi vechime sau alte condiţii specifice potrivit postului scos la concurs;
- nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârsirea unei infracţiuni;

CONDIŢII SPECIFICE – INSTALATOR I
- studii medii;
- vechime: minim 5 ani;
- sa detina certificat de calificare in meseria de instalator;
- recomandare de la ultimul loc de muncă, vizat de conducătorul unităţii respective, dacă este cazul.
Anexăm alăturat bibliografia corespunzatoare fiecarui post.
Relatii suplimentare se pot obţine de la sediul Primăriei comunei Răzvad şi la tel. 0245677516, persoana de contact Diaconu Ana-Maria.

___________________________________________________________________________________________________________________
PRIMĂRIA COMUNEI RĂZVAD, str. Principală, nr. 350, com. Răzvad, jud. Dâmboviţa, cod poştal 137395, telefon 0245 677 516, fax 0245 677 530, e-mail: razvad@cjd.ro, primariarazvad@yahoo.com vă invită să depuneţi oferta în scopul atribuirii contractului de “Deszapezire drumuri și străzi locale, in perioada sezonului rece 2016-2017″
Cod CPV: 90620000-9 – Servicii de deszapezire (rev.2)

VALOARE ESTIMATIVĂ A ACHIZIŢIEI: 50.000 lei fără TVA;
MODALITATEA DE ATRIBUIRE: achiziţie directă prin selecţie de oferte în urma publicării invitaţiei de participare pe site-ul primariei la rubrica de CONCURSURI ȘI LICITAȚII SI PE SEAP LA ANUNTURI PUBLICITARE.;
CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Preţul cel mai scăzut dintre ofertele admisibile, conform art. 187 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice;

CONDIŢII DE PARTICIPARE
Cerinţa 1
Ofertantul trebuie să aibă dreptul legal de a realiza activităţile care fac obiectul contractului.
Modalitatea de îndeplinire:
Se va prezenta Certificat constatator în original, copie legalizata/autentificată sau copie lizibilă cu menţiunea “conform cu originalul” emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, din care să rezulte cel puţin informaţiile legate de structura acţionarilor, reprezentanţilor legali, obiectul de activitate care trebuie să corespundă cu obiectului contractului care urmează să fie atribuit. Informaţiile ce rezultă din certificatul constatator trebuie să fie actuale la data limită de depunere a ofertelor.

Cerinţa 2
Ofertantul trebuie să faca dovada detinerii utilajelor care fac obiectul contractului.
Modalitatea de îndeplinire:
Se va prezenta formularul nr. 3 – Declaraţie privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice. Ofertanţii trebuie să-şi dimensioneze resursele tehnice disponibilizate astfel încât să facă dovada capacităţii tehnice de a acoperi execuţia lucrărilor, în funcţie de graficul de execuţie propus cu luarea în considerare a punctelor critice evidenţiate în grafic pentru fiecare obiect de lucrări în parte. În cazul în care operatorul economic are în dotarea sa echipamentele menţionate mai sus prin contracte/convenţii/ de închiriere, se vor prezenta contractele/convenţiile cu operatorii economici posesori ai respectivelor echipamente, care fac obiectul contractului supus prezentei proceduri de atribuire, conform caietului de sarcini.

MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI:
Propunerea financiară – se va prezenta Oferta de pret

Preţurile vor fi exprimate în LEI, fără TVA. Preţul este considerat ferm exprimat, fără a fi modificat sau ajustat pe toată perioada de derulare a contractului.

Propunerea tehnică: – va constitui o prezentare a specificaţiilor tehnice în conformitate cu cerinţele Caietului de sarcini anexat.

NU se acceptă oferte alternative la oferta de bază
NU se acceptă oferte întârziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.

