Divorţ pe cale administrativă

Acte necesare:
- Cererea de divorţ pe cale administartiva se face în scris, se depune şi se semnează personal de către ambii soţi, în faţa ofiţerului de stare civilă delegat de la primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau pe raza căreia se află ultima locuinţa comună a soţilor, fiind însoţită de următoarele documente:
- Certificatele de naştere şi căsătorie ale soţilor, în original şi copie;
- Documentele cu care se face dovada identităţii, în original şi copie;
– Declaraţie dată în faţa ofiţerului de stare civilă, în situaţia în care ultima locuinţa comună declarată nu este aceeaşi cu domiciliul ambilor soţi înscris în actele de identitate;
- Livret de familie
- Dosar plic
- Timbru fiscal în valoare de 2 lei

Taxe:
Taxă procedură divorţ: ………… lei
Taxă se achită la casieria primăriei.

Observaţii:
În cazul cetăţenilor străini certificatele de naştere trebuie să îndeplinească cerinţele de legalitate conform convenţiilor internaţionale şi tratatelor încheiate între România și statele ai căror cetăţeni sunt.
În cazul persoanelor care nu cunosc limba română, depunerea cererii de divorţ se face în prezenţa unui traducător autorizat, iar în cazul persoanelor surdomute, a unui interpret, încheindu-se în acest sens un proces-verbal.
Ofiţerul de stare civilă delegat inregistreza cererea de divorţ în ziua în care a fost primită şi acordă soţilor un termen de 30 de zile calendaristice, calculate de la data depunerii cererii, pentru eventuală retragere a acesteia.
Dacă soţii nu se prezintă împreună, după termenul prevăzut, dosarul de divorţ se clasează.
În situaţia în care se constată că soţii nu se înţeleg asupra numelui de familie pe care să îl poarte după divorţ, ofiţerul de stare civilă delegat întocmeşte un referat, prin care se propune primarului să emită dispoziţie de respingere a cererii de divorţ şi îndrumă soţii să se adreseze instanţei de judecată.

Comments are closed.