Ofertantul trebuie să prezinte oferta de pret şi documentelor care o însoţesc, pe adresa de e-mail : primariarazvad@yahoo.com, pe fax : 0245 677 530 sau la PRIMĂRIA COMUNEI RĂZVAD, str. Principală, nr. 350, com. Răzvad, jud. Dâmboviţa, cod poştal 137395.
Termenul limită pentru depunerea ofertei este de : 11.11.2016, ora 12.00.
Cerinţele prevăzute în caietul de sarcini sunt cerinţe minime obligatorii, ofertele care nu îndeplinesc aceste cerinţe urmând a fi respinse ca neconforme.
În vederea elaborării ofertei, operatorii economici interesaţi vor solicita autorităţii contractante invitaţia de participare şi documentaţia aferentă printr-o cerere scrisă pe adresa de e-mail : razvad@cjd.ro, primariarazvad@yahoo.com sau pe fax : 0245 677 530.
Cerinţele prevăzute în caietul de sarcini sunt cerinţe minime obligatorii, ofertele care nu îndeplinesc aceste cerinţe vor fi respinse ca neconforme
________________________________________________________________________________________________________________________
PRIMĂRIA COMUNEI RĂZVAD, str. Principală, nr. 350, com. Răzvad, jud. Dâmboviţa, cod poştal 137395, telefon 0245 677 516, fax 0245 677 530, e-mail: razvad@cjd.ro, primariarazvad@yahoo.com vă invită să depuneţi oferta în scopul atribuirii contractului de “Intocmire documentație tehnică și execuție lucrări de amenajare peisagistică la Parc sală de sport”

Cod CPV 45112711-2 Lucrări de arhitectură peisagistică a parcurilor (Rev.2).

VALOARE ESTIMATIVĂ A ACHIZIŢIEI: 54.166 lei fără TVA;
MODALITATEA DE ATRIBUIRE: achiziţie directă prin selecţie de oferte în urma publicării invitaţiei de participare pe site-ul primariei la rubrica de CONCURSURI ȘI LICITAȚII;
CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Preţul cel mai scăzut dintre ofertele admisibile, conform art. 187 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice;

CONDIŢII DE PARTICIPARE
Cerinţa
Ofertantul trebuie să aibă dreptul legal de a realiza activităţile care fac obiectul contractului.
Modalitatea de îndeplinire:
Se va prezenta Certificat constatator în original, copie legalizată/autentificată sau copie lizibilă cu menţiunea “conform cu originalul” emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, din care să rezulte cel puţin informaţiile legate de structura acţionarilor, reprezentanţilor legali, obiectul de activitate care trebuie să corespundă cu obiectului contractului care urmează să fie atribuit. Informaţiile ce rezultă din certificatul constatator trebuie să fie actuale la data limită de depunere a ofertelor.

MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI:
Propunerea financiară – se va prezenta Oferta de preţ.

NU se acceptă oferte alternative la oferta de bază.
NU se acceptă oferte întârziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.

Preţurile vor fi exprimate în LEI, fără TVA. Preţul ofertei este considerat ferm exprimat, fără a fi modificat sau ajustat pe toată perioada de derulare a contractului.

Ofertantul trebuie să prezinte oferta de pret şi documentelor care o însoţesc, pe adresa de e-mail : primariarazvad@yahoo.com, pe fax : 0245 677 530 sau la PRIMĂRIA COMUNEI RĂZVAD, str. Principală, nr. 350, com. Răzvad, jud. Dâmboviţa, cod poştal 137395.
Termenul limită pentru depunerea ofertei este de : 07.11.2016, ora 12.00. Cerinţele prevăzute în caietul de sarcini sunt cerinţe minime obligatorii, ofertele care nu îndeplinesc aceste cerinţe urmând a fi respinse ca neconforme.
În vederea elaborării ofertei, operatorii economici interesaţi vor solicita autorităţii contractante invitaţia de participare şi documentaţia aferentă printr-o cerere scrisă pe adresa de e-mail : primariarazvad@yahoo.com sau pe fax : 0245 677 530.
Cerinţele prevăzute în caietul de sarcini sunt cerinţe minime obligatorii, ofertele care nu îndeplinesc aceste cerinţe vor fi respinse ca neconforme.

____________________________________________________________________________________________________________________
PRIMĂRIA COMUNEI RĂZVAD, str. Principală, nr. 350, com. Răzvad, jud. Dâmboviţa, cod poştal 137395, telefon 0245 677 516, fax 0245 677 530, e-mail: primariarazvad@yahoo.com vă invită să depuneţi oferta în scopul atribuirii contractului de “Instalaţii curenţi slabi – sisteme de alarmare incendiu, antiefracţie şi supraveghere video la Gradinița cu două sali de grupă, din satul Valea Voievozilor,comuna Răzvad, jud. Dâmbovița”
Cod CPV: 32323500-8 – Sistem video de supraveghere (Rev.2)
Cod CPV: 51700000-9 – Sevicii de instalare de echipamente de protectie impotriva incendiilor (Rev.2)
Cod CPV: 45312200-9 – Lucrări de instalare de sisteme de alarmă antiefracţie

VALOARE ESTIMATIVĂ A ACHIZIŢIEI: 25.000 lei fără TVA;

MODALITATEA DE ATRIBUIRE: achiziţie directă prin selecţie de oferte în urma publicării invitaţiei de participare pe site-ul primariei la rubrica de CONCURSURI ȘI LICITAȚII.
CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Preţul cel mai scăzut dintre ofertele admisibile, conform art. 187 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice;
PERIOADA : 2 luni.

CONDIŢII DE PARTICIPARE
Cerinţa
Ofertantul trebuie să aibă dreptul legal de a realiza activităţile care fac obiectul contractului.
Modalitatea de îndeplinire:
Se va prezenta Certificat constatator în original, copie legalizată/autentificată sau copie lizibilă cu menţiunea “conform cu originalul” emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, din care să rezulte cel puţin informaţiile legate de structura acţionarilor, reprezentanţilor legali, obiectul de activitate care trebuie să corespundă cu obiectului contractului care urmează să fie atribuit. Informaţiile ce rezultă din certificatul constatator trebuie să fie actuale la data limită de depunere a ofertelor.

MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI:
Propunerea financiară – se va prezenta Oferta de preţ.

Preţurile vor fi exprimate în LEI, fără TVA. Preţul ofertei este considerat ferm exprimat, fără a fi modificat sau ajustat pe toată perioada de derulare a contractului.

NU se acceptă oferte alternative la oferta de bază
NU se acceptă oferte întârziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.

Ofertantul trebuie să prezinte oferta de pret şi documentelor care o însoţesc, pe adresa de e-mail : primariarazvad@yahoo.com, pe fax : 0245 677 530 sau la PRIMĂRIA COMUNEI RĂZVAD, str. Principală, nr. 350, com. Răzvad, jud. Dâmboviţa, cod poştal 137395.
Termenul limită pentru depunerea ofertei este de : 01.11.2016, ora 16.00. Cerinţele prevăzute în caietul de sarcini sunt cerinţe minime obligatorii, ofertele care nu îndeplinesc aceste cerinţe urmând a fi respinse ca neconforme.
În vederea elaborării ofertei, operatorii economici interesaţi vor solicita autorităţii contractante invitaţia de participare şi documentaţia aferentă printr-o cerere scrisă pe adresa de e-mail : primariarazvad@yahoo.com sau pe fax : 0245 677 530.
Cerinţele prevăzute în caietul de sarcini sunt cerinţe minime obligatorii, ofertele care nu îndeplinesc aceste cerinţe vor fi respinse ca neconforme.
______________________________________________________________________________________________________________________
PRIMĂRIA COMUNEI RĂZVAD, str. Principală, nr. 350, com. Răzvad, jud. Dâmboviţa, cod poştal 137395, telefon 0245 677 516, fax 0245 677 530, e-mail: razvad@cjd.ro, primariarazvad@yahoo.com vă invită să depuneţi oferta în scopul atribuirii contractului de “Servicii de consultanţă în protecţia contra riscurilor şi în controlul riscurilor (securitatea muncii) si servicii de consultanţă pentru situaţii de urgenţă”
Cod CPV 71317000 – 3 – Servicii de consultanţă în protecţia contra riscurilor şi în controlul riscurilor (Rev.2)
Cod CPV 71317100 – 4 – Servicii de consultanţă în protecţia contra incendiilor şi a exploziilor şi în controlul incendiilor şi al exploziilor (Rev.2)
VALOARE ESTIMATIVĂ A ACHIZIŢIEI: 15.000 lei fără TVA;

MODALITATEA DE ATRIBUIRE: achiziţie directă prin selecţie de oferte în urma publicării invitaţiei de participare pe site-ul primariei la rubrica de CONCURSURI ȘI LICITAȚII;
CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Preţul cel mai scăzut dintre ofertele admisibile, conform art. 187 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice;
PERIOADA : 12 luni.
Preţurile vor fi exprimate în LEI/LUNĂ, fără TVA. Preţul ofertei este considerat ferm exprimat, fără a fi modificat sau ajustat pe toată perioada de derulare a contractului.
NU se acceptă oferte alternative la oferta de bază
NU se acceptă oferte întârziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.
Ofertantul trebuie să prezinte oferta de pret şi documentelor care o însoţesc, pe adresa de e-mail : primariarazvad@yahoo.com, pe fax : 0245 677 530 sau la PRIMĂRIA COMUNEI RĂZVAD, str. Principală, nr. 350, com. Răzvad, jud. Dâmboviţa, cod poştal 137395.
Termenul limită pentru depunerea ofertei este de : 30.09.2016, ora 12.00.
Cerinţele prevăzute în caietul de sarcini sunt cerinţe minime obligatorii, ofertele care nu îndeplinesc aceste cerinţe urmând a fi respinse ca neconforme.
În vederea elaborării ofertei, operatorii economici interesaţi vor solicita autorităţii contractante invitaţia de participare şi documentaţia aferentă printr-o cerere scrisă pe adresa de e-mail : primariarazvad@yahoo.com sau pe fax : 0245 677 530.
Cerinţele prevăzute în caietul de sarcini sunt cerinţe minime obligatorii, ofertele care nu îndeplinesc aceste cerinţe vor fi respinse ca neconforme.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
PRIMĂRIA COMUNEI RĂZVAD, str. Principală, nr. 350, com. Răzvad, jud. Dâmboviţa, cod poştal 137395, telefon 0245 677 516, fax 0245 677 530, e-mail: razvad@cjd.ro, primariarazvad@yahoo.com vă invită să depuneţi oferta în scopul atribuirii contractului de “Reabilitare, modernizare și dotare Școala Valea Voievozilor, comuna Răzvad, jud. Dâmbovița”
cod CPV: 71241000-9– Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize (Rev.2)
VALOARE ESTIMATIVĂ A ACHIZIŢIEI: 29.000 fără TVA;
MODALITATEA DE ATRIBUIRE: achiziţie directă prin selecţie de oferte în urma publicării invitaţiei de participare pe site-ul primariei la rubrica de CONCURSURI ȘI LICITAȚII;
CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Preţul cel mai scăzut dintre ofertele admisibile, conform art. 187 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice;

CONDIŢII DE PARTICIPARE
Cerinţa
Ofertantul trebuie să aibă dreptul legal de a realiza activităţile care fac obiectul contractului.
Modalitatea de îndeplinire:
Se va prezenta Certificat constatator în original, copie legalizată/autentificată sau copie lizibilă cu menţiunea “conform cu originalul” emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, din care să rezulte cel puţin informaţiile legate de structura acţionarilor, reprezentanţilor legali, obiectul de activitate care trebuie să corespundă cu obiectului contractului care urmează să fie atribuit. Informaţiile ce rezultă din certificatul constatator trebuie să fie actuale la data limită de depunere a ofertelor.

MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI:
Propunerea financiară – se va prezenta Oferta de preţ.

Preţurile vor fi exprimate în LEI, fără TVA. Preţul ofertei este considerat ferm exprimat, fără a fi modificat sau ajustat pe toată perioada de derulare a contractului.

NU se acceptă oferte alternative la oferta de bază
NU se acceptă oferte întârziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.

Ofertantul trebuie să prezinte oferta de pret şi documentelor care o însoţesc, pe adresa de e-mail : primariarazvad@yahoo.com, pe fax : 0245 677 530 sau la PRIMĂRIA COMUNEI RĂZVAD, str. Principală, nr. 350, com. Răzvad, jud. Dâmboviţa, cod poştal 137395.
Termenul limită pentru depunerea ofertei este de : 05.09.2016, ora 12.00. Cerinţele prevăzute în caietul de sarcini sunt cerinţe minime obligatorii, ofertele care nu îndeplinesc aceste cerinţe urmând a fi respinse ca neconforme.
În vederea elaborării ofertei, operatorii economici interesaţi vor solicita autorităţii contractante invitaţia de participare şi documentaţia aferentă printr-o cerere scrisă pe adresa de e-mail : razvad@cjd.ro, primariarazvad@yahoo.com sau pe fax : 0245 677 530.
Cerinţele prevăzute în caietul de sarcini sunt cerinţe minime obligatorii, ofertele care nu îndeplinesc aceste cerinţe vor fi respinse ca neconforme,

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
PRIMĂRIA COMUNEI RĂZVAD, str. Principală, nr. 350, com. Răzvad, jud. Dâmboviţa, cod poştal 137395, telefon 0245 677 516, fax 0245 677 530, e-mail: razvad@cjd.ro, primariarazvad@yahoo.com vă invită să depuneţi oferta în scopul atribuirii contractului de “MĂSURATORI TOPOGRAFICE PENTRU ÎNTOCMIREA PLANURILOR CADASTRALE (PLANURI PARCELARE) ȘI ATRIBUIREA DE NUMERE CADASTRALE PENTRU FIECARE IMOBIL DIN TARLA/PARCELĂ, SITUATE IN EXTRAVILAN”
Cod CPV: 71354300-7– Servicii de cadastru (Rev.2)
VALOARE ESTIMATIVĂ A ACHIZIŢIEI: 40.000 fără TVA;
MODALITATEA DE ATRIBUIRE: achiziţie directă prin selecţie de oferte în urma publicării invitaţiei de participare pe site-ul primariei la rubrica de CONCURSURI ȘI LICITAȚII;
CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Preţul cel mai scăzut dintre ofertele admisibile, conform art. 187 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice;
CONDIŢII DE PARTICIPARE
Cerinţa
Ofertantul trebuie să aibă dreptul legal de a realiza activităţile care fac obiectul contractului.
Modalitatea de îndeplinire:
Se va prezenta Certificat constatator în original, copie legalizată/autentificată sau copie lizibilă cu menţiunea “conform cu originalul” emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, din care să rezulte cel puţin informaţiile legate de structura acţionarilor, reprezentanţilor legali, obiectul de activitate care trebuie să corespundă cu obiectului contractului care urmează să fie atribuit. Informaţiile ce rezultă din certificatul constatator trebuie să fie actuale la data limită de depunere a ofertelor.

MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI:
Propunerea financiară – se va prezenta Oferta de preţ.

Preţurile vor fi exprimate în LEI, fără TVA. Preţul ofertei este considerat ferm exprimat, fără a fi modificat sau ajustat pe toată perioada de derulare a contractului.

NU se acceptă oferte alternative la oferta de bază
NU se acceptă oferte întârziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.

Ofertantul trebuie să prezinte oferta de pret şi documentelor care o însoţesc, pe adresa de e-mail : primariarazvad@yahoo.com, pe fax : 0245 677 530 sau la PRIMĂRIA COMUNEI RĂZVAD, str. Principală, nr. 350, com. Răzvad, jud. Dâmboviţa, cod poştal 137395.
Termenul limită pentru depunerea ofertei este de : 05.09.2016, ora 13.00. Cerinţele prevăzute în caietul de sarcini sunt cerinţe minime obligatorii, ofertele care nu îndeplinesc aceste cerinţe urmând a fi respinse ca neconforme.
În vederea elaborării ofertei, operatorii economici interesaţi vor solicita autorităţii contractante invitaţia de participare şi documentaţia aferentă printr-o cerere scrisă pe adresa de e-mail : razvad@cjd.ro, primariarazvad@yahoo.com sau pe fax : 0245 677 530.
Cerinţele prevăzute în caietul de sarcini sunt cerinţe minime obligatorii, ofertele care nu îndeplinesc aceste cerinţe vor fi respinse ca neconforme.
_____________________________________________________________________________________________________________________________
PRIMĂRIA COMUNEI RĂZVAD, str. Principală, nr. 350, com. Răzvad, jud. Dâmboviţa, cod poştal 137395, telefon 0245 677 516, fax 0245 677 530, e-mail: razvad@cjd.ro, primariarazvad@yahoo.com vă invită să depuneţi oferta în scopul atribuirii contractului de Activitate de secretariat, arhivare, servicii suport pentru inregistrarea, evidenţa, preluarea şi predarea documentelor”
Cod CPV: 79510000-2 – Servicii de secretariat telefonic (Rev.2)
VALOARE ESTIMATIVĂ A ACHIZIŢIEI: 8.000 lei fără TVA;
MODALITATEA DE ATRIBUIRE: achiziţie directă prin selecţie de oferte în urma publicării invitaţiei de participare pe site-ul primariei la rubrica de CONCURSURI ȘI LICITAȚII;
CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Preţul cel mai scăzut dintre ofertele admisibile, conform art. 187 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice;
PERIOADA : 4 luni.
CONDIŢII DE PARTICIPARE
Cerinţa
Ofertantul trebuie să aibă dreptul legal de a realiza activităţile care fac obiectul contractului.
Modalitatea de îndeplinire:
Se va prezenta Certificat constatator în original, copie legalizată/autentificată sau copie lizibilă cu menţiunea “conform cu originalul” emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, din care să rezulte cel puţin informaţiile legate de structura acţionarilor, reprezentanţilor legali, obiectul de activitate care trebuie să corespundă cu obiectului contractului care urmează să fie atribuit. Informaţiile ce rezultă din certificatul constatator trebuie să fie actuale la data limită de depunere a ofertelor.

MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI:
Propunerea financiară – se va prezenta Oferta de preţ.
Preţurile vor fi exprimate în LEI/LUNĂ, fără TVA. Preţul ofertei este considerat ferm exprimat, fără a fi modificat sau ajustat pe toată perioada de derulare a contractului.
NU se acceptă oferte alternative la oferta de bază
NU se acceptă oferte întârziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.
Ofertantul trebuie să prezinte oferta de pret şi documentelor care o însoţesc, pe adresa de e-mail : primariarazvad@yahoo.com, pe fax : 0245 677 530 sau la PRIMĂRIA COMUNEI RĂZVAD, str. Principală, nr. 350, com. Răzvad, jud. Dâmboviţa, cod poştal 137395.
Termenul limită pentru depunerea ofertei este de : 02.09.2016, ora 12.00. Cerinţele prevăzute în caietul de sarcini sunt cerinţe minime obligatorii, ofertele care nu îndeplinesc aceste cerinţe urmând a fi respinse ca neconforme.
În vederea elaborării ofertei, operatorii economici interesaţi vor solicita autorităţii contractante invitaţia de participare şi documentaţia aferentă printr-o cerere scrisă pe adresa de e-mail : primariarazvad@yahoo.com sau pe fax : 0245 677 530.
Cerinţele prevăzute în caietul de sarcini sunt cerinţe minime obligatorii, ofertele care nu îndeplinesc aceste cerinţe vor fi respinse ca neconforme.

___________________________________________________________________________________________________________________________________
INVITAŢIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ACHIZIŢIE DIRECTĂ
PRIMĂRIA COMUNEI RĂZVAD, str. Principală, nr. 350, com. Răzvad, jud. Dâmboviţa, cod poştal 137395, telefon 0245 677 516, fax 0245 677 530, e-mail: razvad@cjd.ro, primariarazvad@yahoo.com vă invită să depuneţi oferta în scopul atribuirii contractului de “Intocmire documentatie pentru lucrari de intretinere prin tratamente simple de regenerare a suprafeteleor bituminoase pe DC16 km 0+000-0+600 si km 2+700-5+200 si str. Bisericii (RJ) km 0+000-0+800″.
Cod CPV: 71242000-6– Pregătire de proiecte şi proiectare, estimare a costurilor (Rev.2)
VALOARE ESTIMATIVĂ A ACHIZIŢIEI: 5.000 fără TVA;
MODALITATEA DE ATRIBUIRE: achiziţie directă prin selecţie de oferte în urma publicării invitaţiei de participare pe site-ul primariei la rubrica de CONCURSURI ȘI LICITAȚII;
CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Preţul cel mai scăzut dintre ofertele admisibile, conform art. 187 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice;
CONDIŢII DE PARTICIPARE
Cerinţa
Ofertantul trebuie să aibă dreptul legal de a realiza activităţile care fac obiectul contractului.
Modalitatea de îndeplinire:
Se va prezenta Certificat constatator în original, copie legalizată/autentificată sau copie lizibilă cu menţiunea “conform cu originalul” emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, din care să rezulte cel puţin informaţiile legate de structura acţionarilor, reprezentanţilor legali, obiectul de activitate care trebuie să corespundă cu obiectului contractului care urmează să fie atribuit. Informaţiile ce rezultă din certificatul constatator trebuie să fie actuale la data limită de depunere a ofertelor.
Ofertantul trebuie să prezinte oferta de pret şi documentelor care o însoţesc, pe adresa de e-mail : primariarazvad@yahoo.com, pe fax : 0245 677 530 sau la PRIMĂRIA COMUNEI RĂZVAD, str. Principală, nr. 350, com. Răzvad, jud. Dâmboviţa, cod poştal 137395.
Termenul limită pentru depunerea ofertei este de : 01.09.2016, ora 12.00. Cerinţele prevăzute în caietul de sarcini sunt cerinţe minime obligatorii, ofertele care nu îndeplinesc aceste cerinţe urmând a fi respinse ca neconforme.
În vederea elaborării ofertei, operatorii economici interesaţi vor solicita autorităţii contractante invitaţia de participare şi documentaţia aferentă printr-o cerere scrisă pe adresa de e-mail : primariarazvad@yahoo.com sau pe fax : 0245 677 530.

__________________________________________________________________________________________
INVITAŢIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ACHIZIŢIE DIRECTĂ
PRIMĂRIA COMUNEI RĂZVAD, str. Principală, nr. 350, com. Răzvad, jud. Dâmboviţa, cod poştal 137395, telefon 0245 677 516, fax 0245 677 530, e-mail: razvad@cjd.ro, primariarazvad@yahoo.com vă invită să depuneţi oferta în scopul atribuirii contractului de “Lucrări de profilări, pietruiri și compactări drumuri locale pietruite”.
Cod CPV: 45233160-8– Drumuri și alte suprafete pietruite (Rev.2)
VALOARE ESTIMATIVĂ A ACHIZIŢIEI: 40.000 fără TVA;
MODALITATEA DE ATRIBUIRE: achiziţie directă prin selecţie de oferte în urma publicării invitaţiei de participare pe site-ul primariei la rubrica de CONCURSURI ȘI LICITAȚII;
CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Preţul cel mai scăzut dintre ofertele admisibile, conform art. 187 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice;
Termenul limită pentru depunerea ofertei este de : 19.08.2016, ora 12.00
În vederea elaborării ofertei, operatorii economici interesaţi vor solicita autorităţii contractante invitaţia de participare şi documentaţia aferentă printr-o cerere scrisă pe adresa de e-mail : razvad@cjd.ro, primariarazvad@yahoo.com sau pe fax : 0245 677 530.

____________________________________________________________
INVITAŢIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ACHIZIŢIE DIRECTĂ
PRIMĂRIA COMUNEI RĂZVAD, str. Principală, nr. 350, com. Răzvad, jud. Dâmboviţa, cod poştal 137395, telefon 0245 677 516, fax 0245 677 530, e-mail: razvad@cjd.ro, primariarazvad@yahoo.com vă invită să depuneţi oferta în scopul atribuirii contractului de ORGANIZARE SPECTACOL SBOR GORGOTA PE DATA DE 6 AUGUST
Cod CPV: 79952100-3 – Servicii de evenimente culturale (Rev.2)
VALOARE ESTIMATIVĂ A ACHIZIŢIEI: 15.000 fără TVA;
MODALITATEA DE ATRIBUIRE: achiziţie directă prin selecţie de oferte în urma publicării invitaţiei de participare pe site-ul primariei la rubrica de CONCURSURI ȘI LICITAȚII;
CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Preţul cel mai scăzut dintre ofertele admisibile, conform art. 187 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice;
Termenul limită pentru depunerea ofertei este de : 04.08.2016, ora 12.00
În vederea elaborării ofertei, operatorii economici interesaţi vor solicita autorităţii contractante invitaţia de participare şi documentaţia aferentă printr-o cerere scrisă pe adresa de e-mail : razvad@cjd.ro, primariarazvad@yahoo.com sau pe fax : 0245 677 530.

__________________________________________________________

Astazi in data de 14.12.2015 se reia INVITATIE DE PARTICIPARE la procedura de atribuire directa pentru întocmirea documentaţiei tehnice DALI pentru „ REABILITARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ CU CLASELE I-VIII RĂZVAD, COMUNĂ RĂZVAD, JUDEŢ DÂMBOVIŢA”.
Cei interesati pot obtine tema de proiectare de la sediul primariei.Termenul limita de depunere a ofertelor este 17.12.2015 ora 14.00

__________________________________________________________

INVITATIE DE PARTICIPARE la procedura de atribuire directa pentru întocmirea documentaţiei tehnice DALI pentru „ REABILITARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ CU CLASELE I-VIII RĂZVAD, COMUNĂ RĂZVAD, JUDEŢ DÂMBOVIŢA”. Cei interesati pot obtine tema de proiectare de la sediul primariei.Termenul limita de depunere a ofertelor este 04.12.2015 ora 12.00

Proces verbal afisare rezultate proba practica si interviu
Borderou privind rezultate la proba scrisa pentru ocuparea postului de sofer
Proces verbal de selectie a dosarelor depuse pentru examentul de sofer microbuz si buldoexcavatorist 12 oct
In data de 15.10.2015 ora 10.00 va avea loc concursul pentru ocuparea postului de sofer microbuz scolar si de buldoexcavatorist in cadrul Razvad
Anunt posturi vacante
Dispozitie concurs si bibliografieRaport final ocuparea postului de bibliotecar
Rezultat final pentru ocuparea postului de bibliotecar – Rezultate proba interviu pentru ocuparea postului de bibliotecar debutant

In data de 31.07.2015 orele 10.00-13.00 va avea loc concursul pentru ocuparea postului de bibliotecar in cadrul Bibliotecii comunale Razvad

Rezultate proba scrisa concurs ocupare functie de bibliotecar debutant

Dispozitie de concurs cu tematica si bibliografie
Anuntul si conditiile de ocupare a postului
DSC02009
Proces verbal selectie dosare pentru ocuparea postului de bibliotecarSe reia procedura de atribuire directa pentru realizarea obiectivului investitional “Modernizare strada Razvedeanca, comuna Razvad, judetul Dambovita”. Cei interesati pot obtine documentatia de atribuire de la sediul primariei.Termenul limita de depunere a ofertelor este 07.04.2015
INVITATIE DE PARTICIPARE.

*Procedura anulata!
INVITATIE DE PARTICIPARE
la procedura de atribuire directa pentru realizarea obiectivului investitional “Modernizare strada Razvedeanca, comuna Razvad, judetul Dambovita”. Cei interesati pot obtine documentatia de atribuire de la sediul primariei.Termenul limita de depunere a ofertelor este 09.02.2015 ora 12.00
Valoarea estimata fara TVA este de 217.339 lei.
Clarificare
*ANUNŢ privind ocuparea prin transfer la cerere a funcţiei publice vacante de execuţie de inspector, grad profesional principal, in cadrul Compartimentului de Mediu

*
In data de 10.11.2014 orele 10.00-12.00 va avea loc concursul pentru ocuparea postului de administrator la Centrul Educativ pentru Copii Saraci Răzvad.
Anunt concurs 10 noiembrie 2014 – post administrator CECS
Dispoziţie concurs post administrator CECS
Situaţia privind locurile de muncă vacante
Condiţii de participare concurs administrator centru
Tematică concurs post administrator CECS

Comments are closed.